Strateški plan HDD-a za period 2013. – 2015.

 

1) POVIJEST DRUŠTVA

Hrvatsko dizajnersko društvo osnovano je kao Društvo dizajnera Hrvatske 27. 6. 1983. Začetnici osnivanja bili su Bernardo Bernardi, Vladimir Robotić, Stipe Brčić, Dragan Roksandić, Adam Petranović, Branimir Horvat, Zlatko Kapetanović, Vladimir Žitković, Igor Toš, Mario Antonini, Vjenceslav Richter, Marijan Orešić, Mladen Orešić, Boris Ljubičić i Jasenka Pavliša. U jesen 1982., nakon desetljeća i pol žestokih polemika unutar ULUPUH-a, skupina članova Sekcije za industrijsko oblikovanje ULUPUH-a formirala je prvi nacrt prijedloga za osnutak samostalnog društva dizajnera u Hrvatskoj, koji je naišao na velik otpor i podijelio tadašnje članstvo ULUPUH-a. U proljeće 1983. prijedlog je formuliran u obliku manifesta koji je objavljen u vijestima ULUPUH-a. Autor mu je bio Bernardo Bernardi. 27. 6. 1983. održana je Osnivačka skupština tada nazvanog Društva dizajnera Hrvatske, na kojoj je donijet Statut društva i na kojoj sudjeluje 49 dizajnera. Konstituirajuća skupština održana je 28. 5. 1985., kada Društvo napokon može započeti s redovitim radom. Posebna je aktivnost Društva usmjerena na pripreme oko osnivanja Studija dizajna u Zagrebu: od 12. 3. 1986. Društvo je kao ravnopravni partner zaduženo i odgovorno za pripremu i izradu programa stručnog dijela Studija. Kada se 1989. godine napokon otvorio, Studij dizajna u Zagrebu povukao je gotovo sve aktiviste Društva dizajnera i time zauzeo primarnu ulogu unapređenja dizajna u Hrvatskoj; 1992. uspješno se predstavlja na 27. zagrebačkom salonu. Inicijativom Upravnog odbora Hrvatskog dizajnerskog društva prva Izložba hrvatskog dizajna 01, praćena Godišnjakom hrvatskog dizajna i Nagradom hrvatskog dizajnerskog društva održana je u Galeriji Forum 1999. godine.

Od 2010. HDD je značajno intenzivirao svoje aktivnosti u smjeru razvijanja kulture dizajna i mijenjanja javne svijesti o potencijalima dizajna u kontekstu kulture, društva i ekonomije. Osim realizacije velikih bijenalnih pregleda hrvatskog dizajna (MUO, 2010. i 2012.) i putujuće izložbe suvremenog dizajna In a Nutshell (Helsinki, Bruxelles, Beograd…) zaživio je izložbeni program HDD galerije, kroz koji se razvijaju nove metodologije javne i kritičke reprezentacije dizajna. Kroz međunarodni festival Dan D (2011, 2012) osnažena je kultura razmjene i međusobnog povezivanja među mladim dizajnerima, dizajnerskim institucijama i inicijativama u balkanskoj regiji. Projekt Extra Ordinary Design promovirao je pak ne samo praksu tzv. inkluzivnog dizajna kod nas, već i uveo neke nove modele djelovanja unutar nje usmjerene izravnoj suradnji dizajnera i NGO-a posvećenih socijalnoj inkluziji.


2) FINANCIRANJE

Većina prihoda Hrvatskog dizajnerskog društva potječe iz proračuna: Državnog proračuna i proračuna Grada Zagreba, koji čine oko 63% ukupnih prihoda poslovanja (prosjek 2010.-2012.). Velik dio prihoda odnosi se na vlastiti prihod od čega oko 11% ukupnog prihoda otpada na prihod od članarina, a oko 20% na prihod od obavljanja vlastite Statutom predviđene gospodarske djelatnosti (provođenje strukovnih natječaja, prodaja vlastitih publikacija i sl.). Svi takvi prihodi su strogo namjenski te HDD ne stječe dobit. Takvi prihodi izravno su vezani uz rashode (npr. prihod od prodaje publikacija u cijelosti se troši na produkciju tih istih publikacija). Oko 6,5% prihoda odnosi se na donacije i sponzorstva ostalih pravnih osoba, međunarodnih organizacija i sl.).

Redovna djelatnost HDD-a, tzv. ‘hladni pogon’ uglavnom se financira sredstvima iz državnog proračuna. Obzirom na nedostatna sredstva iz tog izvora, za pokrivanje svih troškova hladnog pogona služe i vlastiti prihodi.

Programske aktivnosti HDD-a (izložbe, tribine, javni razgovori, predavanja, radionice itd.) uglavnom se financiraju iz državnog i gradskog proračuna, a djelomično i od sponzorstva/donacija.

Društvo se ne zadužuje na financijskom tržištu, a svi prihodi su strogo namjenski i služe za realizaciju zacrtanih ciljeva Društva. Financijsku politiku HDD-a vodi Upravni odbor.

Struktura rashoda:

Plaće i davanja za zaposlene čine oko 12% ukupnih rashoda

Najveći dio rashoda, oko 68%, odnosi se na usluge (u okviru čega su najveća stavka intelektualne usluge). Najveći dio usluga odnosi se na realizaciju programskih aktivnosti.

 

3) SMJERNICE DJELOVANJA DRUŠTVA (SAŽETAK):

Uloga Hrvatskog dizajnerskog društva kao krovnog strukovnog udruženja proizlazi ne samo iz unutarnjih potreba struke, nego i iz dinamičnog, širokog i slojevitog okruženja u kojem dizajneri djeluju. Priroda dizajnerske profesije nužno uključuje povezivanje i skladno djelovanje s drugim strukama i specijalizacijama, no i više od toga – ona podrazumijeva čvrstu svijest o tome na koji način participiramo u društvenom, ekonomskom i kulturnom kontekstu u kojem djelujemo. Vrijedi i obratno, dakle: dok sami kao profesionalci s jedne strane često inzistiramo na osvještavanju društva i gospodarskih subjekata o važnosti naše uloge, rjeđe smo skloni biti receptivni prema istom tom društvenom i gospodarskom kontekstu kao prostoru čiji smo neodvojivi dio i iz kojeg i sami svakodnevno učimo. Uloga HDD-a je potencirati tu vrstu uzajamnosti. Drugim riječima, HDD svojim djelovanjem mora kontinuirano stvarati i razvijati kvalitetno ekonomsko, društveno i kulturno okruženje za dizajnersku praksu. Takvo djelovanje detaljno je razrađeno i Statutom Društva, a u predloženim programskim smjernicama djelovanja i specifičnim ciljevima detaljno smo razradili ne samo zadatke koji proizlaze iz tog dokumenta, već i prioritete. Prioriteti za slijedeće dvije godine su zaštita prava unutar dizajnerske zajednice; sustavno ustrajanje na odgovornosti dizajnerske profesije; edukacija – na kojoj posebno inzistiramo i kojoj smo, zbog njene iznimne važnosti, posvetili najviše pažnje; zagovaranje dizajna na svim razinama; kontinuirani arhiv dizajna u smislu trajnog dokumentiranja svih aktivnosti na području dizajna; umrežavanje – kao pretpostavka sudjelovanja struke u društvu kojeg je i sama dio; te konačno – decentralizacija djelovanja Društva. Programske smjernice djelovanja koncipirane su promatrajući HDD kao aktivnog medijatora između različitih sfera, koje uključuju naše članstvo, institucije, druge organizacije, gospodarstvo, javnost i unutrašnju infrastrukturu.

 

* Prema članstvu

Sustavno širiti tzv. neposredne aktivnosti usmjerene svim kategorijama članova, osim već postojećih poput ostvarivanja prava na poreznu olakšicu:

— ugovaranje popusta na profesionalne usluge i proizvode za članove (poput nabave radne opreme, softverskih paketa, prezentacijskih i produkcijskih usluga, ulaznica u muzejske i galerijske prostore, popusta na kotizacije za sudjelovanje u izložbama dizajna)

— pronalaženje mogućih dodatnih prostora za aktivnosti koje bi omogućile uključivanje većeg broja članova u programsko djelovanje Društva (radionice, radne sastanke)

— organizacija tematskih strukovnih radionica i drugih oblika edukacije, s povlaštenim uvjetima sudjelovanja za članove te još jasnije određivanje HDD-a kao platforme za razmjenu znanja i iskustava unutar dizajnerske zajednice, kao i interdisciplinarno

— ugovaranje mogućnosti pravnog savjetovanja za članove

— istraživanje zakonskog okvira za osnivanje institucije s ovlastima uspostavljanja regulatornih mehanizama struke poput obvezujućeg cjenika te revidiranje postojećih smjernica u tom segmentu

— poticanje razvoja mreže distribucijskih točaka za dizajnerske proizvode (shopova)

 

* Prema institucijama i srodnim strukovnim udrugama

HDD kroz različite projekte gravitira partnerskim odnosima s institucijama i organizacijama. Takve suradnje morale bi u budućnosti biti sustavne i kontinuirane, a ne zasnovane na pojedinačnim slučajevima i okolnostima. U području edukacije, Društvo treba tražiti partnere u postojećim, prvenstveno visokoškolskim, obrazovnim institucijama. U području zagovaranja dizajna i promocije dizajna u Hrvatskoj i inozemstvu ključna je trajna suradnja s ministarstvima, veleposlanstvima i kulturnim predstavništvima, odnosno srodnim udruženjima i organizacijama. U tom smislu, osnovne smjernice su:

— suradnja s obrazovnim institucijama s posebnim naglaskom na Školu za primijenjenu umjetnost, Studij dizajna pri Arhitektonskom fakultetu, Grafički i Tekstilno-tehnološki fakultet u Zagrebu, DVK UMAS u Splitu te Akademiju primijenjenih umjetnosti u Rijeci

— suradnja s ministarstvima (Ministarstvom kulture, Ministarstvom znanosti, obrazovanja i športa, Ministarstvom gospodarstva, rada i poduzetništva)

— suradnja s Hrvatskom gospodarskom komorom, Centrom za dizajn, Zajednicom za industrijski dizajn

— suradnja sa srodnim strukovnim udrugama, posebno sa Hrvatskom udrugom likovnih umjetnika primijenjenih umjetnosti (ULUPUH), Hrvatskim društvom likovnih umjetnika (HDLU), Udruženjem hrvatskih arhitekata (UHA)

— suradnja s inicijativama, platformama, organizacijama i institucijama iz inozemstva

 

* Prema nevladinim organizacijama i inicijativama

HDD treba koristiti prednost činjenice da dijeli slična područja djelovanja s brojnim inicijativama i organizacijama, od kojih su neke bliske po svojoj ulozi, druge imaju podudarne ciljeve, dok neke motivira razmjena znanja i ravnopravna suradnja s dizajnerskom strukom u cilju pozitivnih društvenih promjena. Nije zanemariva ni činjenica kako se upravo kroz programe interdisciplinarne i međunarodne suradnje proširuju i mogućnosti financiranja zahtjevnijih projekata kroz EU fondove.

 

udruge i inicijative u Hrvatskoj

— nastavak postojećih i otvaranje novih suradničkih i partnerskih projekata s udrugama koje se bave socijalnom inkluzijom i društvenim poduzetništvom (serija radionica inkluzivnog dizajna sa svrhom poboljšanja položaja socijalno i/ili ekonomski ugroženih društvenih skupina)

— iniciranje suradnje na konkretnim projektima s dizajnerskim inicijativama (npr. ReAktor) udrugama iz područja nezavisne kulture, ljudskih prava i slično.

 

organizacije i inicijative u regiji i Europi

— potrebno je osnažiti suradnju s organizacijama i inicijativama iz drugih zemalja koje za cilj imaju promociju dizajna. Između ostalih, riječ je o sve brojnijim dizajnerskim manifestacijama i festivalima u regiji, koji stječu sve veću vidljivost te potiču razmjenu ideja i projekata, i događanjima s dugom tradicijom. Među njima npr: BIO, Mikser (Beograd), Belgrade Design Week (Beograd), Dizajner: Autor ili univerzalni vojnik, Resonate (Beograd), SOS (Sarajevo), Skopje Design Week (Skopje), Magdalena, Vienna Design Week, Milan Design Week, Sofia Design Week isl.

 

* Prema gospodarstvu

HDD provodi natječaje u skladu s načelima i vrijednostima dizajnerske struke, a u mnogim slučajevima i savjetuje dizajnere i gospodarstvenike kako bi se povećala kvaliteta procesa i rezultata suradnje. U djelovanju ‘prema gospodarstvu’ važnu ulogu ima razvoj novih strukovnih suradničkih i natječajnih metodologija, kao i izgradnja konteksta za približavanje i bolju komunikaciju između dizajnera i gospodarstvenika.

 

— implementacija novih metodologija unutar prakse natječaja koje bi specifično odgovarale potrebama naručitelja i karakteru zadatka. Kroz same natječaje uvele bi se metode koje bi bile alternativa standardu tzv. otvorenih natječaja (design challenge itd.) i preporučivale se u slučaju nepostojanja obaveze provođenja natječaja prema Zakonu o javnoj nabavi

— uloga inicijatora i organizatora događanja i platformi koje potiču susrete i povezuju poduzetnike, profesionalne dizajnere i studente dizajna. Jedna od takvih platformi od 2012. godine već jest regionalni festival dizajna Dan D

— uspostavljanje i održavanje suradnje s Hrvatskom gospodarskom komorom (HGK) s ciljem izgradnje zajedničkog nastupa prema gospodarstvenicima

 

* Prema javnosti

Djelovanje HDD-a prema javnosti ima svrhu edukacije o ulozi i važnosti dizajna za društvo, ekonomiju, kulturu i kvalitetu života. Dizajn (bez obzira na razinu uspješnosti) čini iznimno velik udio u našem svakodnevnom okruženju, nedjeljiv je od konteksta u kojem djeluje te odnos prema njemu treba razvijati kod najšire populacije. Razvijena javna svijest o dizajnu neposredno utječe i na stanje i status same struke u društvu i gospodarstvu i mjerljiv je pokazatelj razvijenosti društva.

— revidiranje stanja internetske stranice Društva i organizacija potrebnih funkcionalnih izmjena

— izdavaštvo (edicije ključnih prijevoda, monografskih izdanja o pojedinim autorima…)

— okrugli stolovi, intenziviranje diskurzivnih programa

— predavanja

— strateška medijacija problematike suvremenog dizajna prema medijima

— organizacija izložbi koje tematiziraju povijest dizajna i vizualne kulture, adekvatno predstavljaju suvremenu dizajnersku produkciju i obogaćuju razumijevanje uloge i pojma dizajna danas

— organizacija bijenalne Izložbe hrvatskog dizajna

— razvijanje godišnjih / periodičnih tematskih izložbi s područja najslabije zastupljenih kategorija dizajna s ciljem poticanja razvoja produkcije u tim segmentima

 

* Interno / unutar organizacije

Ova točka obuhvaća sve aktivnosti koje je potrebno poduzeti kako bi se održali i poboljšali organizacijski, radni i stručni kapaciteti samog Društva, a redovita programska djelatnost učinila održivijom i učinkovitijom.

— održavanje dosadašnjeg nivoa financiranja iz sredstava državnog i gradskog proračuna za financiranje javnih potreba u kulturi te nalaženje novih načina financiranja aktivnosti i projekata (europski projekti, regionalna suradnja, mikrofinanciranje, sponzorstva)

— provođenje istraživanja radi prikupljanja podataka o članstvu HDD-a te o općem stanju dizajna u RH, sa svrhom izrade strateškog plana i postavljanja mjerljivih ciljeva i zadataka. Istraživanje će uključivati izradu on-line ankete i sistematičniju uspostavu baze podataka dizajnera i naručitelja u dizajnu

— osnivanje radne skupine (članovi UO i neovisni stručnjaci) s ciljem izrade strateškog plana Društva za razdoblje 2013 – 2015

— prilagodba organizacijskih kapaciteta rastućem obimu aktivnosti te poboljšavanje nužnih tehničkih uvjeta rada u skladu s raspoloživim sredstvima financiranja

— povisivanje razine transparentnosti rada Upravnog odbora: odabir adekvatnih metoda dokumentiranja i praćenja aktivnosti, s rezultirajućom dokumentacijom dostupnom članovima (godišnja izvješća, objave u članskoj zoni na internetskoj stranici, newsletter)

— uvođenje vanjskih suradnika za područje PR-a i pisanje kompleksnih projekata

— iniciranje proširenja prostornih kapaciteta u skladu s potrebama aktivnosti organizacije i članstva: istraživanje mogućnosti za aktivaciju sekundarnog prostora u kojem bi, za razliku od prostora Hrvatskog dizajnerskog društva u Boškovićevoj 18, postojale pravne i prostorne predispozicije za plasman dizajnerskih proizvoda (adekvatni prostor u centru Zagreba, showroom)

— pokretanje brendirane kolekcije proizvoda koja bi obuhvaćala proizvode lokalnih dizajnera proizašlih iz natječajnih i drugih projekata HDD-a

 

 

4) VIZIJA, MISIJA, VRIJEDNOSTI

Vizija:
HDD će biti značajni čimbenik razvoja dizajnerske struke i dizajnerskog stvaralaštva u Hrvatskoj.

Misija:
Afirmacija i promicanje dizajna u Hrvatskoj te zastupanje interesa i statusa struke i članova HDD-a.

Vrijednosti:

VRIJEDNOST  
izvrsnost HDD inzistira na:·         stručnosti i profesionalnosti zaposlenika,

članova UO, članova Nadzornog odbora i drugih odbora i komisija, te članova Galerijskog vijeća

HDD njeguje načelo izvrsnosti dizajna (dobar dizajn)

etičnost HDD potiče etičnost kako u radu samog Društva tako i u radu svojih članova
transparentnost HDD vjeruje u transparentan način rada, otvorenost u funkcioniranju prema članovima Društva i prema javnosti
usmjerenost na potrebe javnosti HDD je usmjeren na informiranje i obrazovanje šire i stručne javnosti o svim aspektima dizajna, te afirmaciju dobrog dizajna koji povećava kvalitetu života svih građana RH

 


5) ANALIZA STANJA / OKRUŽENJA – SWOT ANALIZA

PREDNOSTI

– Tradicija i organiziranost profesionalnih resursa: Hrvatsko dizajnersko društvo (HDD) osnovano je 1984., a broji više od 700 članova. U većini zemalja bivše Jugoslavije, dizajneri su još uvijek povezani unutar sekcija nacionalnih udruženja likovnih i primijenjenih umjetnika. U odnosu na države u regiji, hrvatska dizajnerska zajednica je dobro organizirana, prije svega zahvaljujući dugogodišnjem aktivizmu hrvatskih dizajnera i arhitekata u promociji dizajna.

– Iskustvo i organizacijski resursi: Osim realizacije velikih bijenalnih pregleda hrvatskog dizajna (MUO, 2010. i 2012.) i putujuće izložbe suvremenog dizajna In a Nutshell (Helsinki, Bruxelles, Beograd…) zaživio je izložbeni program HDD galerije, kroz koji se razvijaju nove metodologije javne i kritičke reprezentacije dizajna, godišnji međunarodni festival Dan D i izložbena/produkcijska platforma Design Tourism. Kroz sve ove projekte HDD je proizveo i razvio mali, ali agilan organizacijski tim spreman da se nosi s kompleksnim zadacima i dugoročnim projektnim i organizacijskim aktivnostima.

– Centralna informacijska referentna točka za hrvatski dizajn: HDD je izgradio reputaciju u stručnoj i široj javnosti kao centralno mjesto za pitanja dizajna. HDD-ova web stranica ažurno obavještava o svim recentnim domaćim dizajnerskim događanjima. Arhiv web stranice sadrži ključne tekstove domaćih teoretičara o dizajnu te digitalizirane formate kataloga HDD-a. Osobne stranice profesionalnih dizajnera, članova HDD-a, najkompletniji su popis domaćih dizajnera a mogućnost različitih vrsta pretraživanja čine ih glavnim izvorom informacija za medije i potencijalne klijente.

– Prostor za izložbene programe: Od 2009. HDD na adresi Boškovićeva 18 u Zagrebu vodi galeriju za stalne izložbene i diskurzivne programe. HDD galerija prvi je izložbeni prostor u Zagrebu programski posvećen isključivo dizajnu u svim njegovim disciplinama, od dizajna vizualnih komunikacija, preko produkt/industrijskog i modnog dizajna, do dizajna novih medija i drugih. Od 2009. u galeriji se održavaju samostalne izložbe suvremenih autora, kao i tematske izložbe o povijesti dizajna, specifičnim fenomenima u tom području, određenim istaknutim autorima iz proteklih razdoblja te različitim, mahom kulturnim i aktivističkim projektima, koji sami po sebi nisu usko vezani uz dizajn, ali je on u njima odigrao ključnu ulogu.
Kontinuitet dugoročnih posebnih projekata (izložbe, festivali, regionalne platforme): HDD je tijekom godina razvio nekoliko godišnjih i bijenalnih projekata koji su postali prepoznatljivi u široj javnosti: bijenalna Izložba hrvatskog dizajna, festival Dan D, produkcijske platforme Bor s nama i Dizajn turizam. Svi ovi projekti svjedoče o kontinuitetu aktivnosti, nude podlogu za daljnji programski razvoj i osiguravaju kredibilitet same organizacije kao relevantnog aktera na kulturnoj i društvenoj sceni.
– Izdavačka djelatnost – uz brošure koja prate sve redovne izložbe u Galeriji HDD, Društvo izdaje i bijenalni Pregled hrvatskog dizajna – opsežnu publikaciju o suvremenom hrvatskom dizajnu, uz festival Dan D objavljuju se i festivalske novine koje iscrpno dokumentiraju različite programske aktivnosti i služe promociji istih. Pred izlaskom je i nekoliko monografskih izdanja koja mogu dodatno učvrstiti vidljivost i status HDD-a u društvu.

– Pokrivenost cijele Hrvatske – putem članova Društva

 

SLABOSTI

Mali broj trajno zaposlenih u operativnoj i organizacijskoj strukturi: iz ovog razloga, broj projekata je ograničen, a kvaliteta izvedbe projekata često ovisi o agilnosti članova UO – volontera

Nedostatak prostora za sve željene aktivnosti – u posljednjih nekoliko godina, pokazalo se da je sadašnji prostor premalen za sve aktivnosti koje se odvijaju u HDD-u (ili koje bismo željeli održavati) Galerijski prostor je premalen, prostor za knjižnicu je premalen, skladišnog prostora nema, radni prostor je premalen, prostor za sastanke je neadekvatan.

Lokacija – obzirom na izložbenu i diskurzivnu aktivnost, vidljivosti aktivnosti Društva svakako bi pomogla lokacija u pješačkoj zoni.

Nedovoljno iskustvo s međunarodnim tokovima financiranja – putem europskih projekata i slično.

 

MOGUĆNOSTI

– Umrežavanje s regionalnim inicijativama i civilnom scenom: Kroz međunarodni festival Dan D (2011, 2012) osnažena je kultura razmjene i međusobnog povezivanja među mladim dizajnerima, dizajnerskim institucijama i inicijativama u balkanskoj regiji. Kroz projekt Extra Ordinary Design HDD je već umrežen s dijelom civilne scene, posebno u području socijalnog poduzetništva.

– Mogućnost aktivne suradnje poslovnim sektorom: HDD se profilirao kao ozbiljan partner javnom i poslovnom sektoru u području dizajna kroz različite natječaje, posebne suradničke projekte i slično. Ove suradnje simbolički su i praktični resurs za daljnju održivost aktivnosti društva.

– Mogućnost suradnje s institucijama i civilnim sektorom: Daljnje prirodno povezivanje s obrazovnim institucijama (Studij dizajna, UMAS), udrugama civilnog društva te relevantnim ministarstvima (Ministarstvo kulture, Ministarstvo gospodarstva)

 

PRIJETNJE

 

– Kroničan nedostatak sredstava i stagnacija u dinamici prikupljanja istih za programe – na razini opće pojave na čitavoj kulturnoj sceni zahvaljujući krizi, dugoročno može voditi stagnaciji aktivnosti društva.

– Nepostojanje državne strategije ili politike dizajna – koja bi HDD omogućila da sustavno, unutar razrađenog sistema, radi na informiranju i obrazovanju javnog i poslovnog sektora u pitanjima dizajna.

Niska razina javne svijesti o dizajnu i njegovoj ulozi u društvu – nažalost, dizajn se i dalje s jedne strane uglavnom promatra kao prvenstveno komercijalna aktivnost, a bez uvida u ekonomske potencijale koje uistinu nosi u smislu strateškog pristupa ekonomije. S druge strane, ignorira se njegova društvena uloga, odnosno načini na koje dizajn može učiniti boljim naše životno okruženje općenito.

Negativan utjecaj ekonomske krize na stanje u samoj profesiji – što Društvo stavlja pred nove izazove

 

6) OPĆI CILJEVI PROPISANI STATUTOM

 1. štititi moralna i materijalna prava HDD-a i članova HDD-a
 2. poticati istraživanje i biježenje dizajnerske produkcije
 3. njegovati i poticati etički pristup struci
 4. razvijati i poticati akcije iz dizajnerskog područja koje su od općeg društvenog interesa
 5. sudjelovati u obrazovanju dizajnera i šire javnosti o dizajnu

 

7) POSEBNI CILJEVI

 1. kontinuirano povećavati fond znanja o povijesti domaćeg dizajna te o suvremenom dizajnu kroz izdavačku djelatnost
 2. unutar struke, razvijati kontinuirani dijalog o svim aspektima dizajna
 3. kontinuirano informirati i educirati širu javnost o kvalitetnom suvremenom dizajnu
 4. promovirati kvalitetan domaći dizajn u inozemstvu
 5. kontinuirano raditi na afirmaciji dobrog dizajna u poslovnom sektoru
 6. kontinuirano raditi na afirmaciji dobrog dizajna u javnom sektoru
 7. proširiti postojeće prostorne i ljudske kapacitete
 8. poboljšati tehničke uvjete rada
 9. jačanje međunarodne suradnje

 

CILJ AKTIVNOSTI ROK
Kontinuirano povećavati fond znanja o povijesti domaćeg dizajna te o suvremenom dizajnu kroz izdavačku djelatnost Djelatnost uključuje relevantne znanstvene i stručne publikacije, knjige, brošure, kataloge, te web izdavaštvo.Sve izložbe u Galeriji HDD popraćene su brošurama. Dodatno, bijenalna izložba HDD-a popraćena je velikim Pregledom hrvatskog dizajna. Festival Dan D popraćen je „festivalskim novinama“. Web stranica HDD-a (dizajn.hr) redovno prati događanja vezana uz djelatnost HDD-a te produkciju dizajna u Hrvatskoj i regiji kroz kritičke tekstove, eseje, polemike, intervjue itd. Novi izdavački projekt „Mini-monografije“ realizirat će se u prvoj fazi tijekom 2013. i 2014. godine –       kontinuirano za redovne izložbe u Galeriji HDD-a-       kontinuirano za web stranicu dizajn.hr

–       jesen 2014. za Pregled hrvatskog dizajna 1314

–       lipanj 2013., lipanj 2014., lipanj 2015. za festivalske novine Dan D

–       studeni 2013 za prvu knjigu iz edicije Male monografije (Željko Borčić)

–       lipanj i rujan 2014. druge dvije knjige iz edicije Male monografije (Stipe Brčić, Ivan Doroghy)

Unutar struke, razvijati kontinuirani dijalog o svim aspektima dizajna HDD će organizirati stručne razgovore, okrugle stolove i javne rasprave oko stručnih tema koje su važne članovima Društva. Sve izložbe u Galeriji popraćene su razgovorima s autorima i posjetiteljima. Prigodom pripreme (ili nakon provedbe) složenijih natječaja organiziraju se Okrugli stolovi i razgovori sa zainteresiranim sudionicima natječaja. –          kontinuirano za razgovore vezane uz redovne izložbe u Galeriji HDD-a-          kontinuirano, za aktualne teme vezane uz struku

–          periodički uz natječaje koje provodi HDD i za one u kojima je u funkciji savjetnika

 

kontinuirano informirati i educirati širu javnost o kvalitetnom suvremenom dizajnu kontinuirano organizirati izložbe u vlastitoj Galeriji, a povremeno u prostorima drugih galerija i muzeja. Dodatno organizira razne akcije i festivale poput Dana D, edukacijskih radionica za djecu, natječaja Bor s nama. –          kontinuirano za redovne izložbe u Galeriji HDD-a-          jesen 2014. za Izložbu hrvatskog dizajna 1314

–          lipanj 2013. za Dan D

–          lipanj 2014. za Dan D

–          lipanj 2015. za Dan D

–          prosinac 2013. za Bor s nama

–          prosinac 2014. za Bor s nama

–          prosinac 2015. za Bor s nama

–          jednom mjesečno za edukacijske radionice

promovirati kvalitetan domaći dizajn u inozemstvu Promocija kroz izložbe u organizaciji HDD-a te kroz organizacijsku i financijsku podršku članovima koji izlažu u inozemstvu   (samostalno ili na velikim međunarodnim festivalima i sajmovima dizajna). Planira se nastavak gostovanja za tu svrhu specifično osmišljene izložbe Contemporary Croatian Design IN A NUTSHELL, u koordinaciji s Ministarstvom kulture RH, koje je i inicijator projekta. Paralelno, u pripremi je nastavak kustoskog projekta Design Tourism, koji na tematski i kritičan način želi pokriti određene segmente suvremene produkcije (osobito) u produkt dizajnu, ali i ponuditi platformu za razvoj novih proizvoda. – Gostovanje izložbe In a Nutshell na Sofia Design Weeku, lipanj 2013. daljnji termini izložbe dogovaraju u suradnji sa suorganizatorom, Ministarstvom kulture RH 

– nastupi na Milanskom sajmu 2014. i 2015. godine s kustoskim koncepcijama proizašlim iz platforme Design turizam i drugima

 

– Izložba Skriveni dizajn: Odjel dizajna Končar 1971 – 1990. u Beogradu – lipanj 2013.

 

kontinuirano raditi na afirmaciji dobrog dizajna u poslovnom sektoru Afirmacija dizajna kroz pomoć tvrtkama pri organizaciji dizajnerskih natječaja, te suradnju s relevantnim institucijama (HOK, HGK) – predavanja, okrugli stolovi, natječaji, itd. – kontinuirano, kroz natječaje
kontinuirano raditi na afirmaciji dobrog dizajna u javnom sektoru te u suradnji s udrugama civilnog društva Afirmacija dizajna kroz suradnju s relevantnim institucijama (Ministarsva RH, lokalne vlasti, udruge i institucije). Pružanje pomoći pri organizaciji dizajnerskih natječaja; akcije koje promoviraju načela inkluzivnosti i jednakosti; organizacija predavanja, seminara itd. Među dugoročnim projektima u ovom smislu je interdisciplinarni projekt “Extra Ordinary Design”, od početka rađen s namjerom povezivanja javnih institucija, nevladinih organizacija, fakulteta i autora –          od 2012. – projekt ExtraOrdinary Design provodi se u suradnji s partnerima u Zagrebu, Čakovcu i Osijeku. Partneri projekta su Udruga Slap, Udruga za promicanje inkluzije Zagreb, Udruga Kamensko, Autonomni centar ACT, Udruga Zvono i Udruga za samozastupanje-          Extraordinary Design – Kamensko, sredinom 2013.
proširiti postojeće prostorne i ljudske kapacitete Obzirom na izuzetno ambiciozan program rada, ključno je zaposliti voditelja Galerije.Razvojem aktivnosti HDD, sadašnji prostor Društva postao je premalen. Za redovnu izložbenu djelatnost HDD-a, galerijski prostor trebao bi imati oko 150 m2. Uz to, knjižnica i čitaonica HDD-a zahtjeva prostor od najmanje 40 m2. Potreban je prostor za sastanke, prostor za predavanja te radni prostor za dvoje zaposlenih i jednog stručnog suradnika. Svi kapaciteti sadašnjeg skladišnog prostora popunjeni su, a obzirom na čestu izmjenu izložbi, skladištenje natječajnih radova i materijala za postave, potreban je prostor od minimalno 70 m2. 2013 – zaposlenje voditelja galerije / urednika web stranice te angažman jednog stručnog suradnika 

2015 – otvaranje novog prostora, prikladnijeg za izložbene aktivnosti i diskurzivne programe

 

poboljšati tehničke uvjete rada Informatizacija (računala, printeri, skeneri, licencirani programi, oprema za predavanja) oprema knjižnice i izložbenog prostora (izložbena rasvjeta, sistem za izlaganje). 2013.
jačanje međunarodne suradnje Kroz različite posebne projekte i programe HDD nastavlja razvijati međunarodnu suradnju, osobito unutar regije Jugoistočne Europe. Suradnja s organizacijom Mikser iz Beograda kontinuirano traje od 2010. godine, a suradnja se intenzivira razmjenom izložbi i programa poput okruglih stolova, predavanja, prezentacija u Beogradu i Zagrebu itd. Od 2011. i 2012., također kroz projekt regionalnog festivala dizajna Dan D, razvija se programska suradnja s bliskim inicijativama iz susjednih zemalja, kao što su Public Room Skopje i Public Room Sarajevo, Udruge Grad iz Beograda, Slovenia Coworkingom, platformom Ministry of Pleasure Skopje i ALU Beograd. U tijeku je formiranje zajedničkog regionalnog projekta proizašlog iz Mikserove platforme Ghost Project. –          Dan D, lipanj 2013.-          Dan D, lipanj 2014.

–          Dan D, lipanj 2015.

–          Ghost project Balkan, lipanj 2014.

–          Ghost project Balkan, lipanj 2015.

 

 

8) NAČINI PRAĆENJA I EVALUACIJE

godišnje skupštine – mehanizam evaluacije kroz izravno izlaganje realiziranih aktivnosti i raspravu s članovima Društva

– ankete među članovima – provode se jednom godišnje, prije godišnje skupštine (sastavlja Upravni odbor Društva

– praćenje vidljivosti programa i aktivnosti HDD-a u javnom medijskom prostoru (obavlja tajnica Društva

– promatranje – praćenje realizacije zacrtanih programa i njihovih rokova (obavlja Upravni odbor društva)

 

 

Upravni odbor HDD-a: Ivana Borovnjak, Igor Kuduz, Nataša Mihaljčišin, Ivica Mitrović, Nikola Radeljković, Mirna Reinprecht i Zlatka Salopek

U Zagrebu, ožujak 2013.