Javni natječaj za izradu vizualnog identiteta 67. Pulskog filmskog festivala

Javna ustanova Pula Film Festival objavila je Javni natječaj za izradu vizualnog identiteta 67. Pulskog filmskog festivala. Pozivaju se sve pravne i fizičke osobe s područja Republike Hrvatske da svojim idejama predlože, uz zadane smjernice iz Natječaja, grafičku i komunikacijsku kvalitetu narednog Festivala. Natječaj je otvoren do 15. studenog 2019. godine. Više detalja u nastavku.

Javna Ustanova Pula Film Festival temeljem članka 18. Statuta Javne ustanove Pula Film Festival, raspisuje: JAVNI NATJEČAJ za izradu vizualnog identiteta 67. Pulskog filmskog festivala

 

UVODNE ODREDBE

Raspisivač i Provoditelj natječaja je Javna ustanova Pula Film Festival, Uspon na Kaštel 2, 52100 Pula, OIB 12904220272 (u daljnjem tekstu: Provoditelj)

 

PREDMET I SVRHA JAVNOG NATJEČAJA

Predmet Javnog natječaja je izrada novog vizualnog identiteta  67. Pulskog filmskog festivala sa svrhom dobivanja kvalitetnog rješenja za upotrebu identiteta na svim on line i off line promidžbenim materijalima (plakati, letci, brošure, monografije, internetska stranica, promotivni materijali, i dr.)

 

OPĆI UVJETI JAVNOG NATJEČAJA

Natječaj je javan i otvoren za sudjelovanje svim pravnim i fizičkim osobama s područja Republike Hrvatske. Natjecatelj se može natjecati sa više prijedloga.

Na natječaju ne mogu sudjelovati članovi Ocjenjivačkog suda, njihov zamjenici, bliski srodnici, zaposlenici Provoditelja niti njihovi bliski srodnici.

 

SADRŽAJ PRIJAVE JAVNOG NATJEČAJA

Prijava mora sadržavati:

 1. popunjenu i potpisanu prijavu s podacima ponuditelja – obrazac A,
 2. popunjenu i potpisanu izjavu o autorstvu dostavljenog rješenja (izrada novog vizualnog identiteta 67. Pulskog filmskog festivala) – obrazac B,
 3. prijedlog dostavljenog rješenja uz obrazloženje ispisan na A4 ili A3 formatu i u elektroničkoj verziji i  (CD-u, DVD-u ili USB sticku) u .pdf formatu. Predani materijali moraju biti čitljivi u MS Windows sustavima. Rješenje može biti dostavljeno i putem e-pošte sanela@pulafilmfestival.hr najkasnije do 15. studenog 2019. godine do 12:00 sati.
 4. pojedini prijedlog može sadržavati najviše 10 listova

 

Uz vizualnu prezentaciju obavezno je tekstualno obrazloženje koncepta, a po potrebi moguće je dostaviti i detaljnija pojašnjenja.

Prijave koje ne sadrže traženu dokumentaciju neće biti uzete u razmatranje.

 

SMJERNICE ZA IZRADU VIZUALNOG IDENTITETA 67.PULSKOG FILMSKOG FESTIVALA

S ciljem ujednačavanja prijavljenih rješenja, natjecateljima se daju sljedeće smjernice za izradu prijedloga  rješenja vizualnog identiteta 67. Pulskog filmskog festivala :

 1. a) rješenje mora sadržavati tekst 67. Pulski filmski festival, 18. – 26.7.2020.
 2. b) rješenje može biti posvećeno istaknutom glumačkom ostvarenju ili filmu iz povijesti Filmskog festivala
 3. c) autor može koristiti slogan „Film pod zvijezdama“ ili može predložiti drugi način komunikacije
 4. d) ukoliko autor koristi fotografije, mora imati regulirana autorska prava za korištenje fotografije
 5. e) mogu se koristiti bilo koje boje ili kombinacije boja kao i tipografija slova
 6. f) prijedlog rješenja mora uključivati i omogućiti implementaciju postojećeg logotipa festivala, te poštivati tradicijske vrijednosti manifestacije (logotip u vektorima u prilogu)
 7. g) prijedlog rješenja mora biti originalan, sadržavati grafičku i komunikacijsku kvalitetu, jedinstven i jednostavan, te pratiti suvremene trendove u dizajnu

Natjecatelji imaju pravo postaviti pitanja vezana za Javni natječaj na adresu sanela@pulafilmfestival.hr s naznakom predmeta „Javni natječaj – rješenja vizualnog identiteta  67. Pulskog filmskog festivala“.

 

IZBOR POBJEDNIKA

Pristigle radove ocjenjivat će Povjerenstvo. Povjerenstvo će imenovati Upravno vijeće Javne ustanove Pula Film Festival. Najprihvatljivije rješenje može se donijeti većinom glasova a odluku o izboru donijet će najkasnije do 3. prosinca 2019. godine.  Na odluku o odabiru Povjerenstva natjecatelji nemaju pravo prigovora. Odluka o najboljem rješenju, te popis svih dostavljenih prijedloga bit će objavljeni na mrežnoj stranici pulafilmfestival.hr.

 

NAGRADA

Odabranom natjecatelju dodjeljuje se novčana nagrada u iznosu 7.500,00 kuna.

Nagrade se isplaćuju na žiro-račun autora najkasnije 30 dana od datuma objave rezultata natječaja. Poreze i druge zakonske obveze snosi Pula Film Festival.

Sve eventualne buduće troškove vezane za izradu materijala iz navedenog rješenja regulirati će se posebnim Ugovorom s odabranim ponuditeljem.

 

PRAVA

Prijavom na natječaj natjecatelji prihvaćaju natječaj, uvjete natječaja, rezultate Ocjenjivačkog suda i vrste nagrada te pristaju na javno izlaganje prijavljenih radova za potrebe Pula Film Festivala, a ukoliko budu nagrađeni i na objavljivanje svojih podataka.

S autorom prvonagrađenog rada sklapa se ugovor o autorskom ili umjetničkom djelu, sukladno uvjetima iz ovog natječaja. Po otkupu rada Pula Film Festival nije obavezan povjeriti autoru daljnju razradu i primjenu idejnog rješenja vizualnog identiteta. Eventualni sporovi pokušat će se rješavati dogovorno; u slučaju spora mjerodavnim se smatra sud u Puli.

 

ROK I NAČIN DOSTAVE PONUDE

Ukoliko autor prijedlog šalje poštom, ponudu je potrebno dostaviti u zatvorenoj omotnici najkasnije do 15. studenog 2019. godine do 12:00 sati preporučenom poštom ili osobnom dostavom na adresu naručitelja: Javna ustanova Pula Film Festival, Uspon na Kaštel 2, 52 100 Pula s naznakom: „NE OTVARAJ – NATJEČAJ ZA ODABIR VIZUALNOG IDENTITETA 67. PULSKOG FILMSKOG FESTIVALA“

Radovi dostavljeni nakon roka i/li koji ne ispunjavaju uvjete natječaja, neće biti razmatrani.

Prijavom na Natječaj natjecatelji prihvaćaju uvjete Natječaja te pristaju na objavljivanje svojih podataka i izlaganje dostavljenih prijedloga idejnog rješenja za potrebe JU Pula Film Festival.

 

ZAVRŠNE ODREDBE

Provoditelj zadržava pravo ne prihvatiti nijednu od pristiglih ponuda i bez posebnog obrazloženja ponuditeljima poništiti Javni natječaj.

Provoditelj nije dužan nadoknaditi nikakve troškove Ponuditeljima, pa ni u slučaju poništenja Javnog natječaja.

Predajom rada Autor garantira autorstvo svog natječajnog rada.

Rad ne smije biti prethodno publiciran, reklamiran i prezentiran javnosti.

Prijavljeni radovi ne vraćaju se autorima po okončanju natječaja.

 

Cjelokupna  dokumentacija nalazi se u prilogu i na mrežnoj stranici www.pulafilmfestival.hr.

 

OBRAZAC A
OBRAZAC B
PFFLogo
Standardi_PFFLogo