Natječaj za primanje novih članova i članica

Hrvatsko dizajnersko društvo raspisuje natječaj za primanje novih članova i članica u sljedećim kategorijama: profesionalci, pripravnici i studenti. Pozivamo sve zainteresirane kandidate i kandidatkinje koji udovoljavaju uvjetima propisanim Pravilnikom za primanje u članstvo da se prijave za jednu od sljedećih kategorija: profesionalci, pripravnici, studenti. Također pozivamo sve članove i članice u pripravničkoj i studentskoj kategoriji da prijave promjenu kategorije. Rok za prijavu je do 1. ožujka 2024.

Svi izrazi u daljnjem tekstu su rodno neutralni i odnose se na oba spola.

Hrvatsko dizajnersko društvo (HDD) je nevladino, nestranačko, neprofitno i dobrovoljno strukovno udruženje, osnovano 1983. godine kao Društvo dizajnera Hrvatske (DDH), koje se bavi promicanjem zajedničkih strukovnih i socijalnih interesa članova Društva i sustavnim stvaranjem društvenih uvjeta koji vode poboljšanju rada na području dizajna. Ciljevi HDD-a su razvoj i afirmacija, promicanje i napredak dizajnerskog stvaralaštva u Hrvatskoj, zastupanje interesa i statusa struke i članova HDD-a, te sustavno stvaranje društvenih uvjeta koji vode poboljšanju djelovanja na području dizajna.

Članovima mogu postati svi državljani RH koji prihvaćaju Statut HDD-a, a koji su svojim dosadašnjim radom dokazali pripadnost praksi, teoriji i promicanju struke dizajna, odnosno svi oni koji su na bilo koji način zainteresirani za napredak dizajna u Hrvatskoj. Članovima iznimno mogu postati i autori koji nisu državljani RH, ali su profesionalno vezani uz RH i svojim radom doprinose razvoju dizajna u Hrvatskoj. Osim toga, u skladu sa Statutom i Pravilnikom za primanje u članstvo zainteresirani kandidati i kandidatkinje moraju udovoljavati kriterijima propisanima za svaku od pojedinih kategorija:

 

Profesionalci

Članovima HDD-a u profesionalnoj kategoriji mogu postati autori kojima je dizajn osnovno zanimanje, odnosno svi oni autori koji na području dizajna djeluju profesionalno, bilo u dizajnerskoj praksi ili na području kritike, teorije i edukacije, a koji zadovoljavaju propisane kriterije. U kategoriju profesionalaca bit će primljeni kandidati s najmanje 3 godine profesionalnog iskustva, a koji su zadovoljili kriterije za vrednovanje u sljedećim disciplinama: grafički dizajn, industrijski/produkt dizajn, dizajn interijera, izložbeni dizajn, modni dizajn, dizajn u digitalnim medijima, dizajn interakcija, fotografija, ilustracija, teorija dizajna, kritika dizajna i edukacija u dizajnu. (Jednu ili više navedenih disciplina kandidat označava u Prijavnici kao svoje uže područje djelatnosti, no profesionalni članovi HDD-a se prema njima ne dijele formalno. Označene kompetencije valja dokumentirati u prijavi za članstvo — navođenjem radova i biografskih podataka u obrascu Prijavnice, odnosno dokumentacijom profesionalnih radova.)

Osim formalnih kriterija, izraženih u bodovima, vrednuje se kvaliteta profesionalnog rada, doprinos struci dizajna te doprinos hrvatskoj kulturi i gospodarstvu.

Za dokazivanje užeg područja (jednog ili više njih) profesionalnog djelovanja potrebno je priložiti dokumentaciju o zadovoljavanju jednog ili više formalnih kriterija prema sljedećem principu bodovanja:

(1) složeno djelo dizajna (maksimalno 20 bodova)

(2) jednostavno djelo dizajna (maksimalno 10 bodova)

(3) ostvarena samostalna izložba, autorska koncepcija izložbe, seminara ili radionice u zemlji i inozemstvu (maksimalno 20 bodova)

(4) sudjelovanje na skupnoj žiriranoj izložbi (maksimalno 10 bodova

(5) projekt nagrađen na javnom natječaju (maksimalno 20 bodova)

(6) strukovna nagrada u Hrvatskoj ili inozemstvu (maksimalno 10 bodova)

(7) rad reproduciran u stručnoj publikaciji (maksimalno 5 bodova)

(8) kritički tekst objavljen u novinama ili časopisu (maksimalno 10 bodova)

(9) stručni rad dulji od 5 kartica objavljen u časopisu (maksimalno 20 bodova)

(10) objavljeno poglavlje u knjizi (maksimalno 25 bodova)

(11) objavljena knjiga (maksimalno 150 bodova)

(12) pedagoški rad, volonterski angažman i ostali doprinosi struci dizajna (maksimalno 50 bodova)

Kandidati za primanje u članstvo mogu priložiti dokaze o realizaciji radova iz područja dizajna u različitim disciplinama (npr. moguće je priložiti tri djela grafičkog dizajna i jedno djelo produkt dizajna i slično). Bez obzira na ostale kriterije i broj bodova koji iz njih proizlaze, kandidati koji se dizajnom bave u praksi, prijavi obavezno prilažu dokumentaciju dizajnerskih ostvarenja (najmanje 3). Prilaže se najviše 15 radova (npr. 3 složena i 12 jednostavnih djela dizajna).

Radovi trebaju biti naručeni i realizirani (ne stariji od 5 godina), a iznimno se mogu uvrstiti i projekti čija je realizacija u tijeku, odnosno detaljno razrađeni nerealizirani projekti/koncepti. (Uza svaki rad treba obavezno navesti godinu realizacije, odnosno naznačiti ako rad nije realiziran.)

Smjernice za tumačenje pojmova jednostavnog i složenog djela dizajna možete naći u Pravilniku za primanje u članstvo.

Za prijavu u članstvo u profesionalnoj kategoriji potrebno je dostaviti:

1. Ispunjenu i potpisanu prijavnicu
2. Dokumentaciju radova navedenih u prijavnici (.pdf dokument)
3. Kopiju osobne iskaznice ili putovnice
4. Potvrdu o uplati kotizacije u iznosu od 20 EURA

 

Pripravnici

Članstvo u ovoj kategoriji stječe se na dva načina:

1) Temeljem prvostupanjske diplome odgovarajućeg fakulteta (popis u Pravilniku). Ove prijave ne podliježu selekciji.

Za prijavu u članstvo u pripravničkoj kategoriji (temeljem prvostupanjske diplome) potrebno je dostaviti:

1. Ispunjenu i potpisanu prijavnicu
2. Kopiju diplome
3. Kopiju osobne iskaznice ili putovnice
4. Potvrdu o uplati kotizacije u iznosu od 20 EURA

2) Temeljem kriterija za vrednovanje odlukom Komisije za primanje novih članova. Kategorija pripravnika uključuje dizajnere s manje od tri godine profesionalnog iskustva, koji su educirani u srodnom području, ali svojim curriculumom dokazuju da se bave dizajnom profesionalno, bilo u zemlji ili inozemstvu, no trenutačno ne ispunjavaju u potpunosti kriterije koji su potrebni za ulazak u kategoriju profesionalaca. Uža područja djelovanja članova HDD-a u kategoriji pripravnika jesu: grafički dizajn, industrijski/produkt dizajn, dizajn interijera, izložbeni dizajn, modni dizajn, dizajn u digitalnim medijima, dizajn interakcija, fotografija, ilustracija, tipografija, teorija dizajna, kritika dizajna i edukacija. Kandidati obavezno prilažu dokumentaciju dizajnerskih ostvarenja (najmanje 3). Prilaže se najviše 15 radova (npr. 3 složena i 12 jednostavnih djela dizajna).

Za prijavu u članstvo u pripravničkoj kategoriji (temeljem kriterija za vrednovanje) potrebno je dostaviti:

1. Ispunjenu i potpisanu prijavnicu
2. Dokumentaciju radova navedenih u prijavnici (.pdf dokument)
3. Kopiju osobne iskaznice ili putovnice
4. Potvrdu o uplati kotizacije u iznosu od 20 EURA


Studenti

Članovima u ovoj kategoriji mogu postati svi zainteresirani studenti koji ispune Prijavnicu. Studenti trebaju priložiti potvrdu o školovanju na nekom od sveučilišnih studija u zemlji i inozemstvu. Prijave ne podliježu selekciji.

Za prijavu u članstvo u ovoj kategoriji potrebno je dostaviti:

1. Ispunjenu i potpisanu prijavnicu
2. Potvrdu o školovanju
3. Kopiju osobne iskaznice ili putovnice

 

KOTIZACIJA 

Svi kandidati za primanje u profesionalnu i pripravničku kategoriju moraju dostaviti i potvrdu o uplati jednokratne kotizacije u iznosu od 20 EURA. Kotizacija se uplaćuje na žiro račun HDD-a, IBAN HR0624840081100855084 i ne vraća se (ako je potrebno za izvršenu uplatu možemo izdati R1 račun). Kandidati za studentsku kategoriju ne plaćaju kotizaciju.

 

DOSTAVA DOKUMENTACIJE ZA PRIJAVU

Za primanje u članstvo kandidati su dužni dostaviti svu potrebnu dokumentaciju, pripremljenu prema uputama za svaku pojedinu kategoriju. Detaljne upute i kriteriji za primanje u članstvo HDD-a nalaze se u Pravilniku za primanje novih članova koji zajedno s Prijavnicom možete preuzeti na linkovima.

Materijali se dostavljaju u:

fizičkom obliku: (isprinti ili originali radova koji se nakon završetka rada Komisije vraća)

ili

digitalnom obliku (USB, linkovi na neki od online servisa i sl.)

 

Potpisanu prijavnicu zajedno s potrebnom dokumentacijom možete dostaviti elektroničkim putem na: tajnistvo@dizajn.hr  odnosno poštom/dostavom na adresu: Hrvatsko dizajnersko društvo, “Natječaj za prijem u HDD”, Boškovićeva 18, 10000 Zagreb

Rok za prijavu: 1.3.2024.

(računaju se sve prijave koje stignu do tog datuma)

Iznosi godišnjih članarina su: 70 EURA (profesionalni članovi), 35 EURA (pripravnici), 10 EURA (studenti).

 

PROMJENA KATEGORIJE

U skladu s usvojenim promjenama Statuta posebno se pozivaju:

pripravnici koji su u toj kategoriji više od 5 godina da prijave promjenu svoje kategorije te pripreme dokumentaciju prema gore navedenim uputama.

studenti koji su završili studij da prijave promjenu svoje kategorije te pripreme dokumentaciju prema gore navedenim uputama (napominjemo da je maksimalno trajanje članstva u ovoj katgoriji sedam godina od dana upisa na prvu godinu studija)

 

Komisija za primanje novih članova koju čine: Lana Grahek, Ivan Klisurić, Maša Milovac, Nenad Roban i Kristina Volf, pregledat će sve pristigle prijave i procijeniti udovoljavanje kriterija za učlanjenje u HDD. Svi će kandidati o rezultatima Natječaja biti obaviješteni putem e-maila.
(Napomena: u slučaju potrebe ili zbog nemogućnosti sudjelovanja nekih članova, mogu se imenovati dodatni/zamjenski članovi Komisije)

Stupanjem u HDD između ostalog stječe se pravo na:

– smanjenu kotizaciju za sudjelovanje na bijenalnim izložbama hrvatskog dizajna
– porezne olakšice u skladu sa Zakonom (profesionalci i pripravnici)
– besplatnu ocjenu rada prilikom kandidiranja za članstvo u HZSU
– sudjelovanja na natječajima koji zahtijevaju članstvo u strukovnoj udruzi

Pored toga stječu se prava i obaveze spram udruge:

– biti informirani o svim događanjima, natječajima, izložbama, radionicama i sl. vezanim uz aktivnosti HDD-a te na sve ostale obavijesti vezane uz stručna i profesionalna događanja u Hrvatskoj i inozemstvu;
– redovito plaćati godišnju članarinu;
– ravnopravno sudjelovati u svim internim natječajima;
– pravo na umanjenu kotizaciju na izložbama u organizaciji HDD-a, umanjenu cijenu godišnjaka i ostalih publikacija u izdanju HDD-a
– pravo na člansku iskaznicu HDD-a i sve pogodnosti koje ona donosi
– aktivno sudjelovati u ostvarivanju zadaća Društva
– predlagati, birati i biti birani u tijela Društva (profesionalci);