Pravilnik o ustroju i načinu rada Hrvatskog dizajnerskog društva

Na temelju članka 20. Statuta Hrvatskog dizajnerskog društva (dalje: HDD), Skupština  HDD-a, u skladu sa Zakonom o udrugama građana i Zakonom o radu RH, na sjednici održanoj 16. 6. 2010. usvojia je

 

PRAVILNIK O USTROJU I NAČINU RADA HRVATSKOG DIZAJNERSKOG DRUŠTVA

 

I. OPĆE ODREDBE

 

Članak 1.

Ovim Pravilnikom uređuje se, među ostalim, način rada upravnih i izvršnih tijela HDD-a, opis poslova i zadataka za pojedina radna mjesta te uvjeti koje zaposlenici/ce moraju ispunjavati za obavljanje poslova pojedinih radnih mjesta.

 

II. RAD REDOVNE SKUPŠTINE

 

Članak 2.

Obavijest o sazivu Redovne skupštine dostavlja se svim članovima/icama HDD-a pismenim putem, najkasnije 10 dana prije održavanja, uz naznačen dnevni red. Prijedlog dnevnog reda skupštine utvrđuje Upravni odbor.

 

Članak 3.

Radom sjednice rukovodi predsjednik/ca HDD-a. Predsjednik/ca HDD-a predlaže zapisničara/ku i dva ovjerovitelja/ice zapisnika. Predložene kandidate potvrđuje Skupština javnim glasanjem.

U skladu sa Statutom HDD-a, predsjednik/ca HDD-a utvrđuje kvorum.

 

Članak 4.

Predsjednik/ca HDD-a daje prijedlog dnevnog reda na usvajanje sudionicima Skupštine. Prijedloge za dopunu dnevnog reda mogu davati samo članovi/ice HDD-a s pravom glasa. Ukoliko se takvi prijedlozi prihvate javnim glasovanjem, dopunjeni dnevni red ponovno se izglasava.

 

Članak 5.

Dnevni red redovnog zasjedanja Skupštine obvezno sadrži sljedeće točke:

 • Razmatranja izvješća o radu kroz proteklo razdoblje;
 • Usvajanje programa rada za naredno mandatno razdoblje;
 • Izvješće o novčanom poslovanju za proteklu godinu;
 • Donošenje novčanog plana za narednu godinu.

 

Članak 6.

Predsjednik/ca HDD-a daje riječ izlagačima prema stavkama dnevnog reda.

Predsjednik/ca HDD-a te Tajnik/ca podnose izvješća o radu tijekom prethodnog razdoblja.

Nadzorni odbor podnosi skupštini izvješće o valjanosti financijskih izvješća Upravnog odbora i drugih tijela.

Nakon podnošenja izvješća predsjednik/ca HDD-a otvara javnu raspravu po pojedinoj točki izlaganja. Pri tome vodi računa da pojedina rasprava ne bude duža od 10 minuta dok replika ne smije biti duža od 3 minute. Kod prekoračenja vremena rasprave i replike predsjednik/ca je dužan/na opomenuti i zatim oduzeti pravo na riječ. Po završenoj raspravi izvješća se prihvaćaju glasanjem.

 


III. RAD IZBORNE SKUPŠTINE

 

Članak 7.

Svake druge godine, skupšina je istodobno i redovna i izborna. Obavijest o izbornoj skupštini HDD-a dostavlja se pismenim putem svim članovima/icama Društva, najkasnije mjesec dana prije održavanja.

Ovaj Pravilnik se dostavlja članovima/icama HDD-a zajedno s pozivom.

 

Članak 8.

Skupštinu otvara predsjednik/ca HDD-a, a radom sjednice rukovodi Radno predsjedništvo Skupštine.

Izbor Radnog predsjedništva Skupštine predlaže predsjednik/ca HDD-a. Sastoji se od predsjednika/ce i dva/ije člana/ice Predsjedništva, a potvrđuju ga, javnim glasanjem, prisutni članovi/ice HDD-a s pravom glasa.Kandidati/kinje za članove upravnih tijela HDD-a ne mogu biti članovi/ice Radnog predsjedništva.

Predsjednik/ca Radnog predsjedništva predlaže zapisničara/ku i dva ovjerovitelj/ice zapisnika, a potvrđuju ih javnim glasanjem članovi Skupštine.

 

Članak 9.

Predsjednik/ca Radnog predsjedništva daje riječ izlagačima prema stavkama dnevnog reda.

Predsjednik/ca HDD-a te Tajnik/ca podnose izvješća o radu u prethodnom mandatnom razdoblju.

Nadzorni odbor podnosi Skupštini izvješće o valjanosti financijskih izvješća Upravnog odbora i drugih tijela.

Nakon podnošenja izvješća predsjednik/ca Radnog predsjedništva otvara javnu raspravu po pojedinoj točki izlaganja. Pri tome vodi računa da pojedina rasprava ne bude duža od 10 minuta dok replika ne smije biti duža od 3 minute. Kod prekoračenja vremena rasprave i replike predsjednik/ca je dužan/na opomenuti i zatim oduzeti pravo na riječ. Po završenoj raspravi izvješća se glasanjem prihvaćaju.

 

Članak 10.

Dnevni red zasjedanja izborne skupštine obvezno sadrži sljedeće točke:

 • Razmatranja izvješća o radu kroz prethodno mandatno razdoblje;
 • Izvješće o novčanom poslovanju za proteklu godinu;
 • Izbor članova/ica upravnih tijela HDD-a.

 

Članak 11.

Za članove/ice upravnih tijela HDD-a mogu biti izabrani samo članovi/ice profesionalci ili emeriti. Mandat upravnih tijela HDD-a je dvije godine.

 

Članak 12.

Na Izbornoj skupštini biraju se:

 • sedam članova/ica Upravnog odbora i dva zamjenika/ce članova Upravnog odbora;
 • tri člana/ice Nadzornog odbora i jedan/na zamjenik/ca Nadzornog odbora;
 • te tri člana/ice Suda časti i jedan/na zamjenik/ca Suda časti.

 

Članak 13.

Točka dnevnog reda Izbor članova/ica upravnih tijela HDD-a započinje prijedlogom predsjednika/ce Radnog predsjedništva o razrješenju članova/ica Upravnog odbora, članova/ica Nadzornog odbora i članova/ica Suda časti, koji se glasanjem prihvaća.

 

Članak 14.

Izbornom procedurom rukovodi Izborno povjerenstvo koje se sastoji od tri člana/ice. Članove/ice Izbornog povjerenstva predlaže predsjednik/ca Radnog predsjedništva, a potvrđuju se javnim glasovanjem.

 

Članak 15.

Izborno povjerenstvo

 • provjerava točnost popisa na glasačkim listićima;
 • provjerava ispravnost glasačkih kutija;
 • kontrolira proceduru glasovanja prema popisu članova;
 • kontrolira ispravnost ispunjenih listića;
 • prebrojava glasove;
 • izvještava o konačnom rezultatu glasovanja.

 

Članak 16.

Izborno povjerenstvo provjerava i potvrđuje popis izbornih listi za Upravni odbor, te popis kandidata/kinja za članove ostalih upravnih tijela HDD-a.

Popis mora sadržavati:

 • najmanje 1 izbornu listu za Upravni odbor. Izbornu listu čini kandidat/kinja za predsjednika/cu i 6 kandidata/kinja za članove/ice Upravnog odbora te 2 kandidata/kinje za zamjenika/ice člana UO
 • najmanje 4 kandidata/kinje za Nadzorni odbor;
 • najmanje 4 kandidata/kinje za Sud časti.

Tajnik/ca na početku skupštine uručuje svakom članu/ici s pravom glasa tri glasačka listića:

 • glasački listić s popisom izbornih listi;
 • glasački listić s popisom kandidata/kinja za Nadzorni odbor;
 • glasački listić s popisom kandidata/kinja za Sud časti.

Članovi/ice glasuju zaokruživanjem rednog broja ispred imena nositelja izborne liste odnosno kandidata/kinje te listiće ubacuju u odgovarajuće glasačke kutije.

Izbor je pravovaljan ako je glasala većina prisutnih članova/ica.

Izabrana je ona izborna lista za predsjednika/cu i članove/ice UO koja je dobila većinu glasova.

Članovi/ice Nadzornog odbora i Suda časti te njihovi zamjenici/e biraju se od onih kandidata/kinja koji su dobili najveći broj glasova.

Izborno povjerenstvo pismeno utvrđuje rezultate glasovanja na ovjerenom popisu birača.

Rezultate glasovanja objavljuje predsjednik/ca Izbornog povjerenstva.

 


IV. PROCEDURA KANDIDIRANJA ZA ČLANOVE UPRAVNIH TIJELA HDD-a

 

Članak 17.

Postupak izbora pokreće Upravni odbor objavljivanjem Poziva za prijavu izbornih listi za Upravni odbor, te kandidata/kinja za članove/ice Nadzornog odbora i Suda časti, najmanje mjesec dana prije Izborne skupštine.

Izborna lista za Upravni odbor sastoji se od nositelja/ice liste, šest kandidata/kinja za članove Upravnog odbora i dva/ije zamjenika/ce.

Nositelji/ce liste moraju svoje prijave u pisanom obliku dostaviti Tajniku/ci HDD-a najmanje 14 dana prije Izborne skupštine s potpisima ostalih članova/ica liste.

Prijava mora sadržavati: popis svih članova/ica liste, životopis nositelja/ice i članova liste, te prijedlog programskih smjernica rada HDD-a.

Deset dana prije Izborne skupštine sve kandidature objavljuju se na web stranici HDD-a.

Kandidate/kinje za članove Nadzornog odbora i Suda časti predlažu članovi/ice Društva. Svoj prijedlog i pismenu suglasnost kandidata/kinje moraju dostaviti Tajniku/ci HDD-a najmanje 10 dana prije Izborne skupštine.

Samo članovi/ice profesionalci i članovi emeriti imaju pravo predlagati kandidate/kinje, birati i biti izabrani u upravna tijela HDD-a.

Tajnik/ca provjerava valjanost prijava i podnosi Upravnom odboru prijavljene izborne liste i popis kandidata/kinja za članove/ice Nadzornog odbora i Suda časti na usvajanje. Upravni odbor usvaja liste i popis kandidata/kinja te ih po abecednom redu (u slučaju listi: ime nositelja/ice liste) postavlja na glasačke listiće s rednim brojem liste i kandidata/kinja ispred imena.

 


V. NAČIN RADA SUDA ČASTI

 

Članak 18.

Prva sjednica Suda časti saziva se najkasnije dva tjedna nakon održavanja Izborne skupštine HDD-a. Prvu sjednicu saziva Tajnik/ca HDD-a.

 

Članak 19.

Na prvoj sjednici članovi/ice Suda časti tajnim glasanjem biraju predsjednika/cu Suda časti. Predjednik/ca Suda je član/ica s najvećim brojem glasova. U slučaju istog broja glasova, glasanje se ponavlja.

 

Članak 20.

Članovi/ice Suda časti dužni su proučiti Statut, pravilnike i druge opće akte HDD-a te prema potrebi ostale relevantne dokumente.

 

Članak 21.

Sud časti zasjeda prema potrebi, a sjednice saziva i vodi predsjednik/ca Suda časti.

 

Članak 22.

Sud časti otvara postupak na osnovu prijave Sudu časti..

Prijava se vrši pismenim putem Tajniku/ci HDD-a i mora sadržavati sve činjenice relevantne za predmet.

Sudu časti mogu se obraćati samo članovi/ice HDD-a.

 

Članak 23.

Rasprave Suda časti nisu otvorene za javnost.

O radu Suda časti se vodi zapisnik.

Zapisnik sjednica Suda časti vodi Tajnik/ca HDD-a.

 

Članak 24.

Ako se za to ukaže potreba, Sud časti može pozvati prijavitelja/icu i prijavljenog/u na razgovor kojem su se oni dužni odazvati. Sud časti može predmet riješiti pomirbom ukoliko za to postoji mogućnost. Po potrebi, rasprava se može odgoditi za najviše dva tjedna.

 

Članak 25.

Nakon rasprave predsjednik/ca Suda časti daje na glasovanje prijedlog odluke. Odluka Suda časti donosi se većinom glasova i njome se utvrđuje:

 1. da se član/ica Društva ogriješio/la o Statut društva, pozitivna pravila struke ili pravilnike HDD-a te se izriče jedna od sljedećih mjera:

1.1. Pismena opomena

1.2. Ukor

1.3. Prijedlog za brisanje iz članstva Društva ;

 1. da nema dokaza za počinjenu povredu Statuta, pravilnika i pozitivnih pravila struke te se postupak obustavlja;
 2. da se prijavljeni član/ica nije ogriješio o Statut, pravilnike i pozitivna pravila struke te se zahtjev odbija.

 

Članak 26.

Odluku s obrazloženjem Sud časti dostavlja u pismenom obliku strankama i predsjedniku/ci HDD-a. Ukoliko je je izrečena najstroža mjera, odluka se može uz pristanak Upravnog odbora oglasiti u javnim glasilima.

Sud časti izvještaj o svojim odlukama i sankcijama podnosi na Skupštini.

 

Članak 27.

Tužitelj/ica i tuženi/a imaju pravo u roku od 8 dana od primitka odluke uložiti žalbu Sudu časti, koji će predmet ponovno razmatrati. Uz žalbu se moraju priložiti novi dokazi.

 


VI. NAČIN RADA NADZORNOG ODBORA

 

Članak 28.

Prva sjednica Nadzornog odbora saziva se najkasnije dva tjedna nakon održavanja Izborne skupštine HDD-a. Prvu sjednicu saziva Tajnik/ca HDD-a.

 

Članak 29.

Na prvoj sjednici članovi/ice Nadzornog odbora tajnim glasanjem biraju predsjednika/cu Nadzornog odbora. Predsjednik/ca Nadzornog odbora je član/ica s najvećim brojem glasova. U slučaju istog broja glasova, glasovanje se ponavlja.

 

Članak 30.

Članovi/ice Nadzornog odbora dužni su proučiti Statut, pravilnike i druge opće akte HDD-a te prema potrebi ostale relevantne dokumente.

 

Članak 31.

Nadzorni odbor zasjeda najmanje jednom godišnje a sjednice saziva i vodi predsjednik/ca Nadzornog odbora.

 

Članak 32.

Predsjednik/ca Nadzornog odbora može zatražiti maksimalno dva puta godišnje na reviziju sve izvještaje o redovnoj djelatnosti i projektima HDD-a te ih proslijediti ostalim članovima/icama Nadzornog odbora minimalno 14 dana prije sjednice Odbora.

 

Članak 33.

Sjednice Nadzornog odbora nisu otvorene za javnost.

O radu Nadzornog odbora vodi se zapisnik.

Zapisnik sjednica Nadzornog odbora vodi Tajnik/ca HDD-a.

 

Članak 34.

Nakon rasprave predsjednik/ca Nadzornog odbora daje na glasanje prijedlog zaključaka Odbora. Zaključci Nadzornog odbora donose se većinom glasova i njima se utvrđuje:

 1. da je provođenje Statuta i drugih opći akata HDD-a u redovnoj djelatnosti kao i u radu na projektima bilo ispravno;
 2. da provođenje Statuta i drugih općih akata HDD-a u redovnoj djelatnosti kao i u radu na projektima nije bilo ispravno te podnosi pismeni izvještaj o neispravnosti i predloženim sankcijama;
 3. da su poštivane i provođene odluke Skupštine, Upravnog odbora, Suda časti, te ostalih povjerenstava Društva;
 4. da odluke Skupštine, Upravnog odbora, Suda časti, te ostalih povjerenstava Društva nisu poštivane i provođene te podnosi pismeni izvještaj o neispravnosti i predloženim sankcijama;
 5. da su financijska izvješća i poslovanje uredni i valjani;
 6. da financijska izvješća i poslovanje nisu uredni i valjani te podnosi pismeni izvještaj o neispravnosti i predloženim sankcijama.

 

Članak 35.

Za potrebe određivanja sankcija Nadzorni odbor može u svoj rad uključiti članove/ice Suda časti.

 

Članak 36.

Izvještaj o radu Nadzornog odbora dostavlja se u pismenom obliku Skupštini Društva.

 


VII.       NAČIN RADA UPRAVNOG ODBORA

 

Članak 37.

Prva sjednica Upravnog odbora saziva se najkasnije tjedan dana nakon održavanja Izborne skupštine HDD-a. Prvu sjednicu saziva Tajnik/ca HDD-a.

Na prvu sjednicu Upravnog odbora pozivaju se članovi/ice prethodnog saziva Upravnog odbora u svrhu održavanja kontinuiteta rada te upoznavanja novog saziva Upravnog odbora s proteklim i tekućim projektima HDD-a.

 

Članak 38.

Nositelj/ica izborne liste ujedno je i predsjednik/ca Upravnog odbora. Na prvoj sjednici, članovi/ice Upravnog odbora dogovorenom metodom izbora (javnom ili tajnom), biraju 2 dopredsjednika/ice. Dopredjednici/e su članovi/ice s najvećim brojem glasova. U slučaju istog broja glasova, glasanje se ponavlja.

Izvještaj o izboru dopredsjednika/ce dostavlja se svim članovima/icama putem elektronske pošte i objavljuje na web stranicama HDD-a najkasnije 5 dana od održavanja ove sjednice.

 

Članak 39.

Članovi/ice Upravnog odbora dužni su proučiti Statut, pravilnike i druge opće akte HDD-a te ostale relevantne dokumente.

 

Članak 40.

Sjednice Upravnog odbora saziva i vodi predsjednik/ca HDD-a. U slučaju njegove/njezine spriječenosti, na toj ga/je sjednici zamjenjuje jedan/jedna od dopredsjednika/ca.

Poziv na sjednicu UO dostavlja se članovima UO putem elektroničke pošte najmanje 7 dana prije sjednice.

Redovne sjednice se sazivaju po potrebi, a najmanje jednom mjesečno, s iznimkom ljetnih mjeseci. Osim redovnih sjednica, predsjednik/ca je dužan/na sazvati sjednicu Upravnog odbora na zahtjev jedne trećine njegovih članova/ica, člana/ice Nadzornog odbora, Suda časti i Tajništva, ili na zahtjev jedne trećine članova/ica HDD-a.

Ako predsjednik/ca ne sazove sjednicu Upravnog odbora na osnovi st. 2 u roku od 10 dana od podnošenja zahtjeva, sjednicu mogu sazvati predlagači.

Članovi/ice Upravnog odbora tijekom mandata dužni su prisustvovati natpolovičnom broju sjednica Upravnog odbora.

 

Članak 41.

Dnevni red donose predsjednik/ca i Tajnik/ca na osnovu prijedloga predsjednika/ce, članova/ica Upravnog odbora i Tajništva. Svi materijali relevantni za raspravu moraju biti dostavljeni članovima/icama Upravnog odbora najkasnije 48 sati prije sjednice.

Na sjednici se može usvojiti dopuna dnevnog reda u okolnostima koje su nastale nakon obavijesti o sazivanju sjednice. Članovi/ice Upravnog odbora glasanjem odlučuju da li se dnevni red dopunjuje ili ne, nakon izlaganja predlagatelja/ica.

 

Članak 42.

Članovi Upravnog odbora, uz suglasnost predsjednika/ce, mogu na sjednicu Odbora pozvati članove/ice Društva ili druge osobe radi iznošenja stručnog mišljenja o određenim pitanjima iz dnevnog reda.

 

Članak 43.

Procedura rada redovne sjednice Upravnog odbora

Dnevni red redovne sjednice obavezno sadržava:

 • prihvaćanje zapisnika s prethodne sjednice;
 • izvještaj o radu Društva u razdoblju od prijašnje sjednice.

Rasprava se vodi prema točkama dnevnog reda. Diskusija o pojedinoj točki dnevnog reda svakog od članova Odbora ne smije biti duža od 5 minuta, a replika ne smije biti duža od 3 minute. Isti član/ica može se javiti za ponovnu diskusiju tek kad svi članovi/ice završe sa svojim diskusijama.

Predsjednik/ca Društva može tijekom sjednice zahtijevati dodatno pojedinačno izjašnjavanje o pitanju o kojem se raspravlja. Kad prosudi da je sadržaj dovoljno raspravljen, predlaže da se rasprava zaključi i na temelju rasprave formulira prijedlog zaključka o kojem se glasuje. Odluka se prihvaća kad je donesena većinom glasova prisutnih članova/ica. Izglasani zaključak i odluka postaju time punovažni i ne mogu se više na istoj sjednici mijenjati.

 

Članak 44.

Odluke sa sjednice Upravnog odbora kao i odluke izglasane postupkom hitnih izmjena i dopuna odluka Upravnog odbora potpisuje predsjednik/ca, a u njegovoj/njezinoj odsutnosti potpisuje ih dopredsjednik/ca, ako je predsjedao/la cijeloj ili dijelu sjednice.

 

Članak 45.

O svakoj sjednici, Tajnik/ca ili drugi, na sjednici određeni član/ica, vodi zapisnik, za čiju urednost i vjerodostojnost je odgovoran/na.

Zapisnik mora sadržavati:

 • redni broj sjednice;
 • mjesto i datum održavanja;
 • vrijeme početka i završetka;
 • popis nazočnih;
 • rezultate glasovanja;
 • prijedloge i odluke u svezi svake točke dnevnog reda.

U prilogu moraju biti svi materijali o kojima se na sjednici raspravljalo kao i materijali vezani za hitne izmjene vršene putem elektronske pošte u periodu do sljedeće sjednice Odbora.

Zapisnik sa sjednice mora se izraditi u roku osam dana od zaključka sjednice i poslati elektronskom poštom svim članovima/icama. Integralna kopija zapisnika s eventualnim hitnim izmjenama i dopunama izglasanim putem elektronske pošte donosi se na prvu sljedeću sjednicu Upravnog odbora.

Potpisani zapisnik se više ne smije ispravljati, mijenjati ili nadopunjavati.

 

Članak 46.

Postupak hitnih izmjena i dopuna odluka Upravnog odbora

U svrhu racionalnog i djelotvornog  poslovanja Društva,  svaki/a član/ica Upravnog odbora ili Tajnik/ca Društva može zatražiti postupak hitnih izmjena i dopuna odluka Upravnog odbora ako zato postoji opravdani razlog.

Podnositelj/ica zahtjeva za hitnu izmjenu i dopunu odluke Upravnog odbora, dužan/na je prijedlog promjene ili dopune proslijediti svim članovima/icama Upravnog odbora putem elektronske pošte. Svi/e članovi/ice Upravnog odbora dužni/e su, putem elektronske pošte, glasovati o potrebi hitnih izmjena i dopuna odluka u što kraćem roku, a najkasnije u roku 24 sata od sata slanja elektronske pošte.

O provedbi postupka hitnih izmjena i dopuna odluka Upravnog odbora vodi se zapisnik. Zapisnik mora sadržavati:

 • datum posljednje sjednice
 • vrijeme početka i završetka;
 • popis svih članova/ica Upravnog odbora koji su glasovali;
 • rezultate glasanja;
 • prijedloge i odluke u svezi svake točke.

U prilogu zapisnika moraju biti svi materijali o kojima se glasovalo.

Zapisnik o postupku mora se izraditi u roku pet dana od dana završetka glasovanja i poslati elektronskom poštom svim članovima/icama.

Integralna kopija zapisnika sjednice Upravnog odbora s dodanim hitnim izmjenama i dopunama izglasanim putem elektronske pošte donosi se na prvu sljedeću sjednicu Upravnog odbora.

 

Članak 47.

Financijsko poslovanje

Upravni odbor može odobriti pojedinačne izdatke zastupnicima/cama HDD-a. U slučaju hitnosti (realizacija projekata) potrebno je odobrenje minimalno tri člana/ice Upravnog odbora.

Svaki član/ica Upravnog odbora dužan/na je Nadzornom odboru podnijeti financijski izvještaj o projektu za koji je nadležan/na najkasnije 14 dana od završetka projekta.

 

 

VIII.      NAČIN RADA TAJNIŠTVA

 

Članak 48.

Radom Tajništva upravlja Tajnik/ca.

Tajnika/cu bira Upravni odbor putem javnog natječaja.

Uvjeti za radno mjesto Tajnika/ce:

– VSS pravnog ili drugog odgovarajućeg usmjerenja;

– lako pismeno izražavanje i dobro poznavanje pravopisa hrvatskog jezika;

– dobro poznavanje engleskog jezika u govoru i pismu;

– dobro poznavanje rada na računalu;

– ostali uvjeti prema odluci Upravnog odbora.

 

Članak 49.

Opis poslova Tajnika/ce:

 • izrada potrebnih akata Društva i zaključaka upravnih tijela, praćenje zakona i drugih propisa relevantnih za rad Društva, te davanje savjeta i uputa za njihovu provedbu; predlaganje izmjena i dopuna akata Društva temeljem iskustva u radu;
 • vođenje financijskog poslovanja (vođenje evidencije računa, te uplata i isplata redovne i projektne djelatnosti, pisanje financijskih izvještaja, komunikacija s računovodstvenim servisom);
 • redovita komunikacija s članovima/icama upravnih tijela HDD-a, članstvom, poslovnim suradnicima, partnerima i dr.;
 • vođenje baza podataka članova/ica, suradnika i partnera HDD-a;
 • organizacija sjednica upravnih tijela HDD-a (ugovaranje termina, prostora, priprema materijala, komunikacija s članovima i dr.);
 • organizacija i sazivanje prvih sjednica Nadzornog odbora i Suda časti:
 • vođenje zapisnika sjednica upravnih tijela HDD-a i drugih povjerenstava prema Statutu i pravilnicima;
 • pružanje pomoći pri radu Upravnog odbora prema nalogu predsjednika/ce Upravnog odbora;
 • izrada, arhiviranje i slanje izvještaja o izvršenim programima;
 • obavljanje svih poslova u vezi primanja u članstvo koji su u nadležnosti Tajništva prema Pravilniku o primanju u članstvo;
 • obavljanje svih poslova u vezi izdavanja potvrda o članstvu, članarina i dr.;
 • obavljanje svih poslova oko provođenja natječaja, a koji su u nadležnosti Tajništva, prema Pravilniku o natječajima;
 • redovito unošenje izmjena i dopuna sadržaja na web stranicama HDD-a;
 • koordinacija svih aktivnosti Društva.

 


IX. ZAVRŠNE ODREDBE

 

Članak 50.

Ovaj Pravilnik se proslijeđuje svim članovima/icama HDD-a putem elektronske pošte, a objavljuje se na web stranicama HDD-a.

Prijedloge izmjena i dopuna ovog Pravilnika mogu predložiti članovi/ice Upravnog odbora, Nadzornog odbora, Suda časti, te Tajnik/ca na sjednicama Upravnog odbora.

Prijedlog se izglasava na sjednici Upravnog odbora, a potvrđuje na Skupštini.

Ovaj Pravilnik donesen je od strane Upravnog odbora na sjednici održanoj dana 29. travnja 2010. god.

 

Predsjednica HDD

Ira Payer