Pravilnik HDD-a za primanje u članstvo

Što je Hrvatsko dizajnersko društvo?

Hrvatsko dizajnersko društvo (HDD) strukovna je udruga profesionalnih dizajnera, osnovana 1983. godine, čija je djelatnost usmjerena afirmaciji i napretku dizajna u Hrvatskoj, njegovoj promociji i valorizaciji te zastupanju interesa i statusa struke, odnosno članova HDD-a kao ključnih nositelja dizajnerske struke u Hrvatskoj. HDD je aktivan član međunarodnog strukovnog udruženja ico-D (International Council of Design). Od svog osnutka, HDD potiče afirmaciju pojma, značaja i vrijednosti dizajna u Hrvatskoj te djeluje na uspostavi pravila struke dizajna kao društveno i tržišno relevantne djelatnosti, a u svojim članovima potiče profesionalnu odgovornost i stalnu edukaciju te kreativno i inovativno razmišljanje u dizajnerskoj praksi

Tko može postati članom Hrvatskog dizajnerskog društva?

Hrvatsko dizajnersko društvo (HDD) strukovno je udruženje čijim članovima mogu postati svi kandidati koji zadovoljavaju propisane kriterije u 6 kategorija (profesionalci, pripravnici, emeriti, počasni članovi, prijatelji te studenti). Članovima mogu postati svi državljani RH koji prihvaćaju Statut HDD-a, a koji su svojim dosadašnjim radom dokazali pripadnost praksi, teoriji i promicanju struke dizajna, odnosno svi oni koji su na bilo koji način zainteresirani za napredak dizajna u Hrvatskoj. Članovima iznimno mogu postati i autori koji nisu državljani RH, ali su profesionalno vezani uz RH i svojim radom doprinose razvoju dizajna u Hrvatskoj.

Prava i obaveze članova Hrvatskog dizajnerskog društva

(1) PROFESIONALNI ČLANOVI

(2) EMERITI

(3) POČASNI ČLANOVI

(4) PRIPRAVNICI

(5) STUDENTI

(6) PRIJATELJI

(1, 2, 3) Prema Statutu HDD-a, članovi profesionalci, emeriti i počasni članovi imaju pravo i obavezu sudjelovati u ostvarivanju zadaća Društva; predlagati, birati i biti birani u organe Društva; na osnovi izbora ili putem izabranog organa sudjelovati u radu Društva i ostalih organizacija s kojima Društvo surađuje; pokretati pitanja djelovanja Društva; predlagati odgovarajuća rješenja i biti informirani o cjelokupnom radu Društva; ravnopravno sudjelovati u svim internim natječajima, stručnim i društvenim aktivnostima koje Društvo organizira; od Društva tražiti zaštitu ako je ugroženo njihovo djelo ili stvaranje.

(1, 2, 3, 4, 5, 6) Svi članovi Društva imaju pravo na obavijesti o događanjima, natječajima, radionicama, izložbama i sl. vezanima uz aktivnosti HDD-a te na sve ostale obavijesti vezane uza stručna i profesionalna događanja u Hrvatskoj i inozemstvu

(1, 2, 3, 4, 5, 6) Svi članovi Društva imaju pravo na umanjenu kotizaciju na izložbama u organizaciji HDD-a, umanjenu cijenu Godišnjaka i svih ostalih publikacija u izdanju HDD-a te pravo na sudjelovanje na otvorenim natječajima u organizaciji HDD-a i svim ostalim natječajima koji zahtijevaju članstvo u strukovnoj udruzi.

(1, 2, 3, 4, 5, 6) Svi članovi Društva imaju pravo na izvještaje o radu Upravnog odbora i radnih grupa HDD-a.

(1, 2, 3, 4, 5, 6) Svi članovi Društva imaju pravo na člansku iskaznicu HDD-a i sve pogodnosti koje ona donosi (okakšice i povlastice prilikom posjeta ustanovama kulture te pogodnosti koje im osiguravaju partneri Društva)

(1, 2, 3, 4, 5, 6) Svi članovi Društva imaju pravo na dobivanje matičnog broja za vođenje registra slobodnih zanimanja bez plaćanja naknade.

(1, 2, 4) Članovi profesionalci, emeriti i pripravnici imaju pravo na izdavanje potvrde o brojčanim pokazateljima za potrebe kandidiranja za članstvo u HZSU bez plaćanja naknade.

(1, 2, 4) Članovi profesionalci i emeriti imaju pravo na prezentaciju svog rada kreiranjem osobne stranice na portalu www.dizajn.hr.

(1, 2, 4) Pravo na porezne olakšice u skladu sa Zakonom imaju članovi profesionalci, emeriti i članovi pripravnici. Potvrde za realizaciju tog prava izdaju se bez naknade

(1, 4, 5, 6) Članovi profesionalci, pripravnici, studenti i prijatelji imaju obavezu redovitog plaćanja članarine, najkasnije do 30. ožujka za tekuću godinu. Članovi koji imaju obavezu plaćanja članarine, a to ne učine niti nakon dvije opomene, gube članski status.

Kako se postaje članom Hrvatskog dizajnerskog društva

HDD najmanje jednom godišnje raspisuje natječaj za primanje novih članova. Kandidati koji žele postati članovima trebaju u navedenom roku dostaviti svu potrebnu dokumentaciju, pripremljenu prema uputama za svaku pojedinu kategoriju. Komisija za primanje, sastavljena od najmanje 5 članova, pažljivo pregledava sve pristigle prijave i procjenjuje udovoljavanje kriterija opisanih u ovom Pravilniku. Komisija može prihvatiti kandidata u članstvo, odbiti kandidata ili predložiti učlanjenje u kategoriju koju smatra odgovarajućom (npr. pripravnička umjesto profesionalne kategorije). Kandidati koji nisu primljeni u članstvo, odnosno članovi koji žele promijeniti kategoriju, mogu tražiti promjenu statusa već pri sljedećoj proceduri primanja u članstvo, za što je potrebno pripremiti novu aktualiziranu dokumentaciju.

(1) PROFESIONALNI ČLANOVI

Članovima HDD-a u profesionalnoj kategoriji mogu postati autori kojima je dizajn osnovno zanimanje, odnosno svi oni autori koji na području dizajna djeluju profesionalno, bilo u dizajnerskoj praksi ili na području kritike, teorije i edukacije, a koji zadovoljavaju propisane kriterije.U kategoriju profesionalaca bit će primljeni kandidati s najmanje 3 godine profesionalnog iskustva, a koji su zadovoljili kriterije za vrednovanje. Kandidati trebaju svojim životopisom i priloženim radovima dokazati profesionalno djelovanje. Uža područja djelovanja članova HDD-a u profesionalnoj kategoriji su: grafički dizajn, industrijski/produkt dizajn, dizajn interijera, izložbeni dizajn, modni dizajn, dizajn u digitalnim medijima, dizajn interakcija, fotografija, ilustracija, tipografija, teorija dizajna, kritika dizajna i edukacija u dizajnu.

(2) EMERITI

Dizajneri profesionalci s navršenih 65 godina života stječu pravo ulaska u kategoriju emerita čime nastavljaju ostvarivati članska prava unutar HDD-a, uključujući i pravo glasa na skupštini Društva, ali bez obaveze plaćanja članarine.

(3) POČASNI ČLANOVI

Eminentni članovi Društva zaslužni za razvoj i doprinos dizajnerske struke mogu postati počasnim članovima isključivo na prijedlog Upravnog odbora HDD-a.

(4) PRIPRAVNICI

Članstvo u ovoj kategoriji stječe se na dva načina:

a) Temeljem prvostupanjske diplome Studija dizajna u Zagrebu (pri Arhitektonskom fakultetu), Grafičkog fakulteta u Zagrebu (smjer Dizajn grafičkih proizvoda), Akademije likovnih umjetnosti u Zagrebu (Grafički odsjek/Usmjerenje za primijenjenu grafiku i Odsjek za animirani film i nove medije), Umjetničke akademije u Splitu (Odsjek za dizajn vizualnih komunikacija), Akademije primijenjenih umjetnosti u Rijeci i Tekstilno-tehnološkog fakulteta (smjer Tekstilni i modni dizajn), odnosno diplome fakulteta dizajnerskog usmjerenja iz inozemstva. Prijave ne podliježu selekciji.

b) Temeljem kriterija za vrednovanje odlukom Komisije za primanje novih članova. Kategorija pripravnika uključuje dizajnere s manje od tri godine profesionalnog iskustva, koji su educirani u srodnom području, ali svojim curriculumom dokazuju da se bave dizajnom profesionalno, bilo u zemlji ili inozemstvu, no trenutačno ne ispunjavaju u potpunosti kriterije koji su potrebni za ulazak u kategoriju profesionalaca. Uža područja djelovanja članova HDD-a u kategoriji pripravnika jesu: grafički dizajn, industrijski/produkt dizajn, dizajn interijera, izložbeni dizajn, modni dizajn, dizajn u digitalnim medijima, dizajn interakcija, fotografija, ilustracija, tipografija, teorija dizajna, kritika dizajna i edukacija. Svi članovi pripravnici mogu već pri sljedećoj proceduri primanja u članstvo zatražiti primanje u profesionalnu kategoriju, ukoliko su u međuvremenu ostvarili potrebne uvjete. O udovoljavanju kriterija odlučivat će Komisija za primanje u članstvo.

(5) STUDENTI

Članovima u ovoj kategoriji mogu postati svi zainteresirani studenti koji ispune Prijavnicu. Studenti trebaju priložiti potvrdu o školovanju na nekom od sveučilišnih studija u zemlji i inozemstvu. Prijave ne podliježu selekciji.

(6) PRIJATELJI

Članovima u ovoj kategoriji mogu postati sve fizičke i pravne osobe koje se ne bave dizajnom u praksi, ali su zainteresirane za djelatnost HDD-a te koje podržavaju njegov rad i afirmaciju struke dizajna. Učlaniti se može samo uz preporuku profesionalnog člana HDD-a odnosno na izravan poziv Upravnog odbora. Kandidati moraju ispuniti posebnu Prijavnicu, a odluku o primanju donosi Upravni odbor koji zadržava diskrecijsko pravo odbiti kandidata.

Kriteriji vrednovanja za primanje u profesionalnu kategoriju

Prema Statutu Hrvatskog dizajnerskog društva, profesionalac je ‘svaki stvaralac kojemu je dizajn osnovna profesija ili se profesionalno bavi dizajnom, djeluje sukladno profesionalno-etičkim normama te prihvaća Statut i programsko usmjerenje Društva’.

U skladu s tim, članovima Hrvatskog dizajnerskog društva u profesionalnoj kategoriji mogu postati autori kojima je dizajn osnovno zanimanje, odnosno svi oni autori koji na području dizajna djeluju profesionalno, bilo u dizajnerskoj praksi ili na području kritike, teorije i edukacije, a koji zadovoljavaju propisane kriterije.

Kandidati trebaju svojim životopisom i priloženim radovima dokazati kontinuitet profesionalne djelatnosti. Osim formalnih kriterija, izraženih u bodovima, vrednuje se kvaliteta profesionalnog rada, doprinos struci dizajna te doprinos hrvatskoj kulturi i gospodarstvu.

U kategoriju profesionalaca bit će primljeni kandidati s višegodišnjim iskustvom u struci, koji su zadovoljili kriterije za vrednovanje u sljedećim disciplinama: grafički dizajn, industrijski/produkt dizajn, dizajn interijera, izložbeni dizajn, modni dizajn, dizajn u digitalnim medijima, dizajn interakcija, fotografija, ilustracija, teorija dizajna, kritika dizajna i edukacija u dizajnu. (Jednu ili više navedenih disciplina kandidat označava u Prijavnici kao svoje uže područje djelatnosti, no profesionalni članovi HDD-a se prema njima ne dijele formalno. Označene kompetencije valja dokumentirati u prijavi u članstvo — navođenjem radova i biografskih podataka u obrascu Prijavnice, odnosno dokumentacijom profesionalnih radova.)

Za dokazivanje užeg područja (jednog ili više njih) profesionalnog djelovanja potrebno je priložiti dokumentaciju o zadovoljavanju jednog ili više formalnih kriterija prema sljedećem principu bodovanja:

(1) složeno djelo dizajna (maksimalno 20 bodova)

(2) jednostavno djelo dizajna (maksimalno 10 bodova)

(3) ostvarena samostalna izložba, autorska koncepcija izložbe, seminara ili radionice u zemlji i inozemstvu (maksimalno 20 bodova)

(4) sudjelovanje na skupnoj žiriranoj izložbi (maksimalno 10 bodova

(5) projekt nagrađen na javnom natječaju (maksimalno 20 bodova)

(6) strukovna nagrada u Hrvatskoj ili inozemstvu (maksimalno 10 bodova)

(7) rad reproduciran u stručnoj publikaciji (maksimalno 5 bodova)

(8) kritički tekst objavljen u novinama ili časopisu (maksimalno 10 bodova)

(9) stručni rad dulji od 5 kartica objavljen u časopisu (maksimalno 20 bodova)

(10) objavljeno poglavlje u knjizi (maksimalno 25 bodova)

(11) objavljena knjiga (maksimalno 150 bodova)

(12) pedagoški rad, volonterski angažman i ostali doprinosi struci dizajna (maksimalno 50 bodova)

(1, 2) Kandidati za primanje u članstvo mogu priložiti dokaze o realizaciji radova iz područja dizajna u različitim disciplinama (npr. moguće je priložiti tri djela grafičkog dizajna i jedno djelo produkt dizajna i slično). Bez obzira na ostale kriterije i broj bodova koji iz njih proizlaze, kandidati koji se dizajnom bave u praksi, prijavi obavezno prilažu dokumentaciju dizajnerskih ostvarenja (najmanje 3). Prilaže se najviše 15 radova (npr. 3 složena i 12 jednostavnih djela dizajna).

(1, 2) Radovi trebaju biti naručeni i realizirani (ne stariji od 5 godina), a iznimno se mogu uvrstiti i projekti čija je realizacija u tijeku, odnosno detaljno razrađeni nerealizirani projekti/koncepti. (Uza svaki rad treba obavezno navesti godinu realizacije, odnosno naznačiti ako rad nije realiziran.)

(1, 2) Smjernice za tumačenje pojmova jednostavnog i složenog djela dizajna:

GRAFIČKI DIZAJN

Jednostavnim djelom grafičkog dizajna smatraju se manje zahtjevni ili opsegom manji zadaci dizajna statičnih proizvoda vizualnih komunikacija (npr. jednostavni vizualni identitet tvrtke/tržišne marke prezentiran putem 3-5 osnovnih tiskanica, naslovna stranica knjige, oprema CD-a, oglas, plakat, kalendar i sl.).

Složeno djelo grafičkog dizajna podrazumijeva realizacije kompleksnijih projekata dizajna statičnih proizvoda vizualnih komunikacija (npr. složeni vizualni identitet, standardizacija identiteta prikazana u Knjizi grafičkih standarda, ambalaža veće grupe proizvoda, dizajn novina i časopisa, zahtjevniji sustav signalizacije i sl.).

DIZAJN INTERAKCIJA

Jednostavnim djelom dizajna interakcija smatraju se manje zahtjevni ili opsegom manji projekti poput dizajna korisničkog iskustva za manja web sjedišta, jednostavnije mobilne aplikacije, zatim dizajniranje digitalnih proizvoda ili usluga manjeg opsega.

Složena djela dizajna interakcija odnose se na dizajniranje korisničkog iskustva kompleksnih web sjedišta, portala, računalnih i mobilnih aplikacija, zatim dizajniranje kompleksnih digitalnih proizvoda ili usluga koje se odmiču od zaslona, kao što je i dizajniranje interakcija u urbanom i javnom okruženju. Radi se o projektima i radovima kod kojih je fokus dizajnerskog procesa na dizajniranju interakcija, gdje je tehnologija samo posrednik, a rezultat djelovanja je ostvaren na materijalnoj (npr. proizvod), ali i nematerijalnoj razini (npr. usluga).

DIZAJN U DIGITALNIM MEDIJIMA

Jednostavnim djelom dizajna u digitalnim medijima smatraju se manje zahtjevni ili opsegom manji projekti poput dizajna bannera, mikrostranica, animacija za web stranice ili televizijske emisije i sl.

Složeno djelo dizajna u digitalnim medijima podrazumijeva realizacije kompleksnijih zadataka kao što su dizajn korporativnih stranica, sučelja online aplikacija, portala, mobilnih web sjedišta ili aplikacija, potpuna oprema filma ili televizijske emisije i sl. Radi se o projektima i radovima kod kojih je fokus dizajnerskog procesa u vizualnom komuniciranju.

TIPOGRAFIJA

Jednostavno djelo podrazumijeva dizajn tipografije do 4 osnovna reza (npr. oblikovanje natpisne tipografije u rezovima regular, italic, bold i bold italic).

Složeno djelo podrazumijeva dizajn pune slovne porodice čije opremanje i oblikovanje zahtijeva složene radnje i procese, te projektiranje posebnih detalja potrebnih za kvalitetan i konzistentan odnos unutar pojedinog reza, odnosno između pojedinih rezova porodice (npr. oblikovanje slovne porodice koja bi, uz minimalno proširen niz osnovnih rezova light, light italic, regular, regular italic, semibold, semibold italic, bold i bold italic, donosila i podrezove potrebne za ostvarivanje potpunog karaktera pojedine tipografije: oblikovanje ligatura, small caps rezova, titling i swash kapitala te eventualnog osnovnog seta dingbata).

PRODUKT/INDUSTRIJSKI DIZAJN

Jednostavno djelo podrazumijeva dizajn proizvoda koji se sastoji od malog broja dijelova jednostavnih oblika, čiji način proizvodnje i sastavljanje u cjelinu ne zahtijevaju složene radnje ili proizvodne procese (npr. dizajn rasvjetnih tijela koja se sastoje od malog broja jednostavnih dijelova i ograničene funkcije, dizajn sjedalice bez naslona, rukohvata, mehanizma za prilagođavanje, dizajn uporabnih predmeta bez posebnih mehanizama i pogona i sl.).

Složeno djelo podrazumijeva dizajn proizvoda koji se sastoji od više različitih dijelova i oblika, čiji način proizvodnje i sastavljanje u cjelinu zahtijevaju složene radnje ili proizvodne procese (npr. dizajn za posebnu namjenu, sustav rasvjete u interijeru ili eksterijeru, dizajn sjedalica s naslonom, mehanizmom za prilagođavanje i sl.).

DIZAJN INTERIJERA I IZLOŽBENI DIZAJN

Jednostavno djelo podrazumijeva dizajn interijera manjih objekata koji ne zahtijeva složene radnje i projektiranje specijalne opreme (npr. oprema manjih trgovina, oprema stanova, jednostavan postav izložbe).

Složeno djelo podrazumijeva dizajn interijera objekata čije opremanje zahtijeva složene radnje i procese, te projektiranje specijalne opreme (npr. oprema trgovačkih lanaca, hotela, dizajn interijera velikih poslovnih prostora, interijeri transportnih sredstava, kompleksni postav izložbe ili sajamske prezentacije).

MODNI DIZAJN

Jednostavnim djelom smatraju se pojedinačni predmeti ili predmeti modnih dodataka realizirani samoinicijativno ili za potrebe naručitelja kojeg može predstavljati industrijski ili bilo koji drugi proizvodni subjekt.

Složenim djelom smatra se cjelovita sezonska kolekcija modnog dizajna realizirana za naručitelja kojeg može predstavljati industrijski ili bilo koji drugi proizvodni subjekt. Isto tako djelo može biti realizirano i samoinicijativno.

FOTOGRAFIJA I ILUSTRACIJA

Jednostavnim djelima smatraju se pojedinačne fotografske realizacije, odnosno ilustracije, a složenim djelima serije od najmanje 5 fotografija, odnosno ilustracija. Fotografije i ilustracije moraju biti integralni dio djela dizajna te prezentacija navedenih djela mora pokazati konkretnu primjenu u dizajnerskom proizvodu.

(1, 2) Radove obavezno prilažu kandidati za profesionalnu kategoriju i kategoriju pripravnika (ako nisu diplomanti studija dizajnerskog usmjerenja), izuzev kandidata čije je uže područje djelatnosti teorija, kritika ili edukacija.

(1, 2) Radovi kojima se dokumentira profesionalna djelatnost, trebaju biti samostalna autorska djela, odnosno grupni radovi, pod uvjetom da je kandidat ravnopravni koautor. Ako je djelo timski uradak ili je nastalo u radnom odnosu, obavezno treba navesti sve autore, odnosno ime tvrtke/agencije u kojoj je rad nastao. U oba slučaja treba navesti i krajnjeg naručitelja autorskog djela. Studentski (mentorirani) se radovi ne mogu priložiti.

(3) Uz popis radova (u Prijavnici) prilaže se detaljno objašnjenje projekta.

(4, 5, 6) Uz popis radova (u Prijavnici) prilaže se i dodatna dokumentacija (npr. fotokopija stranica kataloga izložbe, službena objava rezultata natječaja, prezentacija nagrađenog rada itd.).

(7) Uz popis radova (u Prijavnici) prilaže se i preslika naslovne stranice i impresuma stručne publikacije te preslika onih stranica publikacije na kojima su objavljeni radovi kandidata.

(8, 9, 10, 11) Navedeni kriteriji odnose se na dokazivanje djelatnosti kandidata čije je uže područje djelovanja teorija i kritika dizajna. Valjana dokumentacija kandidata koji djeluju na području teorije i kritike dizajna uz popis radova (u Prijavnici) sadržavat će i presliku naslovne stranice i impresuma stručne publikacije te presliku onih stranica publikacije na kojima su objavljeni radovi kandidata. Kritički tekstovi objavljeni u nestručnim publikacijama ili na internetu prilažu se kao adekvatni ispisi, uz obavezno navođenje imena glavnog urednika ili članova uredništva.

(7, 8, 9) Osim tiskanih, prihvaćaju se objave i u elektroničkim publikacijama, pod uvjetom da ih uređuje stručno uredništvo. Za zadovoljavanje uvjeta učlanjenja u profesionalnu kategoriju potrebno je ispunjavanjem jednog ili više kriterija, prikupiti minimalno 100 bodova. Djelomičnim zadovoljavanjem kriterija profesionalne kategorije (uz prikupljenih najmanje 50 bodova) stječe se pravo učlanjenja u pripravničku kategoriju. Komisija za primanje novih članova zadržava pravo, uza stručno obrazloženje, iznimno prihvatiti u profesionalno članstvo kandidata koji ne ispunjava u potpunosti formalne kriterije (izražene u bodovima).

Upute za pripremu prijave

Profesionalci

Prijava za članstvo u Hrvatskom dizajnerskom društvu mora sadržavati sljedeću dokumentaciju:

(1) ispunjenu prijavnicu

(2) presliku osobne iskaznice ili putovnice

(3) potvrdu o uplati kotizacije

(4) dokumentaciju radova.

(1) Obrazac ‘Prijavnica za članstvo u Hrvatskom dizajnerskom društvu’ sastavni je dio ovog Pravilnika i sastoji se od 6 stranica. Osim općih podataka (prva stranica) i obaveznog kratkog životopisa, kandidat za profesionalnu kategoriju treba popuniti sve one rubrike koje smatra relevantnima za svoju profesionalnu biografiju. Molimo da Prijavnicu popunite što je moguće detaljnije. Osim za kvalitetno provođenje postupka primanja u članstvo, ti će podaci biti vrijedna baza podataka o članovima HDD-a. Kandidati za profesionalnu kategoriju obavezno ispunjavaju i rubriku ‘Profesionalni radovi’. Uza svaki rad je obavezno navesti godinu realizacije, odnosno naznačiti da rad nije realiziran. Ako rad nije samostalno autorsko djelo ili je djelo nastalo u radnom odnosu, obavezno treba navesti sve autore, odnosno ime tvrtke/agencije u kojoj je rad nastao. U oba slučaja treba navesti i krajnjeg naručitelja autorskog djela. Studentski (mentorirani) se radovi ne mogu priložiti.

(2) Presliku nije potrebno ovjeravati.

(3) Troškovi postupka selekcije u iznosu od 20 EURA uplaćuju se pri predaji prijave ili na račun HDD-a IBAN HR06 2484008 1100855084 kod RBA Zagreb.

(4) Radovi se dokumentiraju u digitalnom obliku (CD-ROM, DVD) ili dostavljaju elektronskim putem. Moguće je priložiti kvalitetan ispis, odnosno original rada ako ispis ne zadovoljava prezentacijsku funkciju. Kandidati koji djeluju na području teorije i kritike dizajna, prilažu i preslike naslovne stranice i impresuma stručne publikacije te preslike onih stranica publikacije na kojima su objavljeni radovi kandidata. Kritički tekstovi objavljeni u nestručnim publikacijama ili na internetu prilažu se kao adekvatni ispisi, uz obavezno navođenje imena glavnog urednika ili članova uredništva.

Pripravnici

Prijava za članstvo u Hrvatskom dizajnerskom društvu mora sadržavati sljedeću dokumentaciju:

(1) ispunjenu prijavnicu

(2) presliku osobne iskaznice ili putovnice

(3) potvrdu o uplati kotizacije

(4) dokumentaciju radova ili presliku diplome završene obrazovne institucije

(1) Obrazac ‘Prijavnica za članstvo u Hrvatskom dizajnerskom društvu’ sastavni je dio ovog Pravilnika i sastoji se od 6 stranica. Osim općih podataka (prva stranica) i obaveznog kratkog životopisa, kandidat za kategoriju pripravnika treba popuniti sve one rubrike koje smatra relevantnima. Molimo da Prijavnicu popunite što je moguće detaljnije. Osim za kvalitetno provođenje postupka primanja u članstvo, ti će podaci biti vrijedna baza podataka o članovima HDD-a. Kandidati za kategoriju pripravnika koji su diplomirali na fakultetima dizajnerskog usmjerenja ne ispunjavaju rubriku ‘Profesionalni radovi’. Kandidati koji nisu diplomirali na navedenim visokoškolskim ustanovama, ispunjavaju rubriku ‘Profesionalni radovi’. Uza svaki rad je obavezno navesti godinu realizacije, odnosno naznačiti da rad nije realiziran. Ako rad nije samostalno autorsko djelo ili je djelo nastalo u radnom odnosu, obavezno treba navesti sve autore, odnosno ime tvrtke/agencije u kojoj je rad nastao. U oba slučaja treba navesti i krajnjeg naručitelja autorskog djela. Studentski (mentorirani) se radovi ne mogu priložiti

(2) Presliku nije potrebno ovjeravati.

(3) Troškovi postupka selekcije u iznosu od 20 EURA uplaćuju se pri predaji prijave ili na račun HDD-a IBAN HR06 2484008 1100855084 kod RBA Zagreb.

(4) Kandidati koji su diplomirali na fakultetima dizajnerskog usmjerenja prilažu presliku diplome, a ostali kandidati za kategoriju pripravnika, prijavi prilažu dokumentaciju radova u digitalnom obliku (CD-ROM, DVD) ili je dostavljaju elektronskim putem. Moguće je priložiti kvalitetan ispis, odnosno original rada ako ispis ne zadovoljava prezentacijsku funkciju. Kandidati koji djeluju na području teorije i kritike dizajna, također mogu biti primljeni u ovu kategoriju ako ne ispunjavaju u potpunosti uvjete za profesionalnu kategoriju. Oni prilažu i preslik naslovne stranice i impresuma stručne publikacije te presliku onih stranica publikacije na kojima su objavljeni radovi kandidata. Kritički tekstovi objavljeni u nestručnim publikacijama ili na internetu prilažu se kao adekvatni ispisi, uz obavezno navođenje imena glavnog urednika ili članova uredništva.

Studenti

Prijava za članstvo u Hrvatskom dizajnerskom društvu mora sadržavati sljedeću dokumentaciju:

(1) ispunjenu prijavnicu

(2) presliku osobne iskaznice ili putovnice

(3) potvrdu obrazovne ustanove o studentskom statusu

(1) Obrazac ‘Prijavnica za članstvo u Hrvatskom dizajnerskom društvu’ sastavni je dio ovog Pravilnika i sastoji se od 6 stranica. Za učlanjenje u ovu kategoriju potrebno je obavezno popuniti prvu stranicu (opći podaci).

(2) Presliku nije potrebno ovjeravati

Emeriti

Prijava za članstvo u Hrvatskom dizajnerskom društvu mora sadržavati sljedeću dokumentaciju:

(1) ispunjenu prijavnicu

(2) presliku osobne iskaznice ili putovnice

(1) Obrazac ‘Prijavnica za članstvo u Hrvatskom dizajnerskom društvu’ sastavni je dio ovog Pravilnika i sastoji se od 6 stranica. Osim općih podataka (prva stranica) i obaveznog kratkog životopisa, za učlanjenje u ovu kategoriju potrebno je ispuniti one rubrike koje su relevantne za profesionalnu biografiju.

(2) Presliku nije potrebno ovjeravati.

Prijatelji

Prijava za članstvo u Hrvatskom dizajnerskom društvu mora sadržavati sljedeću dokumentaciju:

(1) ispunjenu posebnu prijavnicu

(1) Obrazac ‘Prijavnica za prijatelje dizajna’ sastavni je dio ovog Pravilnika i sastoji se od 1 stranice.

Iznosi članarina:

Članarinu plaćaju članovi Hrvatskog dizajnerskog društva u kategorijama: profesionalci, pripravnici, studenti i prijatelji. Godišnja članarina u profesionalnoj kategoriji iznosi 70 EURA, u pripravničkoj kategoriji 35 EURA, a članarina za kategoriju studenata iznosi 10 EURA. Godišnja članarina za kategoriju prijatelji iznosi: 135 EURA (za fizičke osobe), 400 EURA (za male tvrtke, obrte, ostanove), 700 EURA (za srednje tvrtke) i 1100 EURA (za velike tvrtke).

Članarina se uplaćuje na žiro-račun HDD-a (IBAN HR06 2484008 1100855084, u poziv na broj upisuje se trajni članski broj), najkasnije do 30. ožujka za tekuću godinu. Počasni članovi i emeriti nemaju obavezu plaćanja članarine. Članovi koji volontiraju u Društvu s više od 60 radnih sati tijekom određene godine, nisu dužni plaćati članarinu za tekuću godinu.