Prijavnica za učlanjenje

Hrvatsko dizajnersko društvo (HDD) strukovno je udruženje čijim članovima mogu postati svi kandidati koji zadovoljavaju propisane kriterije u 6 kategorija (profesionalci, pripravnici, emeriti, počasni članovi, prijatelji te studenti).

Članovima mogu postati svi državljani RH koji prihvaćaju Statut HDD-a, a koji su svojim dosadašnjim radom dokazali pripadnost praksi, teoriji i promicanju struke dizajna, odnosno svi oni koji su na bilo koji način zainteresirani za napredak dizajna u Hrvatskoj.

Članovima iznimno mogu postati i autori koji nisu državljani RH, ali su profesionalno vezani uz RH i svojim radom doprinose razvoju dizajna u Hrvatskoj.

HDD najmanje jednom godišnje raspisuje natječaj za prijem novih članova. Kandidati koji žele postati članovima, trebaju u navedenom roku dostaviti svu potrebnu dokumentaciju, pripremljenu prema uputama za svaku pojedinu kategoriju. Komisija za prijem pažljivo pregledava sve pristigle prijave i procjenjuje udovoljavanje kriterija opisanih u Pravilniku za primanje u članstvo.

Komisija može prihvatiti kandidata u članstvo, odbiti kandidata ili predložiti učlanjenje u kategoriju koju smatra odgovarajućom (npr. pripravnička umjesto profesionalne kategorije).

Kandidati koji nisu primljeni u članstvo, odnosno članovi koji žele promijeniti kategoriju, mogu tražiti promjenu statusa već pri slijedećoj proceduri primanja u članstvo, za što je potrebno pripremiti novu aktualiziranu dokumentaciju.

Prijavnica za učlanjenje (za kategorije profesionalci, pripravnici, studenti, emeriti):

Prijavnica za učlanjenje