[1.5] Dizajniranje novih medija : Dizajn i novi mediji 1995.– 2010. — hrvatski kontekst

Izložba Dizajniranje novih medija, u autorskoj koncepciji Ivice Mitrovića, 2011. godine predstavila je jedno od mogu­ćih čitanja razvoja dizajnerske produkcije u području novih medija u Hrvatskoj tijekom razdoblja od 1995. do 2010. go­dine. Oslanjala se na panoramsku kronologiju unutar koje je istaknuto trideset projekata, najčešće (ali ne isključivo) baziranih na webu, koje autor vidi kao utjecajne i značajne u konceptualnom, tehnološkom, medijskom i naravno, dizajnerskom smislu.

Iako većinom jest bila riječ o web stranicama (gdje je na prvom mjestu istaknut Arkzinov web), ovaj pregled upotpunjavali su projekti drukčijeg konteksta i karaktera, od funkcionalnih online alata, preko interaktivnih instalacija u javnom prostoru, pa do primjera inovativnog korištenja softverskih alata u najrazličitije svrhe. Mitrovića pritom nije zanimao dizajn u digitalnim medijima u sferi mainstreama, nego prije svega projekti eksperimentalne naravi i koji su, u kontekstu svog vremena, afirmirali neke bitne inovacije, a najčešće su dolazili ili iz područja onoga što danas zovemo nezavisnom kulturom, ili su nastali kao samoinicirani radovi samih dizajnera.

Simultano s izložbom pokrenuto je i web sjedište http://dvk.com.hr/novimediji/ čijim sučeljem dominira timeline koji daje neku osnovnu orijentaciju u pregledavanju se­lektiranih projekata. Svaki od njih predstavljen je kratkim Mitrovićevim tekstom, online poveznicom (ako je aktivna) i nekoliko fotografija ili screenshotova koji ilustriraju njihove osnovne karakteristike. Izložba je, u osnovi, sadržavala to isto — glavnina najvažnijih tekstualnih i vizualnih infor­macija istaknutih na webu bila je prikazana na printevima u galeriji, a samo web sjedište moglo se pregledavati na tri tamo postavljena računala. Tada je izgledalo da je sljedeći logičan korak knjiga, koja je koncem 2012. doista i objavljena. U projektu je, kao suautor postava i weba, sudjelovao i (tada student DVK UMAS) Oleg Šuran, koji će kasnije intenzivno surađivati s Mitrovićem u nekim narednim projektima predstavljenim u HDD-u, ali i surađivati s nama samostalno na nekim drugim.

[Iz uvodnog teksta O dizajnerima kao pripovjedačima, o izložbama kao pripovijestima]

Dizajniranje novih medija timeline

 

HDD galerija
28.4.– 15. 5. 2011.

Međunarodni festival dizajna Dan D 2015:
Arhiv dizajna

Stara vojna bolnica, Vlaška, Zagreb
3.– 5. 7. 2015.

Autor izložbe: Ivica Mitrović
Postav izložbe: Oleg Šuran Ivica Mitrović
Dizajn weba: Oleg Šuran Luka Vidoš Ivica Mitrović
Organizacija i produkcija: Marko Golub / HDD

 

dizajniranje novih medija (6) (Custom)

 

Dizajn u novim medijima: od radosti ‘novog’ preko prelijevanja u mainstream, do dizajna bez dizajna

Ivica Mitrović

 

Povod izložbi je istraživanje koje se proteklih nekoliko godina bavi novim medijima u kontekstu hrvatske diza­jnerske scene. Izložba, kroz 30 pred­stavljenih radova, predstavlja poticaj za sagledavanje hrvatske dizajnerske scene vezane za nove medije. Stoga je treba shvatiti kao temelj za daljnju raspravu, nadopunu i kritičku analizu ove specifične dinamične i kompleksne dizajnerske prakse. Razvoj dizajna u području novih medija u hrvatskom kontekstu promatran je kroz tri glavne faze koje nisu nužno u odnosu linearnog vremenskog slijeda već se isprepliću na rubovima, tj. ponekad se odvijaju simultano. Obuhvaćeni projekti koji su bili samoinicirani, koji su nastali kroz autorsko eksperimentiranje s novim medijima, koji su unijeli konceptual­ne, dizajnerske, medijske i tehnološke novosti, te su tako značajno utjecali na lokalnu scenu.

Dizajnerska praksa na području novih medija kroz svojih je 15 godina povi­jesti prošla put od početnog odušev­ljenja konceptualnim, dizajnerskim, medijskim i tehnološkim mogućno­stima novih medija do uspostavljanja produkcijskih i oblikovnih standarda mainstream medija. Značajno je da je kroz ovaj proces ostvareno legitimira­nje ovog područja dizajna koje je danas ravnopravan dio hrvatske dizajnerske scene. Očigledno je da će u idućem razdoblju razvoja biti prepoznati i za­nimljivi oni autori i autorice koji će dizajnirati komunikacijske i interak­cijske protokole koji će unutar medija stvarati nove vrijednosti i značenja, tj. neprestano stvarati nove “nove medi­je”. Radi se o autorima koji će svojim angažiranim, proaktivnim i eksperi­mentalnim pristupom, te propitivanjem odnosa tehnologije i korisnika (društva) konstantno “dizajnirati nove medije”.

Arkzinov web, www.arkzin.net, 1995. Autor: Blaženko Karešin Karo

Arkzinov web, www.arkzin.net, 1995. Autor: Blaženko Karešin Karo

Radost novog medija
Prva faza započinje pojavljivanjem internet mreže u Hrvatskoj, koja je u početku prisutna preko akademske CARNet mreže i neovisnih cybercaffe barova, a nastavlja se uspostavljanjem dizajnerske scene u ovom području. Radove ove faze odlikuje zaokupljenost autora radošću stvaranja, slobodom, demokratičnosti i nekontroliranosti, te tehnološkom demokratizacijom novih medija. Internet i ostali novi mediji za njih su novo “igralište”, gdje je nji­hov rad trenutačno vidljiv i dostupan.

Critical Upgrade, 2002. dizajn: Damir Gamulin Gamba; suradnici: Željko Blaće • Nenad Jalšovec • Mislav Ružić

Critical Upgrade, 2002. dizajn: Damir Gamulin Gamba; suradnici: Željko Blaće • Nenad Jalšovec • Mislav Ružić

Prvu internetsku fazu odlikuje malen broj angažiranih korisnika, koji prije svega dolaze iz akademske zajednice i s civilne scene. Projekti su samoinici­rani, autori su oni koji stvaraju sadržaj, oblikuju i programiraju (izvode) sjedišta. Osim radova izvedenih u prvoj i jedinoj dostupnoj HTML tehnologiji, ova faza uključuje i pionirske radove izvedene u Flash tehnologiji, one koji su tu teh­nologiju poslije razvili putem novih i inovativnih koncepata, te radove iz područja dizajna sučelja, generativnog dizajna i robotike.

Typonine, 2011. autori Nikola Đurek • Hrvoje Živčić • Dario Dević • Mario Lončarić; suradnici Ľuboš Odráška • Peter Biľak

Typonine, 2011. autori Nikola Đurek • Hrvoje Živčić • Dario Dević • Mario Lončarić; suradnici Ľuboš Odráška • Peter Biľak

Novi mediji kao mainstream medij
U drugoj fazi, od sredine 2000-ih godina, novi mediji postaju sve više mainstream mediji, čime pomalo završava prva ek­sperimentalna faza. Postavljaju se web standardi (npr. za layout i tipografiju), a upotrebljivost i pristupačnost postaju najznačajniji elementi medija. Razvojni proces odlikuje podjela poslova (sadržaj, oblikovanje i programiranje/izvedba) i profesionalna produkcija. Raste broj korisnika, raznolikih profila i potreba. Oblikovno je dominantna Web 2.0 este­tika koju odlikuje funkcionalna steril­nost, gdje sadržaj sve više dominira nad formom. Dizajn sjedišta postaje sve više uniforman, gubi se individualizacija i autorski rukopis, sjedišta sve više sliče jedno na drugo. Analogni trendovi u ovom kontekstu, visoke mainstream produkcije, odnose se i na izradu inte­raktivnih multimedijskih web aplikaci­ja, te posebno na aplikacije za mobilne platforme. Radi se o području djelovanja koje zbog jednostavnosti distribucije omogućuje globalnu prisutnost, te na taj način predstavlja velik potencijal za dizajnersko djelovanje.

Ki.ber.kom.uni.st, 2007. autor Marcell Mars

Ki.ber.kom.uni.st, 2007. autor Marcell Mars

“Dizajn bez dizajna”
Usporedo s prethodnom fazom javlja­ju se procesi ponovnog uspostavljanja razlikovnosti i eklektičnosti dizajna, koja se očituje kod web sjedišta gdje je korisnik/autor ujedno i dizajner (npr. MySpace). Pokušavaju se izbjeći po­srednici kod izrade sjedišta (npr. diza­jner i programer). Formiraju se nove platforme, koje se koriste postojećim kao produkcijskim elementima (Flickr, Vimeo, YouTube i slična sjedišta postaju novi elementi dizajna). Zapravo, dolazi do procesa koji se mogu nazvati “diza­jn bez dizajna”, gdje se nove vizualne forme i sučelja interakcije formiraju od već postojećih sjedišta i njihovih suče­lja. Obilježja radova su da izbjegavaju kompleksnost suvremene produkcije i poruke pokušavaju što izravnije ko­municirati, bez suvišne predizajnira­nosti. Također se u ovoj fazi javljaju kompleksni radovi koji izlaze izvan zaslona uređaja i koji često nastaju u interdisciplinarnim timovima, u koji­ma je autorstvo raspodijeljeno između protagonista različitih specijalizacija i područja djelovanja, gdje autorstvo više nije moguće zamisliti u liku jedne osobe, već se, zbog same prirode medija, traži suradnja većeg broja stručnjaka različitih profila. Dizajnerska praksa nije više nužno temeljena na vizual­nom ili taktilnom otjelovljenju, već se može ostvariti i na nematerijalnim razinama (primjerice, dizajniranjem interakcija).

 

Raymond – robot dizajner, 2004. Autorica: Lina Kovačević

Raymond – robot dizajner, 2004. Autorica: Lina Kovačević

 

 

Ivica Mitrović: Dizajn novih medija između osobnog eksperimenta i standardizacije

Marko Golub

 

Povodom izložbe Dizajniranje novih medija: Dizajn i novi mediji 1995.– 2010. hrvatski kontekst, razgovarali smo s autorom izložbe Ivicom Mitrovićem, docentom na Odsjeku za dizajn vizu­alnih komunikacija pri Umjetničkoj akademiji u Splitu. Fokus Mitrovićevog profesionalnog i pedagoškog rada je di­zajn interakcija i dizajn u interaktivnim medijima, a izložba u HDD-u predstavlja jednu fazu u autorovom istraživanju specifične prakse dizajna novih medija u Hrvatskoj od sredine devedesetih do da­nas. Riječ je o panoramskom te dijelom neizbježno i subjektivnom pregledu ključnih radova u ovom području, koji su došli iz dizajnerskog konteksta, ili su na dizajnersku praksu imali značajniji utjecaj. Otvorenjem izložbe inaugurira se i web stranica http://dvk.com.hr/novimediji/ koja donosi kronologiju i dokumenta­ciju o trideset radova različitih autora, pretežno u mediju weba.

MG: Možeš li ukratko predstaviti okvir svog istraživanja?

IM: Budući da je početak istraživanja bio vezan za projekt Vizualna kultura i novi mediji Centra za vizualne studije, sam okvir bio je kronološki i fenomenološki definiran s tada 15 godina produkcije nečeg što zovemo novim medijima, a moj je zadatak bio sagledati tu novo­medijsku produkciju iz perspektive dizajnerske prakse. Naime, osnovni problem u dotadašnjem sagledavanju dizajnerskih radova u području novih medija bio je taj što su svi oni, manje ili više, bili promatrani u kontekstu umjetnosti. Htio sam da ih se konačno sagleda u kontekstu dizajna, koji je ipak bitno drukčiji od onog umjetničkog.

MG: Ako gledamo kontekst produkcije i karakter samih radova, lako je primijetiti da ih je većina samoinicirana, nema baš klasičnih klijenata, puno toga izraslo je iz nezavisne kulturne i civilne scene, dosta je upravo umjetničkih projekata, dok mainstream produkcija barem u smislu naručitelja uglavnom izostaje. Uostalom, kad govorimo o “dizajnerskoj perspektivi”, što je to što ih čini speci­fično dizajnerskim pitanjem?

IM: Pitanje kako razlučiti dizajn novih medija od umjetnosti novih medija je jako problematično, tako da ni moja po­zicija nije bila rigidna u smislu da sam strogo odvajao nešto kao umjetnost, a nešto drugo kao dizajn. Zanimali su me, međutim, oni radovi koje vidim kao relevantne upravo za razvoj diza­jnerske prakse i scene. Iako su neki od tih radova izrasli iz gotovo osobnih ek­sperimenata i istraživanja medija koji su možda bliži umjetničkoj praksi, po­kazali su se svakako važnima za uspo­stavljanje nekih novih metodologija u području samog dizajna. Za mnoge od njih sasvim je legitimno reći i da uop­će nisu dizajn, ili barem o tome može­mo raspravljati, ali mnogi kasniji diza­jnerski radovi upravo su od njih crpili inspiraciju ili su se na njih naslanjali. To je najviše vidljivo u prvoj fazi o ko­joj pišem, ali već u drugoj fazi većina primjera koje sam izabrao “punokrvni” su dizajn u produkcijskom, konceptu­alnom i metodološkom smislu. Samoi­niciranost je bila jedan od kriterija koje sam unaprijed postavio. Dakle, u istra­živanje su bili uključeni samoinicirani projekti, ili oni nastali putem autorskog eksperimentiranja s novim medijima, ili oni koji su unijeli bitne konceptu­alne dizajnerske, medijske i tehnološ­ke novosti i tako značajno utjecali na lokalnu scenu. Ima i nekoliko smjero­va koji se prate — oni koji se više bave medijem, i oni koji se više bave tehno­loškom produkcijom.

MG: Bitna stvar koja strukturira izložbu i buduću publikaciju je podjela na tri osnovne faze: Radost novog medija, Novi mediji kao mainstream medij i Dizajn bez dizajna. Naravno, svaku ovakvu podjelu u velikoj mjeri obilježava linearan kriterij u kojem se “događa” razlika. Što je taj kriterij u ovom slučaju?

IM: Nije moguće povući crtu i nijedna od spomenutih faza nije linearna u smislu da završetkom jedne počinje druga, već se ponegdje i prožimaju. Prvu fazu, koju sam nazvao Radost novog medija, obilje­žava početna eksperimentalnost, niska razina produkcije i situacija u kojoj je sam dizajner autor sadržaja. On sam dizajnira i izvodi sjedište te potpuno upravlja sadržajem, dizajnom i svim drugim elementima. U tom razdoblju bilo je puno eksperimenata, ali ipak jako malog broja autora za malu publiku. Bila je to mala, zatvorena zajednica, ali imala je svoje “igralište” — novi medij u kojem su pronašli novi prostor za izražavanje.

U drugoj fazi dolazi do profesionalizaci­je te dizajn u novim medijma dobiva svoj položaj unutar struke kao legitimna kategorija. Profesionalizacija je dovela do visoke produkcijske kvalitete radova, medij pomalo postaje mainstream, no to je dovelo i do uniformiranosti, ge­neričnosti, a onda konačno i do novih reakcija autora. Dakle, treća faza događa se paralelno, i u njoj autori na vrlo zanimljive načine pokušavaju vratiti onu svježinu karak­terističnu za ranije razdoblje. Autori u trećoj fazi u svojim radovima najviše problematiziraju sam medij. Tu se do­gađa pomicanje granica i postavljanje novih standarda.

MG: Kako su sama tehnologija, ali i načini na koje je koristimo, odredili te tri faze?

IM: Tehnološka okosnica glavni je dio cijele priče, od početka HTML-a, Flasha, Weba 2.0, mobilnih platformi, pa sve do onih izvan ekrana. Temelj je, kao što si rekao, i sama publika, odnosno korisnici. U prvoj fazi bilo ih je malo internetski pismenih te je i sama publi­ka bila drastično drukčija od ove sad. U drugoj fazi govorimo i o samom webu kao mainstreamu, a u trećoj je riječ o korisnicima kao autorima koji se bave novim komunikacijskim i interakcij­skim protokolima. Uvijek je riječ o inte­rakciji: tehnologija se razvija, korisnici je prihvaćaju i čine da se razvija dalje. Autori koje promatram u posljednjem dijelu kronologije poigravaju se s razvo­jem tehnologije, ali i njene percepcije i korištenja od strane samih korisnika.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

MG: S Flashom je osobito zanimljiva si­tuacija, u smislu da su se upravo oko njega kontinuirano vodile rasprave o funkcionalnosti u smislu navigacije, kori­sničkog iskustva, indeksiranja itd. Koliko su ovakva iskustva s platformama utje­cala na samu produkciju i usmjeravala eksperimente?

IM: Flash je zanimljiva priča jer ima jako puno pobornika i kritizera, a u zadnje vrijeme sve više kritizera. Izdvajajući neke radove pokušao sam pokazati kako su upravo autori koji su radili s Flashom sredinom 2000-ih svojim eksperimenti­ranjem razbijali percepciju utilitarnosti tog vremena, od problema navigacije do samog korisničkog iskustva. Međutim, puno tih eksperimentalnih sučelja koja su u početku razvijana u okviru Flasha, i za koja se znalo čuti da su neupotre­bljiva, sada se pojavljuju integrirana u HTML5, CSS i JavaScript. Stoga, Flash još uvijek vidim kao eksperimentalnu platformu gdje će se pojavljivati radovi koji pomiču samu koncepciju interakci­je na webu. Ne mogu reći kojim smjerom će se on dalje razvijati, ali svakako ima svoje mjesto i važan je.

MG: Kako opravdavaš potrebu predstav­ljanja radova baziranih na webu u gale­rijskom prostoru, budući da je veliki dio radova, a i sama jezgra izložbe — stra­nica s kronologijom i dokumentacijom o dizajniranju novih medija — dostupna za pregledavanje bilo gdje. Kako biti dosljedan i ispoštovati “autentičnost” u tome?

IM: Nema univerzalne formule, a web je gotovo nemoguće na stopostotno do­sljedan i kvalitetan način predstaviti u galeriji. Okosnica izložbe je web stranica na kojoj je predstavljeno trideset oda­branih radova, i to na način da će se za svaki od njih moći pročitati sažeti tekst, podaci o autorima, nekoliko screenshot koje ga dobro reprezentiraju te kratak video koji pokazuje način korištenja. Tu je i link, funkcionalan barem za one radove koji su i dalje sa­čuvani na internetu.

Naravno, najprikladniji način bio bi po­gledati ih sve kod kuće u miru, jedan na jedan, jer su svi oni namijenjeni takvoj komunikaciji, no problem je u tome što je sam razvoj tehnologije, softvera i sučelja utjecao na funkcionalnost pa i izgled dijela starijih radova. Riječ je o problemu medijske arheologije, ali idealan način prezentacije je trenutno izvan okvira realnih mogućnosti izlož­be. Što se mene tiče, idealno bi ih bilo vidjeti na originalnom hardveru i sof­tveru vremena u kojem su dizajnirani i programirani. Mnogi od njih danas se vrte prebrzo, ili ih današnji preglednici i operativni sustav tretiraju na način koji nije bio predviđen, ili čak većina toga ne radi kako treba. Fokus izložbe je, dakle, web stranica, koja će radove prikazati dokumentaristički.

MG: Kakav je raspon sadržaja i namjene tih radova?

IM: Raspon je vrlo širok od samog po­četka. Kronološki počinjemo s webom Arkzina, čiji je autor Blaženko Karešin. Arkzinov web je bio zanimljiv samim tim što je sve što je tiskani časopis koncep­tualno obilježavalo Karešin uspio presli­kati i na samom webu — eksperimenti­ranje s tipografijom, dekonstruktivizam, dizajner kao ujedno i autor sadržaja, eksperimentiranje s tehnologijom i tako dalje. Vizualni identiteti tiskanog i online izdanja potpuno su se stopili, tako da više nije bilo moguće prepoznati koje su stvari izvorno rađene za web, a koje za offline produkciju.

U kasnijoj fazi standardizacije produk­cije, Marko Dugonjić proizvodi web aplikacije koje pomažu poštivanju web standarda, a Nikola Đurek s digitalnom slovolivnicom Typonine uvodi potpuno nove načine distibucije i uporabe web tipografija. U trećoj fazi posebno mi je zanimljiva osobna stranica Marcella Marsa, koja predstavlja njegov kanal komunika­cije sa svijetom, a u potpunosti kori­sti raznorazne besplatne servise koje kombinira i time dizajnira nove oblike interakcije bez klasičnih dizajnerskih alata. Tu su i radovi izvan ekrana, poput Raymonda — robota dizajnera autorice Line Kovačević, koja robotiku stavlja upravo u dizajnerski kontekst. Konačno, tu su i neki radovi u kojima sam sâm sudjelovao — dizajn interakcija koji ulazi u gradske prostore te pokušava sagledati odnose tehnologije, korisnika i društva u cjelini.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

MG: Što je s dizajnom novih medija u kontekstu edukacije?

IM: Iako u izložbi nije spomenuto, jedno od poglavlja knjige sigurno će se baviti upravo edukacijom u području dizajna novih medija. Koordinacijom nekoliko visokoškolskih ustanova koje se bave edukacijom u dizajnu 2009. došlo je do nove kategorizacije dizajna u visokoš­kolskom sustavu, gdje dizajn kao novo polje kao jednu od svojih grana uključu­je i dizajn interakcija i dizajn vizualnih komunikacija. U svim visokoškolskim ustanovama uglavnom je uspostavljena razina edukacije koja odgovara krite­rijima dizajna kao mainstream prakse. Ipak, iz osobnog kontakta s mnogim au­torima znam da se govori o nedostatku kvalitetno obrazovanih kadrova koji bi unutar mainstream produkcije održavali i pomicali razinu te produkcije.

MG: Kako bi kategorizirao vlastitu web stranicu o povijesti dizajniranja novih medija u odnosu na dizajnersku produk­ciju koju ona sama predstavlja?

IM: Za dizajn stranice su primarno za­služni studenti Oleg Šuran i Luka Vidoš. Kroz oblikovni dio i navigaciju pokušali smo biti što manje nametljivi, u smi­slu da imamo jednostavno sučelje koje omogućava radovima da budu u prvom planu. Web stranica bi, dakle, trebala biti nevidljiva platforma za njihovo predstavljanje.