Grad Zagreb je objavio Javni poziv za dodjelu jednokratnih potpora samostalnim umjetnicima

Grad Zagreb je objavio Javni poziv za dodjelu jednokratne potpore Grada Zagreba samostalnim umjetnicima radi ublažavanja negativnih posljedica uzrokovanih koronavirusom. Pravo podnošenja prijava na ovaj javni poziv imaju samostalni umjetnici u smislu Zakona o pravima samostalnih umjetnika i poticanju kulturnog i umjetničkog stvaralaštva, kojima je priznato pravo na uplatu obveznih doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje iz sredstava proračuna Republike Hrvatske te mladi samostalni umjetnici do 30 godina starosti Rok za podnošenje prijava je do 13. siječnja 2021. a više detalja možete pročitati u nastavku.

PREDMET JAVNOG POZIVA
 
Predmet javnog poziva je dodjela jednokratne potpore Grada Zagreba samostalnim umjetnicima radi ublažavanja negativnih posljedica uzrokovanih koronavirusom Sars-CoV-2 (COVID-19).
 
Pravo podnošenja prijava na ovaj javni poziv imaju samostalni umjetnici u smislu Zakona o pravima samostalnih umjetnika i poticanju kulturnog i umjetničkog stvaralaštva, kojima je priznato pravo na uplatu obveznih doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje iz sredstava proračuna Republike Hrvatske sukladno Pravilniku o načinu i uvjetima za priznavanje prava samostalnih umjetnika na uplatu obveznih doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje iz sredstava proračuna Republike Hrvatske te mladi samostalni umjetnici do 30 godina starosti (dalje u tekstu: samostalni umjetnici).
 
 
IZNOS POTPORE
 
Iznos pojedinačne potpore koja će se dodijeliti temeljem ovog javnog poziva je 5.000,00 kuna (slovima: pettisuća kuna) bruto.
 
 
UVJETI ZA DODJELU POTPORE
 
Potporu može ostvariti samostalni umjetnik koji ispunjava sljedeće uvjete:
 
a) ima prebivalište ili boravište na području Grada Zagreba (minimalno 1 godinu prije dana objave poziva);
b) ima priznato pravo na uplatu obveznih doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje iz sredstava proračuna Republike Hrvatske najkasnije do 1. prosinca 2020. odnosno ako je mladi samostalni umjetnik, ima članstvo u umjetničkoj strukovnoj udruzi započeto najkasnije do 1. srpnja 2020.;
c)  ne prima dohodak od nesamostalnog rada;
d) nije redovni student ili umirovljenik;
e)  nije dioničar trgovačkog društva ili vlasnik udjela u temeljnom kapitalu trgovačkog društva ili vlasnik obrta;
f)  nema dugovanja prema proračunu Grada Zagreba i državnom proračunu.
 
 
POPIS DOKUMENTACIJE KOJU JE POTREBNO PRILOŽITI UZ PRIJAVU
 
Prijave se podnose na odgovarajućem obrascu (Prijavnica) koji je dostupan na internetskoj stranici Grada Zagreba www.zagreb.hr sa sljedećim prilozima:

1. uvjerenje o prebivalištu ili boravištu na području grada Zagreba (minimalno 1 godinu prije dana objave Javnog poziva), ne starije od 30 dana od dana objave ovog poziva,
2. preslika osobne iskaznice,
3. potvrda  Hrvatske zajednice samostalnih umjetnika o profesionalnom obavljanju samostalne umjetničke djelatnosti, započeto najkasnije 1. prosinca 2020.,
4. potvrda o članstvu u umjetničkoj strukovnoj udruzi započeto najkasnije 1. srpnja 2020., (za mlade samostalne umjetnike do 30 godina starosti),
5. presliku potvrde nadležne porezne uprave Ministarstva financija iz koje je vidljivo nepostojanje poreznog duga, ne starije od 30 dana od dana objave ovog poziva,
6. preslika potvrde banke o otvorenom žiro računu,
7. vlastoručno potpisana izjava da prijavitelj ne prima dohodak od nesamostalnog rada, da nije redovni student ili umirovljenik, da nije dioničar trgovačkog društva ili vlasnik udjela u temeljnom kapitalu trgovačkog društva ili vlasnik obrta, da nema
8. dugovanja prema proračunu Grada Zagreba (prilog 1 uz Prijavnicu),
9. vlastoručno potpisani obrazac primatelja drugog dohotka (prilog 2 uz Prijavnicu).
 
                                                            
ROK I NAČIN PODNOŠENJA PRIJAVE
 
Pisane prijave na ovaj javni poziv podnose se s priloženom dokumentacijom putem elektroničke pošte na adresu: samostalniumjetnici@zagreb.hr, a iznimno u zatvorenoj omotnici s naznakom „Javni poziv za dodjelu potpora samostalnim umjetnicima – ne otvarati“ poštom ili neposredno u pisarnicu na adresu: Gradski ured za kulturu, Draškovićeva 25, 10000 Zagreb, u uredovno vrijeme ureda.
 
Rok za podnošenje prijave je 20 dana od objave poziva, a prijave  se podnose do  13. siječnja 2021. godine.
 
 
POSTUPAK ODOBRAVANJA I NAČIN DODJELE POTPORE
 
Gradonačelnik odlučuje o dodjeli potpora zaključkom o utvrđivanju liste korisnika potpora na prijedlog Povjerenstva za provođenje postupka dodjele potpore (dalje u tekstu: Povjerenstvo).
Nepravodobne i nepotpune prijave će se odbaciti, a prijave koje ne ispunjavaju tražene uvjete sukladno javnom pozivu će se odbiti.
Odluku o odbacivanju odnosno odbijanju prijava donosi Povjerenstvo.
Na odluku Povjerenstva iz stavka 3. ovoga članka može se podnijeti prigovor.
Prigovor se podnosi gradonačelniku, u pisanom obliku, putem Gradskog ureda za kulturu, u roku 8 dana od dana zaprimanja odluke Povjerenstva.
O prigovoru odlučuje gradonačelnik.
Lista korisnika potpora objavljuje se na internetskoj stranici Grada Zagreba.
 
 
Gradski ured za kulturu će izvršiti provjeru nepostojanja duga podnositelja s osnove potraživanja Grada Zagreba putem Gradskog ureda za financije, a prema potrebi će izvršiti provjeru drugih dostavljenih podataka od nadležnih tijela. 
 

Prijavnicu za dodjelu jednokratne potpore Grada Zagreba samostalnim umjetnicima radi ublažavanja negativnih posljedica uzrokovanih koronavirusom Sars – CoV-2 ( COVID-19) možete pronaći OVDJE.

Tekst  natječaja možete pronaći na linku.