Rijeka 2020 traži stručnog suradnika za grafičko oblikovanje (m/ž)

Trgovačko društvo RIJEKA 2020 d.o.o., čija je glavna zadaća realizacija programskih aktivnosti vezanih uz programe Europske prijestolnice kulture, traži stručnog suradnika za grafičko oblikovanje koji će obavljati stručne poslove grafičkog oblikovanja i pripreme, ovisno o godišnjem, mjesečnom i tjednom rasporedu, po nalogu neposrednog rukovoditelja. Rok za prijavu na natječaj je do 27. kolovoza 2018.

 

Radno mjesto
Naziv radnog mjesta: Stručni suradnik za grafičko oblikovanje
Mjesto rada: Rijeka, Hrvatska
Vrsta ugovora: ugovor na određeno vrijeme, do 30.12.2020., puno radno vrijeme
Probni rad: 3 mjeseca

Kratki opis poslova:
Stručni suradnik za grafičko oblikovanje izvršava stručne poslove grafičkog oblikovanja i pripreme, ovisno o godišnjem, mjesečnom i tjednom rasporedu, po nalogu neposrednog rukovoditelja.

Detaljan opis poslova za radno mjesto Stručnog suradnika za grafičko oblikovanje kao i opis poslova iz djelokruga Sektora za marketing i komunikacije dostupan je na poveznicama.

 

O nama
Rijeka je prvi hrvatski grad koji je osvojio titulu Europske prijestolnice kulture (EPK), jedne od najprestižnijih i najistaknutijih inicijativa Europske unije. Operativni provoditelj programa EPK je trgovačko društvo RIJEKA 2020 d.o.o., koju su 2016. g. osnovali Grad Rijeka i Primorsko-goranska županija. Realizacija programskih aktivnosti glavna je zadaća društva Rijeka 2020 d.o.o. Tome se pridružuju i marketing, komunikacije i promocija cijelog projekta, aktivnosti razvoja, prikupljanja sredstava i strateških partnerstva, organizacijske i administrativne potporne aktivnosti te vanjsko praćenje i evaluacija.
Kulturni i umjetnički program Rijeke 2020 razvija se pod sloganom „Luka različitosti“, konceptualno je oblikovan oko tri teme – voda, rad i migracije, a program strukturiran kroz različite programske pravace. Više informacija o programu možete pronaći na http://rijeka2020.eu/program/
Ukoliko vas privlače teme kojih se dotiče program Rijeke – Europske prijestolnice kulture 2020 i iskustvo rada na jedinstvenom međunarodnom kulturnom projektu te želite raditi u fleksibilnom i poticajnom okruženju, učiti i razvijati svoje potencijale, RIJEKA 2020 d.o.o. pravo je mjesto za vas.

Uvjeti
• VŠS, završen preddiplomski sveučilišni studij koji u pravilu traje od tri do četiri godine čijim završetkom se stječe od 180 do 240 ECTS bodova, odnosno viša stručna sprema koju je radnik stekao sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine 123/03, 105/04, 174/04, 2/07 – odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14 – odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 60/15);
• Iznimno, na ovo radno mjesto mogu se zaposliti osobe koje nemaju odgovarajuću razinu stručne spreme ako su istaknuti stručnjaci u svom području s najmanje 4 godina radnog iskustva na sličnim poslovima
• najmanje 3 godine radnog iskustva na sličnim poslovima,
• stručne, radne i organizacijske sposobnosti,
• komunikacijske vještine,
• aktivno znanje engleskog jezika u govoru i pismu,
• aktivno znanje hrvatskog jezika u govoru i pismu.

Pod pojmom “radno iskustvo” podrazumijeva se rad u jasno vidljivom trajanju u svim oblicima rada, uključujući rad temeljem ugovora o radu, ugovora o djelu, ugovora o autorskom djelu ili rad ostvaren u okviru samostalne djelatnosti, volonterskog staža, pripravničkog staža, stručnog osposobljavanja bez zasnivanja radnog odnosa i slično.
Pod pojmom “slični poslovi” podrazumijevaju se poslovi sličnog sadržaja i slične razine odgovornosti, bez obzira na zahtijevanu stručnu spremu.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Traženi profil
Tražimo osobu koja:
• je kreativna
• ima iskustvo u održavanju i razvoju web stranica na WordPress platformi
• ima iskustvo s grafičkim dizajnom u izdavaštvu, tiskanim i elektroničkim medijima
• je snalažljiva u rješavanju problema vizualnih komunikacija
• izvrsno poznaje i koristi Adobe paket (Photoshop, Illustrator, InDesign)
• vješta je u upotrebi tipografije, fotografije i ilustracije
• ima iskustvo u području web-dizajna
• dobro je upoznata s tehnikama tiska i pripremom za tisak
• je iskusna u kreiranju pristupačnih i privlačnih newslettera
• je snalažljiva, fleksibilna, prilagodljiva i lako uči, koja se može brzo uključiti u kompleksan i zahtijevan projekt
• je visoko motivirana i pokazuje visoku razinu inicijativnosti
• voli raditi u dinamičnom i kolaborativnom okruženju s raznolikim ljudima te rad u brzom tempu
• poslove i zadatke obavlja savjesno, precizno, odgovorno i učinkovito,
• kolegama i partnerima pristupa na profesionalan, ugodan i kooperativan način

Prednost će imati kandidati koji
• imaju završen neki od studija s usmjerenjem dizajna
• iskusni su u UX i UI dizajnu
• imaju iskustva rada u dizajnerskom studiju i/ili marketinškoj agenciji
• ima iskustvo rada u području korporativnih identiteta i brandinga

Nudimo
• jedinstvenu mogućnost sudjelovanja u kreativnim i inovativnim aktivnostima pozicioniranja Rijeke kao Europske prijestolnice kulture
• neponovljivu priliku za učenje i stjecanje prestižnih referenci na međunarodnom kulturnom projektu
• stabilna i stimulativna primanja
• vibrantno radno okruženje u kojem se cijeni mišljenje svakog pojedinca
• sudjelovanje u razvoju inovativnih poslovnih ideja i međunarodnih projekata
• fleksibilno radno vrijeme

Prijava
Uz prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti:
1. dokaz o stručnoj spremi (preslika diplome);
2. dokaz o ukupnom trajanju radnog iskustva od najmanje 3 godine (ispis elektroničkog zapisa podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ili potvrda o podacima evidentiranim u evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, a ako je kandidat strani državljanin drugi jednakovrijedan dokaz) i/ili drugi dokument iz kojeg je razvidno trajanje radnog iskustva (na kojim poslovima je kandidat radio te koliko dugo (preslika odluka o imenovanju i/ili rasporedu na radno mjesto, i/ili preslika ugovora o radu ili djelu, i/ ili potvrda poslodavca i/ili slično);
3. dokaz o radnom iskustvu ostvarenom na sličnim poslovima u ukupnom trajanju od najmanje 3 godine, koji sadrži vrstu poslova koje je kandidat obavljao i razdoblje u kojem je obavljao te poslove;
4. preslika osobne iskaznice ili putovnice, odnosno druge javne isprave kojom se može dokazati državljanstvo;
5. životopis iz kojeg je vidljivo da kandidat zadovoljava uvjete natječaja;
6. motivacijsko pismo (do 1800 znakova).

Pored navedenih obaveznih priloga, kandidat može priložiti i druge priloge kojima potvrđuje svoja znanja, sposobnosti ili radno iskustvo (preslike potvrda o završenim tečajevima i radionicama, pisma preporuke i slično) – do 5 priloga.

Jezik prijave
Prijava i navedeni obvezni prilozi moraju biti na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu, odnosno u ovjerenom prijevodu na hrvatski jezik izdanom od ovlaštenog sudskog tumača.

Podnošenje prijave
Prijave na natječaj podnose se u zatvorenoj omotnici s ispisanom adresom primatelja i navedenom naznakom: „Natječaj za Stručnog suradnika za grafičko oblikovanje – ne otvarati“, isključivo poštanskom pošiljkom na adresu: Rijeka 2020 d.o.o., Delta 5, 2. kat, HR-51000 Rijeka.

Prijave na natječaj podnose se u roku od 21 dana od dana javne objave natječaja odnosno najkasnije do 27. kolovoza 2018. godine.

Datumom prijave smatrat će se datum poštanskog žiga na omotnici u kojoj je upućena prijava.

Ostale odredbe i napomene
Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u ovom natječaju, te koja je dostavljena na način propisan ovim natječajem.

Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz ovog natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na natječaj i njezina se prijava neće razmatrati.

Dostavljena dokumentacija se ne vraća.

Kandidati koji ispunjavaju tražene uvjete i koji odgovaraju traženom profilu mogu biti pozvani na razgovor u roku 30 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava, a mogu biti pozvani i na testiranje stručnih znanja, sposobnosti i vještina.

Kandidat koji se ne odazove na poziv za razgovor i/ili testiranje smatrat će se da je odustao od natječaja.

Trgovačko društvo RIJEKA 2020 d.o.o. zadržava pravo ne odabira niti jednog prijavljenog kandidata.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od 60 dana od isteka roka za podnošenje prijava.

 

Prilog uz natječaj:
1. detaljan opis poslova Stručnog suradnika za grafičko oblikovanje,
2. opis poslova iz djelokruga Sektora za marketing i komunikacije.