Natječaj HTZ – Q&A

resized

Odgovori na pitanja natjecatelja vezana uz projektni zadatak (Dizajn brief) Natječaja za rekonceptualizaciju nastupa HTZ-a na europskim turističkim sajmovima.

 

1.   Što se točno podrazumijeva pod pojmom “profesionalni dizajner”?

2.  Koji su kriteriji za određivanje profesionalnog dizajnera?

Pod “profesionalni dizajneri” smatraju se svi oni koji se profesionalno bave dizajnom. Svoju profesionalnost natjecatelji ne trebaju dokazivati diplomom. Sam natječajni rad koji će dostaviti bit će dovoljan dokaz njihove profesionalnosti.

 

3.  Može li dizajner u sklopu interdisciplinarnog tima biti iz inozemstva ili je uvjet da bude hrvatski dizajner?

U sklopu interdisciplinarnog tima mogu biti i dizajneri iz inozemstva.

 

4.  Na koji način se boduju kriteriji opisani u točci
9.4. Općih uvjeta natječaja?

Bodovna kvantifikacija nije decidirano numerički određena. Članovi žirija pregledom kumulativa pristiglih radova, a s obzirom na svoje područje ekspertize, argumentiraju vrline i kvalitete određenih rješenja stvarajući uži krug kandidata za nagrade najčešće metodom ‘lijevka’
odnosno eliminacijom manje kvalitetnih rješenja i rangiranjem nagrađenih. Moguća je i druga strategija, npr. inicijalno organiziranje kategoriziranih skupova s obzirom na slične autorske pristupe i/ili sl. Žiri je autonomno tijelo renomiranih i o temi informiranih eksperata iz za natječaj relevantnih područja koji s obzirom na specifičnost teme, karakter i kvalitetu pristiglih radova određuju strategiju koja će na što je moguće objektivniji način pristupiti ocjenjivanju pristiglih radova. Za pretpostaviti je da će svaki član žirija imati drugačiji fokus unutar skupa definiranih kriterija s obzirom na svoju specijalnost. Upravo to osigurava vrednovanje pristiglih radova u njihovoj cjelovitosti. U pravilu žiri donosi odluke konsenzualno, a ne preglasavanjem, i to je praksa koju HDD zagovara.

 

5. Vezano za Natječaj za rekonceptualizaciju nastupa HTZ-a na europskim turističkim sajmovima ljubazno vas molimo za nekoliko dodatnih pojašnjenja, kako slijedi:

     * CILJNA PUBLIKA – možete li nam reći išta više o ciljnoj publici sajmova, kome se obraćamo? Čini se da je publika obzirom na tipologije sajmova raznorodna pa nas zanima postoji li išta zajedničko svim posjetiteljima, a onda, ako postoji, nešto važno znati o pojedinim publikama?

    * KO-IZLAGAČI – kao subjekti koji imaju interes pojaviti se na sajmu radi umrežavanja zanima nas koje su njihove potrebe osim onih čisto operativnih i očito vidljivosti u odnosu na ostatak štanda. Imaju li ko-uzlagači svoje video materijale koje bi htjeli prikazivati? Imaju li mogućnost kvalitetno brendirati svoj dio štanda više od čistog prikazivanja logotipa? Postoji li mogućnost grupiranja pojedinih ko-izlagača na štandu i da li to utječe na cijene koje plaćaju za najam? Postoji li selekcija ko-izlagača sa strane HTZ-a ili može nastupati tko hoće, ako plati? Koliko je utvrđena lista ko-izlagača, da li se oni mijenjaju iz godine u godinu (npr. jesu li to uvijek turističke zajednice i hotelski lanci ili je to ponekad i
neki muzički festival i sl.)?

    * DODATNI SADRŽAJ – u briefu se nekoliko puta spominje da bi na štandu bilo dobro imati dodatni sadržaj koji bi informirao publiku o Hrvatskoj, a ne bi opterećivao osoblje štanda. Postoje li ikakve informacije iz iskustva o tome kakav se sadržaj ovog tipa preferira, dakle, vidjeli smo da mađarski štand ima tehnološke sadržaje no jesu li oni publici zaista zanimljivi?

CILJNA PUBLIKA

Ciljna publika je s obzirom na tipologije sajmova izuzetno raznolika. Dodatna raznolikost uvjetovana je i mjestom održavanja sajma tj. specifičnim kulturnim okruženjem. Zajedničko svim posjetiteljima je da u njih postoji inicijalni interes bavljenja turističkim aktivnostima, potaknut poslovnim ili privatnim motivacijama. Kreativni pristup k nalaženju zajedničkog ključa koji će maksimizirati učinak predstavljanja naše zemlje na europskim sajmovima jedan je od bitnijih očekivanih dizajnerskih doprinosa.

* KO-IZLAGAČI

U prinicipu svaki suizaglač želi izložiti što više svojih materijala (tiskanih, video, digitalnih, raznovrsnih elemenata vizualnog identiteta…) da bi time što više istakao karakteristike svoje turističke ponude. Ta težnja sukobljava se s realnim mogućnostima odnosno performansama HTZ štanda. U pravilu budući da ima velik broj potencijalno zainteresiranih izlagača gabariti štanda ograničavaju mogućnost pojedinačne promocije u količini i načinu koje bi pojedinom suiglazaču odgovaralo. Prijedlogom vlastitog rješenja kandidat bi trebao pomiriti želje i potrebe kandidata, s jedne strane, i realne mogućnosti prezentacije na zajedničkom štandu, s druge strane. Dizajner može predložiti prezentaciju suizlagača na način grupnog predstavljanja. Lista suizlagača je relativno standardna ali dakako nije potpuno fiksna i povremeno doživljava izmjene, a težnja HTZ-a je okupiti što veći broj suizlagača na svom štandu.

* DODATNI SADRŽAJ

Budući da se očekuje višegodišnja upotreba štanda, a u svjetlu globalnog eksponencijalno galopirajućeg tehnološkog razvoja, vrlina dodatnog sadržaja koji dizajneri mogu ponuditi morala bi nadilaziti dimenziju upotrebe trenutno suvremenih tehnoloških rješenja koja mogu biti zanimljiva jedne sezone no već iduće godine ‘odlaze u zastaru’ ili postaju određeni standard masovno prisutan i kod konkurencije.

 

6.  Kako se štand prevozi na sajmove — kamionom, avionom ili nekako drugačije?

Svi sajmovi koji se unificirano grade su u Europi tako da se koristi najpovoljniji način prijevoza, a to je kamionom.

Prilikom izrade troškovnika, nije potrebno navoditi troškove transporta i montera, već samo navedenih elemenata i to prema jednokratnom trošku, a ne sa kalkulacijom da će se štand koristiti 4-5 godina.

 

7. Da li se u trenutnoj verziji štanda neki dio opreme/namještaja iznajmljuje (zidovi, stolice i sl.) od sajma ili se sve transportira iz HR?

Trenutni namještaj HTZ štanda se koristi od 2011. i u vlasništvu je tehničkog izvođača, a HTZ plaća trošak uređenja štanda po 1m2. Najam namještaja od organizatora sajmova je moguć, no to je skuplja varijanta. U prilogu je cjenik namještaja na sajmu WTM 2015.

Sve elemente štanda transportira tehnički izvođač, a na licu mjesta se naručuje samo u nekim izvanrednim okolnostima koje treba rješavati na licu mjesta.

Cjenik namještaja na sajmu WTM 2015

 

8. Koja je trenutna rezolucija LED ekrana na štandu?

U prilogu je dokument sa specifikacijom led ekrana.

Postojeći led ekran na HTZ štandu nabavljen je prije 5 godina, i tada je bio vrhunski i „novost“ na sajmovima, a sada nekolicina zemalja ima puno kvalitetnije ekrane od HTZ-a.

U dokumentaciji se navodi da koncept baziran na suvremenim tehnologijama teško može biti dugoročno rješenje budući da se napredak tehnologije dešava iz godine u godinu, a zbog optimizacije troškova potrebna oprema bi se trebala nabaviti za narednih 4-5 godina.

Specifikacija led ekrana

 

9. Kakva je tipologija koizlagača koji sudjeluju na sajmovima — u brifu se spominju hoteli i TZ-ovi i možemo li dobiti listu koizlagača koji su sudjelovali na sajmovima npr. protekle godine? 

Slijedi popis suizlagača na HTZ štandu na većim sajmovima – turističke zajednice županija, hotelske grupacije, te pojedini hoteli i turističke agencije; navodimo nekolicinu:

ARENATURIST
VALAMAR
MAISTRA
JADRAN CRIKVENICA
JADRANKA d.d. Mali Lošinj
Hotelsko poduzeće NJIVICE, otok Krk
ISTRATURIST UMAG
IMPERIAL Rab
HUP ZAGREB
UNILINE
KATARINA LINE
ELITE TRAVEL
KOMPAS ZAGREB
JADROLINIJA
AMATHUS TRAVEL
BAN TOURS Zagreb
NP Plitvička jezera

 

10. Možemo li Vas zamoliti da nam proslijedite priloge (grafičke podloge) navedene u dokumentu “Karakteristike sajamskih nastupa”? 

Svi korisni elementi, tlocrti, podloge, foto-dokumentacija štandova, koji su navedeni u dokumentu “Karakteristike sajamskih nastupa” sastavni su dio Dizajn briefa koji je dio natječajne dokumentacije objavljene na webu