Bogdan Budimirov (1928. — 2019.)

Jučer smo primili vijest da je preminuo Bogdan Budimirov, arhitekt i dizajner koji je obilježio epohu, ali i autor čija su razmišljanja, interesi pa i konkretna ostvarenja daleko nadilazila uske okvire tih strukovnih disciplina. Bogdanu Budimirovu smo 2014. dodijelili Nagradu HDD-a za životno djelo, a danas ga se prisjećamo uz tekst Maroja Mrduljaša “Onkraj disciplinarnih okvira”, pisan za izložbu posvećenu Budimirovljevom dizajnerskom radu, održanu u HDD-u prije nekoliko godina.

Bogdan Budimirov nadilazi uže dis­ciplinarne okvire i pojednostavljeno shvaćenu poziciju arhitekta i dizajnera kao ‘stvaratelja oblika’. Šest desetljeća njegovog aktivnog istraživačkog rada u različitim mjerilima: od crtaće ploče do aerodroma, treba interpretirati u svjetlu nastojanja da se moderno sistemsko mišljenje i integracija znanja uključe u logiku projektiranja. Budimirov ulazi u praksu još kao student, u dinamičnom kontekstu urbane ekspanzije i industri­jalizacije u socijalističkoj Jugoslaviji nakon 2. svjetskog rata. Milje zemlje u obnovi i razvoju je plodan za Budimi­rova, homo fabera zainteresiranog za metode racionalne organizacije i anga­žiranja svih raspoloživih, a oskudnih re­sursa. Radoznao i poduzetan Budimirov iskustva empirijski sabire proučavajući druge proizvodne grane i traži modele korjenite reforme građevinske indu­strije. U suradnji sa Željkom Solarom, Dragutinom Stilinovićem i drugima razvija nekoliko sistema prefabrikacije, među kojima je najuspješniji YU−61. Suočeni sa zadatkom projektiranja ‘za velike brojeve’, Budimirov i suradnici ne oblikuju građevinu kao izdvojeni objekt sa specifičnom ‘formom, funk­cijom i konstrukcijom’, nego projekti­raju čitav proces serijske, industrijske proizvodnje i održavanja građevine te uzimaju u obzir i ekonomske aspekte i plasman proizvoda na tržište. ‘Forma, funkcija i konstrukcija’ se apstrahiraju u set građevinskih elemenata optimizi­ranih za proizvodni proces, pri čemu se ne kompromitiraju estetske i uporabne kvalitete nego pragmatično uravnote­žuju omjeri uloženog i dobivenog.

Sustav YU−61, Jugomont, koautori Željko Solar i Dragutin Stilinović • Fotografije Branko Brce, iz arhiva Bogdana Budimirova.

Sustav YU−61, Jugomont, koautori Željko Solar i Dragutin Stilinović • Fotografije Branko Brce, iz arhiva Bogdana Budimirova.

Koncizna arhitektura ‘srebrnih grado­va’ u Zapruđu, Borongaju, Remetincu i drugdje djelovala je futuristički, no razlog tome nije samo blještavilo nji­hove aluminijsko-staklene ovojnice, već činjenica da su te kuće osmišljene i izvedene prema tada sasvim novim proizvodnim principima i investicij­skim zahtjevima. Istraživanje masovne proizvodnje arhitekture Budimirov i suradnici nastavljaju u sistemima sklad­nih prefabriciranih drvenih turističkih bungalova i obiteljskih kuća za tvrke Ju­gomont, Spačva, Marles i druge od kojih su mnoge još i danas u funkciji, te sistem SPIG industrijske proizvodnje čeličnih zgrada. Paralelno s projektima velikog mjerila i rada s velikim građevinskim poduzećima, Budimirov eksperimenti­ra i u području oblikovanja proizvoda (u to vrijeme se još ne koristi pojam dizajn). U istraživanju primjene elastič­nih ploča (projekti stolice) do izražaja dolazi Budimirovljevo izvrsno, gotovo intuitivno razumijevanje statike i ‘rada konstrukcije’, dok rane varijante crtaćih stolova proizlaze iz vlastitog, proživlje­nog iskustva. Elastična ploha za sjedenje ujedno je i prvi patent Budimirova, a uslijedit će više registriranih patenata u Njemačkoj, Francuskoj, Italiji, Velikoj Britaniji i Hrvatskoj.

Crtaći stol Moya, 1980. • Fotografije: Branko Brce, iz arhiva Bogdana Budimirova

Crtaći stol Moya, 1980. • Fotografije: Branko Brce, iz arhiva Bogdana Budimirova

1950-ih i 1960-ih racionalna integracija industrije i oblikovanja okoline u svim mjerilima jedna je od ključnih tema diskusije o društvenom razvoju u Hr­vatskoj i Jugoslaviji ali i u internacional­nom kontekstu. Budimirov je uspješan akter tog ‘industrijskog zaokreta’ koji je u ovdašnjoj sredini samo parcijalno ostvaren. Od druge polovice 1960-ih, Budimirov rad nastavlja u Münchenu u Saveznoj Republici Njemačkoj, u dru­gačijem tehnološkom i ekonomskom miljeu. Radeći u velikim biroima i na opsežnim projektima poput Velesajma u Nürnbergu, aerodroma u Münchenu i drugima, Budimirov dalje razvija interes za prefabrikaciju ali i za specifične teme operativne organizacije projektiranja, komunikacije i protoka informacija od biroa prema gradilištu i natrag, u vremenu u kojem primjena računala u arhitekturi još nije bila intenzivna.

Crtaći stol Moya, 1980. • Fotografije: Branko Brce, iz arhiva Bogdana Budimirova

Crtaći stol Moya, 1980. • Fotografije: Branko Brce, iz arhiva Bogdana Budimirova

Konvencionalne historiografije arhi­tekture i dizajna uglavnom se ne bave procesima projektiranja i tek će neka buduća istraživanja procedura i pro­tokola proizvodnje projektne doku­mentacije pokazati invencije na tom području kojem je Budimirov dao vri­jedan doprinos. Dok je u Hrvatskoj rad Budimirova uglavnom vezan za sta­novanje, u Njemačkoj je angažiran na prostorno-organizacijski vrlo složenim projektima koji zahtijevaju inovativne koncepte. Tako je projekt za kompleks zgrade Vlade i ministarstava Savezne Republike Njemačke osmišljen u vidu trodiomenzionalne matrice komuni­kacija i instalacija koja integrira sve ostale elemente programa. Projekti Budimirova nisu predstavljali slikovitu eksplikaciju tehnologije, kao što je to bio slučaj u brojnim projektima nado­lazeće ‘high-tech’ arhitekure, nego su bili otvoreni, fleksbilni sistemi učinko­viti poput uređaja i sposobni prihvatiti strukturalni rast i promjene.

Velesajamski centar Nürnberg, 1971, u sklopu Plan GmbH, koautori Werner Wirsing, Ernst Denk, Herbert Groethuysen, Peter Otzmann. • Fotografija: Sigrid Neubert, iz arhiva Bogdana Budimirova

Velesajamski centar Nürnberg, 1971, u sklopu Plan GmbH, koautori Werner Wirsing, Ernst Denk, Herbert Groethuysen, Peter Otzmann. • Fotografija: Sigrid Neubert, iz arhiva Bogdana Budimirova

Od sredine 1970-ih godina Budimirov se vraća dizajnu produkata, u prvom redu specijaliziranog namještaja i opreme. Uređuje fotografske studije, interijere, radi na pojedinačnim produktima, te di­zajnira tržišno vrlo uspješni fleksibilni crtaći stol Moya po kojem je vjerojatno najpoznatiji kao dizajner u užem smi­slu riječi i za kojeg dobiva i prestižnu nagradu Gute Industrieform (‘Dobar industrijski oblik’) 1982. u Hanoveru. Osmišljen na temelju odličnog uvida u potrebe korisnika, crtaći stol je jedno­stavan za manipulaciju i ergonomski prilagođen radnom procesu crtanja, a fleksibilnost je osigurana efikasnom i racionalnom konstrukcijom i uravnote­ženim statičkim odnosima elemenata. Uslijedio je sistem prateće opreme za kompletiranje čitavog arhitektonskog ureda: pokretni multifunkcionalni or­mar-stolić, manje crtaće daske, para­lelogramska ravnala i drugi elementi rađeni u malim serijama ili unikatno. I u ‘komornijem’ mjerilu i manjim serijama, Budimirov projektira sistemski: koristi modularnu koordinaciju, razrađuje varijante detalja, razvija fleksibilne koncepcije i od početka razvoja razmi­šlja o plasmanu na tržište. Odgovor na zahtjeve za odmakom od ‘industrijske’ modernističke estetike koji jačaju 1980- ih Budimirov pronalazi u taktilnim svoj­stvima materijala, u prvom redu drva, i njihovoj obradi.

Maketa modularnog elementa krovne konstrukcije za Velesajamski centar Nürnberg, 1971. Detalj iz postava izložbe.

Maketa modularnog elementa krovne
konstrukcije za Velesajamski centar
Nürnberg, 1971. Detalj iz postava izložbe.

Po povratku u Hrvatsku 1988. Budimi­rov se nastavlja baviti dizajnom i radi kao konzultant za specifične arhitektonske konstrukcije. Njegov aktualni projekt je vlastita kuća koja je pred dovršetkom: razumna u mjerilu, gotovo klasicistička po smirenom ritmu i eleganciji pro­porcija, tradicionalna u referenci na jednostavnu vernakularnu organizaciju tlocrta, moderna po tehnologiji gradnje i prostornoj otvorenosti, suvremena po energetskoj učinkovitosti, indivi­dualna po prilagođenosti specifičnim potrebama korisnika, autentična po koncepciji. Sve te kvalitete sublimat su nataloženih desetljeća iskustva i provje­ra znanja u teoriji i praksi. Progresivni program modernizma u dizajnu tražio je od stvaraoca-inovatora uključenost u tehnološka i ekonomska pitanja na putu prema ukidanju disciplinarnih granica između kulture, znanosti i tehnologije.

budimirov_IMG_0698_opt

Totalna koordinacija proizvodnje mate­rijalnog okoliša pokazala se političkom utopijom, a dilema koju je artikulirao Cedric Price pitanjem: “tehnologija je odgovor, no što je pitanje?” ostaje otvo­rena. No etička, pa i estetska dimenzija integralnog projektiranja koja inzistira na utemeljenosti odluka u racionalnim (i razumnim) argumentima je još uvi­jek aktualna. Zato su metode, znanje i vrijednosti koje Budimirov razvija i zastupa u najmanju ruku jednako važni kao i njegovi realizirani radovi.