Piece of Zagreb / Komadić Zagreba

Projekt Piece of Zagreb/Komadić Zagreba je posvećen potrazi za novim načinima mišljenja i stvaranja autentičnih zagrebačkih suvenira, uz pomoć interdisciplinarnog pristupa karakterističnog za dizajn te uz suradnju primijenjenih umjetnika, obrtnika i drugih proizvođača materijalne kulture. Rok za prijavu projekata je 5. svibnja 2017.

Projekt također stremi stvaranju prve sustavne kolekcije dizajniranih suvenira Zagreba, koja će kontinuirano rasti i obnavljati se periodično kroz buduće javne pozive. S obzirom na njihovu komunikacijsku, simboličku i identitetsku kvalitetu, dizajnirani uporabni predmeti značajni su i u kontekstu promocije baštine i lokalnih vrijednosti te uspješno preuzimaju ulogu suvremenog suvenira, čak i kad nisu tako predeterminirani u žanrovskom smislu, što pred domaće dizajnere i umjetnike može staviti inspirativne stvaralačke izazove.

U organizacijskom smislu, povezujući dizajnere i primijenjene umjetnike sa stručnjacima iz područja turističkih djelatnosti i proizvodnje, ali i povijesti, kulturne antropologije te marketinga i komunikologije, projekt bi želio značajno doprinijeti učvršćivanju suradnje između različitih struka prema kojima je dizajn upućen zbog svoje interdisciplinarne prirode, kao i začeti stvaranje korpusa znanja o fenomenu suvenira u zagrebačkom kontekstu, što bi se dugoročno moglo odraziti na bolje i korisnije razumijevanje uloge dizajna i dizajnera u projektiranju hrvatskih turističkih proizvoda i usluga.

Kao svježi vid turističke promocije Zagreba, projekt cilja na daljnje povećanje vidljivosti Zagreba na europskom nivou, otvarajući nove kanale komunikacije te donoseći nove posebnosti u autohtonoj lokalnoj materijalnoj i duhovnoj kulturi.

 

POZIV NA SUDJELOVANJE

Uvod

Aktualni uzlet turizma u Zagrebu te sustavni rad na turističkom proizvodu Zagreba traži projekt koji će unaprijediti kvalitetu Zagreba kao turističke destinacije u pogledu ponude proizvoda suvenirske tipologije te kreirati dodatni kanal promocije Grada Zagreba. U partnerstvu s Turističkom zajednicom Grada Zagreba, neprofitno udruženje Dizajn centar Zagreb kao organizator projekta Piece of Zagreb/Komadić Zagreba otvaranjem javnog poziva za prijedloge novih zagrebačkih suvenira želi postići participativnu izgradnju kolekcije vođenu stručnim kriterijima te inspiriranu dobrim praksama u području. Cilj projekta je doprinijeti čvršćem povezivanju cijele zajednice zainteresirane za inovativnu i suvremenu, vizualnu i materijalnu komunikaciju duha i karaktera grada s lokalnim proizvođačima i poduzetnicima u turizmu.

Što suvenir predstavlja? Na što podsjeća? Kakve poruke komunicira, kakve priče priča? U kakvom se kontekstu pojavljuje? Koja je njegova ciljna publika? Koje vrijednosti obuhvaća? Kako se njegov sadržaj manifestira? Kakva ga estetika obilježava? Može li se proizvesti lokalno, ekonomično i održivo? I na koncu — može li imati trajnu vrijednost?

Postavljena pitanja samo su neka o kojima bi valjalo misliti pri planiranju projekata u području oblikovanja predmeta suvenirske tipologije, budući da tada istodobno komuniciramo s prošlošću i sadašnjošću, interpretirajući kolektivno pamćenje jednog prostora i kulture u suvremenom kontekstu, potičući nova čitanja i viđenja, kao i svježe načine komunikacije emocija i sjećanja. Kad je riječ o suvenirima, materijalna i nematerijalna baština uvijek su živi fenomeni koji se preobražavaju svakim novim otvaranjem prema korisnicima, slobodnima da u nju upisuju vlastite dojmove, ideje i očekivanja o mjestu u kojem borave. Imajući na umu da su suveniri prvenstveno, iako ne i isključivo, namijenjeni domaćim i inozemnim posjetiteljima Zagreba, jasno je da kao takvi podrazumijevaju specifičnu odgovornost u oblikovanju i višeslojan pristup koji zagrebačke teme i motive promatra iz mnogostrukih perspektiva, poželjno otkrivajući i oblikovno artikulirajući ono što je u baštini dotad bilo skriveno ili neprepoznato.

O projektu

Projekt Piece of Zagreb/Komadić Zagreba je posvećen potrazi za novim načinima mišljenja i stvaranja autentičnih zagrebačkih suvenira, uz pomoć interdisciplinarnog pristupa karakterističnog za dizajn te uz suradnju primijenjenih umjetnika, obrtnika i drugih proizvođača materijalne kulture. Projekt također stremi stvaranju prve sustavne kolekcije dizajniranih suvenira Zagreba, koja će kontinuirano rasti i obnavljati se periodično kroz buduće javne pozive. S obzirom na njihovu komunikacijsku, simboličku i identitetsku kvalitetu, dizajnirani uporabni predmeti značajni su i u kontekstu promocije baštine i lokalnih vrijednosti te uspješno preuzimaju ulogu suvremenog suvenira, čak i kad nisu tako predeterminirani u žanrovskom smislu, što pred domaće dizajnere i umjetnike može staviti inspirativne stvaralačke izazove.

U organizacijskom smislu, povezujući dizajnere i primijenjene umjetnike sa stručnjacima iz područja turističkih djelatnosti i proizvodnje, ali i povijesti, kulturne antropologije te marketinga i komunikologije, projekt bi želio značajno doprinijeti učvršćivanju suradnje između različitih struka prema kojima je dizajn upućen zbog svoje interdisciplinarne prirode, kao i začeti stvaranje korpusa znanja o fenomenu suvenira u zagrebačkom kontekstu, što bi se dugoročno moglo odraziti na bolje i korisnije razumijevanje uloge dizajna i dizajnera u projektiranju hrvatskih turističkih proizvoda i usluga.

Kao svježi vid turističke promocije Zagreba, projekt cilja na daljnje povećanje vidljivosti Zagreba na europskom nivou, otvarajući nove kanale komunikacije te donoseći nove posebnosti u autohtonoj lokalnoj materijalnoj i duhovnoj kulturi.

Pored provedbe otvorenog poziva i organizacije putujuće izložbe, odnosno uspostave kolekcije novih zagrebačkih suvenira, rezultati projekta Piece of Zagreb/Komadić Zagreba podrazumijevaju generalni kvalitativni skok proizvodnje u turističkom sektoru, a konzekventno i doprinos definiranju odgovarajuće, suvremene metodologije rada za tu proizvodnju. Također, projekt bi trebao potaknuti jačanje povezanosti zagrebačkih dizajnera, primijenjenih umjetnika i obrtnika s turističkom sektorom.

Vrsta poziva i pravo sudjelovanja

Javni poziv namijenjen je profesionalnim dizajnerima, studentima dizajna, primijenjenim umjetnicima, obrtnicima i svim drugim proizvođačima materijalne kulture, koji stvaraju u Zagrebu i u najširem smislu pripadaju lokalnoj kreativnoj zajednici.

Poziv se odnosi na prijavu novih i postojećih projekata.

Novim projektima u kontekstu ovog poziva smatraju se nerealizirani i neobjavljeni radovi, nastali ili razvijeni za ovaj poziv. Novi projekti konkuriraju za nagrade i priznanja te za uvrštavanje u kolekciju koja čini putujuću izložbu.

Postojećim projektima u kontekstu ovog poziva smatraju se realizirani i objavljeni projekti, nastali samoinicirano ili za poznatog naručitelja bez obzira na to jesu li tržišno komercijalizirani. Postojećim projektima smatraju se  također i mentorirani projekti nastali u okviru nastavnog programa u edukativnim ustanovama. Postojeći projekti mogu biti odabrani za uvrštavanje u kolekciju koja čini putujuću izložbu, no ne mogu dobiti novčanu nagradu i/ili priznanje. Postojeći projekti, osim što ih njihovi autori prijavljuju putem ovog javnog poziva, mogu biti uvršteni u izložbu također i na izravan poziv organizatora i/ili žirija.

Autori koji su blisko povezani sa sudionicima u projektu Piece of Zagreb / Komadić Zagreba (organizatori projekta, članovi žirija, autori koncepcije i sl.) smiju prijaviti svoj rad i biti odabrani za sudjelovanje u izložbi, no isključivo izvan konkurencije za novčane nagrade i/ili priznanja.

 

Sadržaj i prezentacija rada

Prezentacija idejnog rješenja u .pdf formatu veličine do 10 Mb treba sadržavati tekstualno obrazloženje koncepta i vizualizaciju koncepta. Autori koji prijavljuju više radova trebaju svaki rad prijaviti zasebno. Prezentacije se dostavljaju organizatoru isključivo putem online obrasca dostupnog na www.pieceofzagreb.hr.

 

Žiri

  1. Koraljka Vlajo (kustosica i voditeljica Zbirke dizajna Muzeja za umjetnost i obrt)
  2. Maša Milovac (produkt dizajnerica i predsjednica Hrvatskog dizajnerskog društva)
  3. Andrea Pisac Freškura (antropologinja i autorica bloga Zagreb Honestly)
  4. Vanja Blumenšajn (kreativni direktor, agencija Señor)
  5. Andrea Hercog (produkt dizajnerica i predavačica na Studiju dizajna u Zagrebu)
  6. Željka  Baltorić (Služba za promidžbu i komunikaciju Turističke zajednice grada Zagreba)
  7. Ivana Mahnić (Odjel razvoja proizvoda Turističke zajednice grada Zagreba)

 

Nagrade i priznanja

Žiri će najboljim radovima dodijeliti 3 nagrade te najviše 7 jednakovrijednih priznanja. Nagradni fond iznosi 43.000 kn i raspodijeljen je na sljedeći način:

  1. nagrada 15.000 kn
  2. nagrada 12.000 kn
  3. nagrada 9.000 kn

Najviše 7 jednakovrijednih priznanja po 1.000 kn.

Svi navedeni iznosi navedeni su kao bruto iznosi, bez obzira na način isplate. Nagrade i priznanja mogu biti dodijeljeni isključivo novim i nerealiziranim radovima osmišljenima za ovaj poziv. Ne postoji ograničenje broja radova koje jedan autor ili grupa radova može prijaviti. Autor ili grupa autora koji su predali više od jednog rada mogu dobiti više od jednog priznanja ili nagrade.

 

Prava i obveze autora

Autori čijim će radovima biti dodijeljene nagrade i/ili priznanja obvezuju se izraditi maketu ili prototip svoga rada prema zadanim rokovima za potrebe izlaganja na putujućoj izložbi čije će premijerno izdanje biti u sklopu festivala Dizajn distrikt Zagreb (13. – 18. 6. 2017.) te nakon toga na drugim lokacijama u Hrvatskoj i u inozemstvu.

Svi projekti, odnosno makete i prototipovi izrađeni za potrebe izlaganja, ostat će u vlasništvu autora, a autori se obvezuju učiniti ih dostupnima organizatorima za sve buduće izložbe, prezentacije i promotivne aktivnosti projekta. Eventualna prava na iskorištavanje projekata u budućnosti u smislu njihovog razvoja i proizvodnje, ukoliko bi postojala takva namjera organizatora, bit će posebno regulirana autorskopravnim ugovorom.

Dodjelom nagrada i/ili priznanja i sudjelovanjem u izložbi organizator neće ograničavati, već ohrabriti autore da na bilo koji njima prikladan način i u bilo kojem trenutku svoje nove projekte koji su nastali za potrebe i na poticaj ovog poziva realiziraju i komercijaliziraju.

Svi autori prijavom rada potvrđuju da je rad originalan, da prihvaćaju uvjete sudjelovanja te da će preuzeti zahtjeve trećih, a vezano za svoj rad. Izložba, prezentacije i promotivne aktivnosti u nadležnosti su partnera projekta Dizajn centra Zagreb te Turističke zajednice Grada Zagreba, a autori prijavom na ovaj poziv prihvaćaju da njihov rad bude uključen u navedene aktivnosti na način i u opsegu kako ga odrede partneri.

 

Rokovi

Objava poziva na prijavu projekata: 28. ožujka 2017.

Rok za prijavu projekata: 5. svibnja 2017.

Objava rezultata poziva: 11. svibnja. 2017.

Rok za dostavu radova / maketa za fotografiranje za potrebe kataloga izložbe: 18. svibnja 2017.

Rok za dostavu izložbenih primjeraka: 9. 6. 2017.

——

Pitanja se mogu postavljati isključivo pismenim putem na adresi info@pieceofzagreb.hr. Organizator se na pitanja obavezuje odgovoriti u roku od 2 radna dana.

Obrazac za prijavu