Pročišćeni tekst Statuta HDD-a usvojen na Izbornoj skupštini 2023.

Na temelju članka 13. i 18. Zakona o udrugama (Narodne novine broj 74/14), članka 22. stavka 1. točke 1. Statuta Hrvatskog dizajnerskog društva od 27. veljače 2015. godine, te članka 6. Odluke o izmjenama i dopunama Statuta od 24.5.2023. Skupština Hrvatskog dizajnerskog društva je na sjednici održanoj dana 24.5.2023. utvrdila Pročišćeni tekst Statuta Hrvatskog dizajnerskog društva.

Pročišćeni tekst obuhvaća Statut Hrvatskog dizajnerskog društva od 27. veljače 2015. godine, te izmjene usvojene na Izbornoj skupštini Hrvatskog dizajnerskog društva od 24.5.2023. godine.

 

STATUT HRVATSKOG DIZAJNERSKOG DRUŠTVA

 

I          OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Statutom Hrvatskog dizajnerskog društva (u daljnjem tekstu: HDD) uređuju se pitanja:

 1. naziva i sjedišta,
 2. zastupanja,
 3. izgleda pečata HDD-a,
 4. područja djelovanja,
 5. ciljeva,
 6. djelatnosti kojima se ostvaruju ciljevi,
 7. gospodarskih djelatnosti HDD-a,
 8. načina osiguranja javnosti djelovanja HDD-a,
 9. uvjeta i načina učlanjivanja i prestanka članstva, prava, obveza i odgovornosti te stegovne odgovornosti članova i načina vođenja popisa članova,
 10. tijela HDD-a, njihovog sastava i načina sazivanja sjednica, izbora, opoziva, ovlasti, načina odlučivanja i trajanja mandata te načina sazivanja Skupštine u slučaju isteka mandata,
 11. izbora i opoziva likvidatora/likvidatorice HDD-a,
 12. prestanka postojanja HDD-a,
 13. imovine i načina stjecanja i raspolaganja imovinom,
 14. postupka s imovinom u slučaju prestanka HDD-a,
 15. načina rješavanja sporova i sukoba interesa unutar HDD-a.

 

Članak 2.

Puni naziv HDD-a glasi “Hrvatsko dizajnersko društvo.”

Skraćeni naziv glasi “HDD.”

U registar udruga upisat će se i prijevod naziva HDD-a na engleski jezik koji glasi: Croatian Designers Association.

HDD djeluje na području Republike Hrvatske, sa sjedištem u Zagrebu, a odluku o adresi sjedišta donosi Upravni odbor.

HDD zastupa Predsjednik/Predsjednica. Upravni odbor može ovlastiti i druge osobe za zastupanje HDD-a, koji su pojedinačni i samostalni zastupnici HDD-a.

 

Članak 3.

HDD je dobrovoljna izvanstranačka neprofitna strukovna udruga dizajnera/dizajnerica i ostalih autora/autorica koji/koje žive i djeluju u području dizajna u Republici Hrvatskoj te dizajnera/dizajnerica koji/koje žive i djeluju izvan Republike Hrvatske, a čija djela pripadaju hrvatskom kulturnom stvaralaštvu, kao i ostalih građana/građanki zainteresiranih za unapređenje dizajna.

 

Članak 4.

HDD je udruga osnovana sukladno Zakonu o udrugama, ima svojstvo pravne osobe te je upisana u Registar udruga Republike Hrvatske.

HDD je osnovan 27.6.1983. godine kao Društvo dizajnera Hrvatske. Naziv HDD-a promijenjen je u Hrvatsko dizajnersko društvo 1993. godine.

HDD djeluje kao strukovna udruga te u smislu Zakona o udrugama može osnivati ogranke i sekcije, čiji rad se uređuje posebnim pravilnikom kojeg donosi Skupština.

Ogranci i sekcije HDD-a nemaju svojstvo pravne osobe.

HDD se može učlanjivati i ostvarivati suradnju sa srodnim udrugama u zemlji i inozemstvu.

 

Članak 5.

HDD posjeduje pečat. Pečat HDD-a okruglog je oblika, promjera 3 cm. Uz obod je upisan tekst: Hrvatsko dizajnersko društvo, a u sredini: Zagreb.

Pečat čuvaju i ovlašteni su se koristiti njime Predsjednik/Predsjednica i član/članica HDD-a kojeg/koju opunomoći Upravni odbor.

 

 

II         CILJEVI I DJELATNOSTI

 

Članak 6.

Ciljevi HDD-a su razvoj, afirmacija, promicanje i napredak dizajnerskog stvaralaštva u Republici Hrvatskoj, zastupanje zajedničkih strukovnih i socijalnih interesa struke i članova/članica HDD-a te sustavno stvaranje društvenih uvjeta koji vode poboljšanju djelovanja na području dizajna.

 

Članak 7.

U svrhu ostvarivanja ciljeva propisanih člankom 6. Statuta, HDD će obavljati sljedeće djelatnosti:

 • štititi moralna i materijalna prava HDD-a i članova/članica HDD-a,
 • poticati istraživanje i bilježenje dizajnerske produkcije i izdavati relevantne znanstvene i stručne publikacije,
 • njegovati i poticati etički pristup struci,
 • razvijati i poticati akcije iz dizajnerskog područja koje su od općeg društvenog interesa,
 • sudjelovati u obrazovanju dizajnera/dizajnerica,
 • pružati stručnu pomoć naručiteljima u organizaciji i provedbi dizajnerskih natječaja,
 • ostvarivati suradnju sa srodnim domaćim i međunarodnim institucijama,
 • organizirati kongrese, simpozije, konferencije, znanstvene skupove, izložbe i smotre dizajnerskog stvaralaštva,
 • izdavati časopise, listove, biltene i ostale publikacije,
 • gospodarske djelatnosti radi stjecanja prihoda.

U cilju poboljšanja svojih djelatnosti HDD može osnivati druge organizacije u skladu sa Statutom i zakonom.

 

Članak 8.

Pored djelatnosti kojima se ostvaruju ciljevi utvrđeni Statutom, HDD obavlja i gospodarske djelatnosti sukladno posebnim propisima kojima se uređuju uvjeti za obavljanje te vrste djelatnosti.

HDD obavlja sljedeće gospodarske djelatnosti:

 1. trgovina na malo na štandovima i tržnicama,
 2. trgovina na malo izvan prodavaonica, štandova i tržnica,
 3. izdavanje knjiga, periodičkih publikacija i ostale izdavačke djelatnosti,
 4. djelatnosti prikazivanja filmova,
 5. emitiranje programa,
 6. iznajmljivanje i upravljanje vlastitim nekretninama ili nekretninama uzetim u zakup,
 7. specijalizirane dizajnerske djelatnosti,
 8. ostalo obrazovanje i poučavanje,
 9. obrazovanje i poučavanje u području kulture,
 10. rad umjetničkih objekata,
 11. djelatnosti strukovnih članskih organizacija.

Gospodarske djelatnosti HDD ne smije obavljati radi stjecanja dobiti za svoje članove/članice ili treće osobe, a ostvareni profit mora koristiti isključivo za ostvarenje ciljeva utvrđenih Statutom.

Radi obavljanja gospodarskih djelatnosti, HDD može osnivati trgovačka društva, zadruge ili druge gospodarske subjekte, sukladno posebnim propisima.

 

 

III       ČLANOVI/ČLANICE HDD-a

 

Članak 9.

Članovi/članice HDD-a podijeljeni su u kategorije:
– profesionalci/profesionalke,
– emeriti/emeritkinje,
– pripravnici/pripravnice,
– studenti/studentice,
– počasni članovi/počasne članice,
– prijatelji/prijateljice dizajna.

 

Članak 10.

Postupak primanja u članstvo se uređuje Pravilnikom o primanju u Hrvatsko dizajnersko društvo.

Svaki/svaka član/članica HDD-a prilikom primanja u članstvo potpisuje prijavnicu, kojom potvrđuje da prihvaća Statut i druge akte HDD-a.

Popis članova/članica se vodi u elektroničkom obliku te obvezno sadrži sljedeće podatke:

 1. osobno ime ili naziv,
 2. datum rođenja,
 3. osobni identifikacijski broj (OIB),
 4. adresa stanovanja i e-mail adresa,
 5. telefonski broj,
 6. datum pristupanja HDD-u,
 7. kategorija članstva,
 8. datum prestanka članstva,
 9. drugi podaci.

Popis članova/članica dostupan je svim članovima/članicama i nadležnim tijelima na njihov zahtjev, a vodi ga Tajnik/Tajnica HDD-a.

 

Članak 11.

Svi članovi/članice HDD-a imaju pravo:
– sudjelovati u svim aktivnostima HDD-a,
– biti informirani o radu HDD-a.

Svi članovi/članice HDD-a imaju obvezu:
– poštovati odluke tijela HDD-a,
– poštovati odredbe Statuta.

 

Članak 12.

Profesionalci/profesionalke su autori/autorice s najmanje 3 godine profesionalnog iskustva koji/koje su zadovoljili/zadovoljile kriterije za vrednovanje koje razrađuje Pravilnik o primanju u HDD. Osim prava i obveza propisanih člankom 11., članovi/članice u kategoriji profesionalaca/profesionalki imaju sljedeća prava i obveze:

– predlagati, birati i biti birani/birane u upravna i izvršna tijela HDD-a,

– redovito plaćati članarinu do trenutka umirovljenja.

Član/članica status umirovljenika dokazuju pravomoćnim rješenjem o priznanju prava na mirovinu.

 

Članak 13.

 

Emeriti/emeritkinje mogu postati samo članovi/članice u profesionalnoj kategoriji nakon navršene 65. godine zbog svojih posebnih zasluga.

Status člana emerita/emeritkinje može biti dodijeljen članu koji ima bogatu publicističku djelatnost, bogato iskustvo u organiziranju međunarodnih umjetničkih ili dizajnerskih skupova, izložbi, da je dobitnik domaćih ili međunarodnih nagrada kao da je bio i obnašatelj značajnih funkcija unutar HDD-a.

Prijedlog da neki član/članica postane emerit/emeritkinja mogu dati svi članovi u profesionalnoj kategoriji i kategoriji emerita. Konačnu odluku o prelasku u kategoriju emerita/emeritkinja donosi Upravni odbor jednom godišnje i to uoči održavanja skupštine Društva.

Osim prava i obveza propisanih člankom 11., članovi/članice u kategoriji emerita/emeritkinja imaju pravo predlagati, birati i biti birani/birane u upravna i izvršna tijela HDD-a.

Izmjenama i dopunama ovog Statuta članovi emeriti/emeritkinje koji su taj status stekli do dana stupanja na snagu ovih izmjena i dopuna ne gube dodijeljeni im status.

 

Članak 14.

Pripravnici/pripravnice su:

a) sveučilišni prvostupnici/sveučilišne prvostupnice dizajnerskih, umjetničkih i srodnih institucija čija prijava ne podliježe selekciji,

b) autori/autorice s manje od 3 godine profesionalnog iskustva koji/koje su zadovoljili kriterije Pravilnika za primanje u članstvo HDD-a.

Osim prava i obveza propisanih člankom 11., članovi/članice u kategoriji pripravnika/pripravnice imaju obvezu redovito plaćati članarinu do trenutka umirovljenja.

Najkasnije nakon isteka 5 godina članstva u ovoj kategoriji, član/članica se obavezno mora prijaviti za članstvo u profesionalnoj kategoriji na prvom idućem natječaju za prijem novih članova.

U slučaju da kandidat/kandidatkinja ne zadovolji kriterije Komisije za prijem članova, može mu/njoj se odobriti produljenje pripravničke kategorije na još pet godina, nakon čega se treba ponovo prijaviti za profesionalnu kategoriju.

Članovi/članice u pripravničkoj kategoriji mogu se prijaviti za profesionalnu kategoriju najviše dva puta. U slučaju da kandidat/kandidatkinja niti nakon drugog pokušaja prijave za profesionalnu kategoriju ne udovolji kriterije Komisije za prijem članova, gubi članski status.

Ako se pripravnik/pripravnica ogluši na odredbu navedenu u stavku 3. ovog članka te ne aplicira za profesionalnu kategoriju, gubi članski status istekom kalendarske godine u kojoj je trebao aplicirati za članstvo u profesionalnoj kategoriji

 

Članak 15.

Studenti/studentice su oni članovi/članice koji/koje se obrazuju na nekom od studija.

Osim prava i obveza propisanih člankom 11., članovi/članice u kategoriji studenata/studentica imaju obvezu redovito plaćati članarinu.

Maksimalno trajanje članstva u ovoj kategoriji je 7 godina, nakon čega član/članica treba aplicirati za kategoriju pripravnika/pripravnice ili profesionalca/profesionalke.

 

Članak 16.

Počasni članovi/počasne članice su osobe zaslužne za razvoj dizajna i doprinos dizajnerskoj struci. Imenuje ih Skupština na prijedlog Upravnog odbora HDD-a.

 

Članak 17.

Prijatelji/prijateljice dizajna su fizičke i pravne osobe zainteresirane za djelatnost HDD-a te osobe koje podržavaju njegov rad.

Osim prava i obveza propisanih člankom 11., članovi/članice u kategoriji prijatelja/prijateljica dizajna imaju obvezu redovito plaćati članarinu.

 

Članak 18.

Odluku o primanju u članstvo u kategoriji emerita/emeritkinja, profesionalaca/profesionalki i pripravnika/pripravnica iz članka 14. donosi Upravni odbor na prijedlog Povjerenstva za primanje u HDD.

Procedura primanja u HDD razrađena je odredbama Pravilnika za primanje u članstvo HDD-a.

 

Članak 19.

Članstvo u HDD-u prestaje istupanjem, brisanjem iz članstva ili smrću člana/članice. Svaki član/članica HDD-a ima pravo istupiti iz članstva ili zatražiti mirovanje članstva.
Odluku o brisanju iz članstva izriče Upravni odbor HDD-a. Takva se odluka može donijeti u sljedećim slučajevima:

– ako član/članica krši odredbe Statuta ili drugih akata HDD-a,

– ako ne poštuje odluke tijela HDD-a,

– ako nanese moralnu ili materijalnu štetu drugom članu/članici ili HDD-u, a Sud časti, nakon provedenog postupka, predloži Upravnom odboru isključenje iz HDD-a,

– ako član/članica, unatoč opomeni, ne plati utvrđenu članarinu u određenom roku.

Protiv odluke o isključenju iz HDD-a član/članica se može žaliti Skupštini HDD-a u roku od 30 dana od primitka odluke, a odluka Skupštine je konačna.

Članstvo u HDD-u može privremeno prestati i ako se zatraži mirovanje članstva. Odluku o mirovanju članstva donosi Upravni odbor na osnovi pisanog i obrazloženog zahtjeva člana/članice. Dok je članstvo u mirovanju, član/članica nema nikakva prava i obveze iz Statuta.

Članstvo se ponovno aktivira na osnovi pisanog zahtjeva člana/članice. Detaljna procedura zamrzavanja članstva razrađena je odredbama Pravilnika za primanje u članstvo HDD-a.

 

 

IV        TIJELA HDD-a

 

Članak 20.

Upravna tijela HDD-a jesu:

1.Skupština,
2. Upravni odbor (7 članova/članica),
3. Predsjednik/predsjednica,
4. Sud časti (3 člana/članice),
5. Nadzorni odbor (3 člana/članice).

Izvršna tijela HDD-a jesu:
1. Tajništvo,
2. Stručna povjerenstva.

 

 

SKUPŠTINA

 

Članak 21.

Skupština je najviše tijelo upravljanja i odlučivanja HDD-a.

Skupštinu čine članovi/članice profesionalci/profesionalke i emeriti/emeritkinje.

Pravne osobe koje su sukladno čl. 17. Statuta članovi/članice HDD-a mogu na vlastiti zahtjev sudjelovati u radu Skupštine, ali nemaju pravo glasa.

Redovna Skupština HDD-a održava se svake godine.

 

Članak 22.

Skupština HDD-a ima izričito pravo, obvezu i odgovornost u upravljanju i odlučivanju, te ostvarivanju sljedećih zadaća:

 • utvrđuje i donosi Statut, njegove izmjene i dopune, te ostale opće akte HDD-a,
 • odlučuje o udruživanju u saveze, zajednice, mreže i druge oblike povezivanja udruga,
 • usvaja plan rada i financijski plan za sljedeću kalendarsku godinu, izvješća o radu za prethodnu kalendarsku godinu te godišnje financijsko izvješće,
 • bira i razrješava dužnosti članove/članice Upravnog odbora, Suda časti i Nadzornog odbora,
 • odlučuje o statusnim promjenama,
 • odlučuje o žalbama oko primanja u članstvo ili prestanka članstva u HDD-u,
 • donosi odluke, zaključke, preporuke te ostvaruje ciljeve iz područja djelatnosti  predviđenih Statutom,
 • odlučuje o promjeni ciljeva i djelatnosti, gospodarskih djelatnosti, prestanku rada i raspodjeli preostale imovine HDD-a,
 • odlučuje i o drugim pitanjima za koja Statutom nije utvrđena nadležnost drugih tijela HDD-a.

Skupština može biti redovna, izborna i izvanredna. Sazivi Skupštine pobliže su utvrđeni člancima 23.-25. Statuta HDD-a.

 

 

Redovna skupština

 

Članak 23.

Redovnu skupštinu HDD-a saziva Predsjednik/Predsjednica HDD-a jedanput godišnje, na osnovi odluke Upravnog odbora, najkasnije 10 dana prije održavanja Skupštine te uz naznačen dnevni red.

U slučaju sazivanja Skupštine kada HDD nema Predsjednika/Predsjednicu, redovnu Skupštinu saziva Tajnik/Tajnica HDD-a, a ako HDD nema ni Tajnika/Tajnice, Skupštinu saziva posljednji Predsjednik/Predsjednica HDD-a.

Da bi Skupština mogla donositi valjane odluke, potrebno je da na zasjedanju sudjeluje najmanje 10% od ukupnog broja članova/članica s pravom glasa. Ako se potreban broj članova/članica ne okupi u roku od 30 minuta od početka rada, Skupština se odgađa za mjesec dana.

Skupština donosi odluku natpolovičnom većinom glasova prisutnih članova/članica, osim u slučaju iz članka 44.

Skupština u pravilu odlučuje javnim glasovanjem, ali može odlučiti da se o određenom pitanju glasuje tajno.

Način rada redovne Skupštine uređen je Pravilnikom o ustroju i načinu rada Hrvatskog dizajnerskog društva.

 

 

Izborna skupština

 

Članak 24.

Svake dvije godine redovna godišnja Skupština istodobno je i Izborna skupština HDD-a. Na Izbornoj skupštini biraju se članovi/članice Upravnog odbora, Suda časti te Nadzornog odbora.

Glasovanje za izbor tijela HDD-a uvijek se provodi tajno.

Način rada Izborne skupštine uređen je Pravilnikom o ustroju i načinu rada Hrvatskog dizajnerskog društva.

 

 

Izvanredna skupština

 

Članak 25.

Izvanredna Skupština HDD-a može se sazvati u razdoblju između dviju redovnih Skupština, a saziva je Upravni odbor.

Upravni odbor je dužan sazvati izvanrednu Skupštinu i na zahtjev Nadzornog odbora, Suda časti ili jedne trećine članova/članica HDD-a s pravom glasa, i to u roku od 30 dana od primitka zahtjeva.

Ako Upravni odbor ne udovolji zahtjevu za sazivanjem Skupštine, izvanrednu Skupštinu može sazvati jedna trećina članova/članica s pravom glasa.

 

Članak 26.

Skupština HDD-a bira sljedeća tijela HDD-a:

– Predsjednika/Predsjednicu i Upravni odbor (7 članova/članica)
– Sud časti (3 člana/članice)
– Nadzorni odbor (3 člana/članice).

Članovi/članice Nadzornog odbora ne mogu biti istodobno i članovi/članice Upravnog odbora.

Za svoj rad članovi/članice tijela odgovaraju Skupštini.

 

Članak 27.

Skupština može opozvati člana/članicu tijela HDD-a i prije završetka njegova/njezina mandata zbog osobito važnih razloga kao što su kršenje odredbi Statuta, narušavanje ugleda HDD-a te uzrokovanje druge vrste štete. Odluku o opozivu člana/članice tijela HDD donosi na izvanrednoj Skupštini, na kojoj potvrđuje i prvog zamjenskog kandidata/kandidatkinju s izborne liste za novog/novu člana/članicu tog tijela. Novi član/članica obavljat će dužnost opozvanog člana/članice do redovitog završetka njegova/njezina mandata.

 

 

SUD ČASTI

 

Članak 28.

Sud časti je upravno tijelo HDD-a koje utvrđuje činjenično stanje za izricanje mjera u slučajevima povrede prava i obveza članova/članica HDD-a iz Statuta.

Sud časti može posredovati u sporovima između članova/članica HDD-a na njihov zahtjev.

Sud časti ima tri člana/članice koji/koje među sobom biraju predsjednika/predsjednicu Suda na prvoj sjednici.

Za pravovaljani rad Suda časti potrebna je nazočnost svih njegovih članova/članica. Odluke se donose većinom glasova.

Mandat članova/članica Suda časti je dvije godine.

Sjednice Suda prema potrebi saziva i vodi predsjednik/predsjednica Suda, koji/koja se bira većinom glasova članova/članica Suda, tajnim glasovanjem na prvoj sjednici Suda.
Prvu sjednicu Suda saziva Tajnik/Tajnica HDD-a najkasnije dva tjedna nakon održavanja izborne Skupštine.

Način rada Suda časti uređen je Pravilnikom o ustroju i načinu rada Hrvatskog dizajnerskog društva.

 

 

NADZORNI ODBOR

 

Članak 29.

Nadzorni odbor je upravno tijelo HDD-a, a vodi brigu o čuvanju načela upravljanja i demokratičnosti u radu HDD-a, nadzire materijalno i novčano poslovanje Upravnog odbora i izvršnih tijela, a posebice:

– provođenje Statuta i drugih općih akata HDD-a
– provođenje odluka Skupštine, Upravnog odbora, ostalih odbora i komisija HDD-a.

Nadzorni odbor podnosi Skupštini izvješće o valjanosti financijskih izvješća Upravnog odbora.

Nadzorni odbor sastoji se od triju članova/članica koji/koje na prvoj sjednici među sobom biraju predsjednika/predsjednicu Odbora.

Za pravovaljani rad Nadzornog odbora potrebna je nazočnost svih članova/članica. Odluke se donose većinom glasova.

Mandat članova Nadzornog odbora je dvije godine.

Nadzorni odbor zasjeda najmanje jednom godišnje, a sjednice saziva i vodi predsjednik/predsjednica Nadzornog odbora, koji/koja se bira većinom glasova članova/članica Odbora, tajnim glasovanjem na prvoj sjednici Odbora.

Prvu sjednicu Odbora saziva Tajnik/Tajnica HDD-a najkasnije dva tjedna nakon održavanja izborne skupštine.

Način rada Nadzornog odbora uređen je Pravilnikom o ustroju i načinu rada Hrvatskog dizajnerskog društva.

 

 

PREDSJEDNIK/PREDSJEDNICA

 

Članak 30.

Predsjednik/Predsjednica HDD-a ujedno je predsjednik/predsjednica Upravnog odbora.
Predsjednik/predsjednica HDD-a:

 1. predstavlja i zastupa HDD,
 2. odgovara za zakonitost rada HDD-a,
 3. brine se o provedbi odluka i zaključaka Skupštine i Upravnog odbora, brine se o primjeni Statuta i općih akata te zakonitosti rada HDD-a i njegovih tijela,
 4. potpisuje odluke i ostale akte koje donose Skupština i Upravni odbor,
 5. odgovoran/odgovorna je za podnošenje Skupštini prijedloga godišnjeg financijskog izvješća,
 6. dostavlja zapisnik s redovne sjednice Skupštine uredu nadležnom za Registar udruga,
 7. sklapa ugovore i poduzima druge pravne radnje u ime i za račun udruge,
 8. saziva i koordinira rad Upravnog odbora,
 9. obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom, Statutom i aktima HDD-a.

Predsjednik/Predsjednica je nositelj/nositeljica izabrane izborne liste koju bira Skupština.
Za svoj rad Predsjednik/Predsjednica je odgovoran/odgovorna Skupštini HDD-a. Mandat Predsjednika/Predsjednice HDD-a traje dvije godine.

 

 

DOPREDSJEDNICI/DOPREDSJEDNICE

 

Članak 31.

Upravni odbor bira dva dopredsjednika/dopredsjednice.

Mandat dopredsjednika/dopredsjednice je dvije godine.

Dopredsjednici/dopredsjednice zamjenjuju Predsjednika/Predsjednicu HDD-a u slučaju njegove/njezine spriječenosti i pomažu Predsjedniku/Predsjednici u radu te u dogovoru s Predsjednikom/Predsjednicom obavljaju određene poslove iz njegova/njezina djelokruga.

 

 

UPRAVNI ODBOR

 

Članak 32.

HDD-om upravlja Upravni odbor koji je odgovoran za provođenje odluka Skupštine, te ovlašten za obavljanje svih poslova donošenja i provođenja odluka HDD-a, osim onih koje su Statutom izričito u nadležnosti Skupštine.

U Upravni odbor mogu biti birani članovi/članice profesionalci/profesionalke i članovi/članice emeriti/emeritkinje.

Upravni odbor HDD-a čine: Predsjednik/Predsjednica, dva dopredsjednika/dopredsjednice te još četiri člana/članice.

Upravni odbor ima dva zamjenska člana/članice.

Izabrani članovi/članice Upravnog odbora jesu članovi/članice izabrane izborne liste. Izbornu listu, osim kandidata/kandidatkinje za Predsjednika/Predsjednicu, čine i 6 kandidata/kandidatkinja za članove/članice Upravnog odbora te 2 kandidata/kandidatkinje za njihove zamjenike/zamjenice.

Za pravovaljani rad Upravnog odbora potrebna je nazočnost većine članova/članica. Odluke se donose većinom glasova nazočnih članova/članica.

Odluke Upravnog odbora donose se u načelu javnim glasovanjem, ali prema dogovoru glasovanje može biti tajno.

Mandat članova/članica Upravnog odbora traje dvije godine.

Upravni odbor zasjeda po potrebi, a najmanje jednom mjesečno, s iznimkom ljetnih mjeseci.

Sjednice Upravnog odbora saziva i vodi Predsjednik/Predsjednica HDD-a koji/koja je ujedno i predsjednik/predsjednica Upravnog odbora, a u slučaju njegove/njezine spriječenosti zamjenjuje ga/je jedan od dopredsjednika/dopredsjednice Odbora.

Osim redovnih sjednica, Predsjednik/Predsjednica HDD-a je dužan/dužna sazvati sjednicu Upravnog odbora i na zahtjev:

 1. jedne trećine članova/članica Upravnog odbora,
 2. člana/članice Nadzornog odbora,
 3. Suda časti,
 4. Tajništva,
 5. jedne trećine članova/članica HDD-a.

Način rada Upravnog odbora uređen je Pravilnikom o ustroju i načinu rada Hrvatskog dizajnerskog društva.

U iznimnim slučajevima, Upravni odbor svome članu/članici može dopustiti da na sjednici Odbora sudjeluje telefonskim ili elektronskim putem.

Upravni odbor može odlučiti da se sjednica Odbora održi telefonskim ili elektronskim putem, u kojem slučaju se nakon sjednice mora izraditi zapisnik o održanoj sjednici, koji se dostavlja članovima/članicama Odbora na potvrdu.

Ukoliko član/članica Upravnog odbora ne da pisanu primjedbu na zapisnik u roku od tri dana od dana primitka zapisnika, smatrat će se da nema primjedbi.

 

 

Povjerenstva Upravnog odbora

 

Članak 33.

Upravni odbor, kao svoja pomoćna stručna tijela, može imenovati sljedeća povjerenstva:

– Povjerenstvo za primanje novih članova/članica
– Povjerenstvo za izložbenu djelatnost
– Povjerenstvo za izdavačku djelatnost
– druga povjerenstva i radne skupine prema potrebi.

Članovi/članice povjerenstava mogu biti članovi/članice profesionalci/profesionalke i članovi/članice emeriti/emeritkinje.

Mandat članova/članica povjerenstava traje određeno vrijeme koje završava obavljanjem zadatka, odnosno odlukom Upravnog odbora.

Stručna povjerenstva rade prema odluci Upravnog odbora, u skladu sa Statutom, pravilnicima i drugim općim aktima HDD-a.

 

 

TAJNIŠTVO

 

Članak 34.

Tajništvo je izvršno tijelo HDD-a, odgovorno za obavljanje organizacijskih, administrativnih i financijsko-knjigovodstvenih poslova. Radom Tajništva upravlja Tajnik/Tajnica HDD-a.

Tajnika/Tajnicu HDD-a u stalni radni odnos prima Upravni odbor na osnovi raspisanog javnog natječaja, a u skladu sa Zakonom o radu, Statutom, Pravilnikom o ustroju i načinu rada Hrvatskog dizajnerskog društva i drugim općim aktima HDD-a.

Tajnika/Tajnicu HDD-a razrješuje dužnosti Upravni odbor u skladu sa Zakonom o radu, Statutom, Pravilnikom o ustroju i načinu rada Hrvatskog dizajnerskog društva i drugim općim aktima HDD-a.

Način rada Tajništva uređen je Pravilnikom o ustroju i načinu rada Hrvatskog dizajnerskog društva.

 

 

V         ZAPISNICI SA SJEDNICA HDD-a

 

Članak 35.

O radu sjednica tijela HDD-a vodi se zapisnik zaključaka. Zapisnik potpisuju zapisničar/zapisničarka, predsjednik/predsjednica tog tijela i Tajnik/Tajnica HDD-a.

 

Članak 36.

Za organizaciju vođenja zapisnika brine se i odgovara Tajnik/Tajnica HDD-a.

 


VI        JAVNOST RADA

 

Članak 37.

Rad HDD-a je javan.

Za ostvarivanje javnosti rada HDD-a njegova izvršna i radna tijela koriste se sredstvima javnog priopćavanja, raznim usmenim i pismenim objavama, skraćenim izvješćima, posebnim biltenima i slično.

 

 

VII      IMOVINA HDD-a

 

Članak 38.

Imovinu HDD-a čine novčana sredstva od članarina, dobrovoljnih priloga, darova, nasljedstva, namjenskih sredstava iz državnog proračuna i proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, fondova i/ili inozemnih izvora, obavljanja gospodarskih djelatnosti te iz drugih izvora, kao i pokretne i nepokretne stvari te druga imovinska prava.

Sva prikupljena sredstva koriste se isključivo za ostvarivanje ciljeva HDD-a i obavljanje djelatnosti određenih Statutom, u skladu sa zakonom.

O raspodjeli prikupljenih sredstava odlučuje Upravni odbor.

 

Članak 39.

Za opravdane troškove učinjene u vezi s obavljanjem djelatnosti HDD-a članovi/članice imaju pravo na naknadu, a za rad u vezi s djelatnostima HDD-a i na nagradu.
O visini naknade i nagrade odlučuje Upravni odbor.

 

Članak 40.

Financijska godina HDD-a počinje 1. siječnja, a završava 31. prosinca iste godine.

 

 

VIII     LIKVIDATOR/LIKVIDATORICA

 

Članak 41.

Likvidatora/likvidatoricu HDD-a bira i opoziva Skupština na način propisan za izbor tijela HDD-a.

Likvidator/likvidatorica može biti i osoba koja nije član/članica HDD-a.

Ako likvidatora/likvidatoricu imenuje sud, on/ona ima pravo na primjerenu naknadu troškova i nagradu za svoj rad.

Likvidator/likvidatorica zastupa HDD u postupku likvidacije te se otvaranjem likvidacijskog postupka upisuje u Registar udruga kao osoba ovlaštena za zastupanje do okončanja postupka likvidacije i brisanja HDD-a iz Registra udruga.

 

 

IX        SUKOB INTERESA I RJEŠAVANJE SPOROVA


Članak 42.

U obnašanju svojih dužnosti, članovi/članice tijela HDD-a ne smiju svoj privatni interes stavljati iznad interesa HDD-a.

U sukobu interesa je član/članica tijela, odbora ili povjerenstva HDD-a kada taj član/članica, njegov/njezin bračni ili izvanbračni drug/bračna ili izvanbračna družica, dijete, roditelj ili pravna osoba u kojoj je taj/ta član/članica (su)osnivač/(su)osnivačica ili član/članica uprave, upravnog ili nadzornog odbora, može imati financijskih ili drugih interesa u odlukama toga tijela, odbora ili povjerenstva.

Članovi/članice tijela HDD-a ne mogu biti članovi/članice povjerenstava ili odbora HDD-a koji odlučuju o dodjeli poslova i drugih angažmana.

Članovi/članice povjerenstava i odbora HDD-a koji provode natječaje ili na drugi način odlučuju o dodjeli poslova i drugih angažmana, ne mogu biti birani na tim natječajima, odnosno ne mogu im biti dodijeljeni ti poslovi i angažmani.

U slučaju povrede iz prethodnog stavka, ista predstavlja razlog za automatsko poništenje natječaja.

 

Članak 43.

Sporovi i sukobi interesa unutar HDD-a se rješavaju pred Sudom časti HDD-a.

Postupak pred Sudom časti mogu pokrenuti članovi/članice HDD-a, pisanom prijavom koja se podnosi Tajniku/Tajnici HDD-a.

Sud časti nakon rasprave zatvorene za javnost donosi odluku.

Protiv odluke Suda časti stranke u sporu mogu izjaviti žalbu u roku od 8 dana od dana primitka odluke.

O žalbi odlučuje Sud časti, koji ponovno razmatra svoju odluku.

Način rješavanja sporova je utvrđen Pravilnikom o ustroju i načinu rada HDD-a.

 

 

X         PRESTANAK HDD-a


Članak 44.

HDD prestaje odlukom Skupštine ili iz razloga propisanih zakonom.

Odluku o prestanku HDD-a donosi Skupština dvotrećinskom većinom prisutnih članova/članica.

U slučaju prestanka postojanja HDD-a uslijed odluke Skupštine te pokretanja stečajnog postupka, likvidator/likvidatorica je dužan/dužna nadležnom uredu podnijeti zahtjev za upis prestanka djelovanja HDD-a u Registar udruga u roku od 8 dana od dana donošenja odluke o prestanku HDD-a, odnosno pokretanju stečajnog postupka.

 

Članak 45.

U slučaju prestanka postojanja HDD-a, imovina se nakon namirenja vjerovnika i troškova likvidacijskog, sudskog ili drugog postupka predaje udruzi, ustanovi ili zakladi koje imaju iste ili slične ciljeve, a na osnovi odluke Skupštine sukladno Statutu.

HDD nema pravo imovinu dijeliti svojim osnivačima/osnivačicama, članovima/članicama, osobama ovlaštenima za zastupanje, zaposlenima/zaposlenicama ili s njima povezanim osobama.

 

 

XI        ZAVRŠNE ODREDBE

 

Članak 46.

Tumačenje odredbi ovog Statuta daje Skupština HDD-a.

Stupanjem na snagu ovog Statuta prestaje vrijediti dosadašnji Statut HDD-a, usvojen 28. studenog 2009. godine, kao i odredbe ostalih općih akata koje su suprotne ovom Statutu.

Ovaj Statut stupa na snagu danom usvajanja na Skupštini.

 

 

Predsjednik HDD-a
Sven Sorić

 

Predsjednik Radnog predsjedništva Izborne skupštine
Timy Šarec