Natječaj za likovna/grafička rješenja prigodnih poštanskih maraka RH za 2022.

Hrvatska pošta raspisuje natječaj za izradu likovnih/grafičkih rješenja prigodnih poštanskih maraka Republike Hrvatske za 2022. godinu te ovim putem poziva sve zainteresirane koji ispunjavaju uvjete da se odazovu natječaju. Natječaj je otvoren od 15. ožujka, a krajnji rok za predaju radova je 30. lipnja 2021. Povjerenstvo će donijeti odluku o izboru likovnog/grafičkog rješenja najkasnije do 30. listopada 2021.

Članak 1.

Predmet Natječaja i uvodne odredbe

1.1. Natjecatelj (autor) može predložiti likovna/grafička rješenja sljedećih izdanja poštanskih maraka:

1.    Dječji svijet, kućni ljubimci – četiri (4) marke:
•    bigl
•    dalmatinski pas
•    pomeranac
•    škotski ovčar

2.    Hrvatska flora, ruže (uzgoj: Josip Rogin) – tri (3) marke:
•    Bistrica
•    Kristov jubilej
•    Slavoljub Penkala

3.    Uskrs – jedna (1) marka

4.    Hrv. zaštićeni poljoprivredni i prehrambeni proizvodi – tri (3) marke:
•    paški sir
•    slavonski med
•    varaždinski klipič

5.    Znameniti Hrvati – tri (3) marke:
•    Petar Hektorović
•    Grgo Martić
•    August Šenoa

6.    100. obljetnica rođenja Franje Tuđmana – jedna (1) marka

7.    Hrvatski turizam, Đakovo – dvije (2) marke:
•    pročelje katedrale bazilike svetog Petra
•    Đakovački vezovi

8.    PUMed, antički mediteranski gradovi – jedna (1) marka
•    Pula

9.    BIRDPEX, zaštićene vrste ptica – četiri (4) marke
•    češljugar (Carduelis carduelis)
•    plosnatokljuni žalar (Limicola falcinellus)
•    ušara (Bubo bubo)
•    vodomar (Alcedo atthis)

10.     25. obljetnica Varaždinske biskupije – jedna (1) marka

11.     Lokomotive – dvije (2) marke:
•    serija HŽ2132 / JŽ732
•    serija HŽ2133 / JŽ734

12.     Minerali i stijene – dvije (2) marke:
•    pirit (Brušani, Lika)
•    prapor (praporna lutka iz Vukovara)

13.     FIFA World Cup – jedna (1) marka.

1.2. Natječaj je javan i otvoren za sudjelovanje svim punoljetnim fizičkim osobama u Republici Hrvatskoj.

1.3. U Natječaju mogu sudjelovati i strani državljani ako zadovoljavaju uvjete navedene u članku 4. Natječaja te u svojoj zemlji imaju status ekvivalentan odredbama stavka 4.1. Natječaja. Sva korespondencija obavlja se na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu.

1.3.1. Strani državljani za svoje usluge izrade dizajna moraju moći izdati račun.
1.3.1.1. Nagrade iskazane u članku 6. (u HRK) bit će preračunate i isplaćene u eurima (EUR) prema vrijedećem tečaju.

1.4. Natjecatelj se može natjecati za pojedinačnu temu ili za više tema.

1.5. Natjecatelj se za svaku temu može natjecati s jednim prijedlogom ili s više njih.

1.6. Za izdanje koje ima više od jedne marke (primjerice, pod rednim brojem 5.) treba u okviru jednog prijedloga dostaviti rješenje svih triju maraka.

1.7. Natjecatelj će likovno obraditi nabrojene teme prema uvjetima propisanim u ovom Natječaju.

1.8. Natjecatelj će likovno/grafičko rješenje izraditi u tehnici primjerenoj namjeni i formatu, a obvezatan je HP-Hrvatskoj pošti d.d. predati likovno rješenje u likovnoj tehnici koja će osigurati kvalitetnu reprodukciju djela na markama vodeći pritom računa o tome da će se marke tiskati tehnikom višebojnog ofseta.

1.9. Natjecatelj može predložiti i eventualne grafičke dorade vodeći računa o namjeni djela te zadanoj tiskarskoj tehnici (može predložiti zlatnu ili srebrnu boju, foliotisak, slijepi tisak, lak i fosforescentnu boju).

1.10. Natjecatelji ne smiju otkriti javnosti svoje radove i dužni su ih držati anonimnim sve do objave rezultata Natječaja. U suprotnom, natjecatelji i njihovi radovi bit će isključeni iz Natječaja.

Članak 2.

Tehnička obilježja

2.1. Natjecatelj će u prijedlogu likovnog/grafičkog rješenja poštanske marke dostaviti:

•    izvornik rješenja u većem formatu, a najviše u formatu A4
•    izvornik smanjen na traženu veličinu poštanske marke
•    ako autor predlaže rješenje poštanske marke oblikovano računalom, dužan je uz ispis dostaviti likovno rješenje i na CD-u ili prijenosnoj memoriji (USB stick)
•    dimenzije maraka definirane su kao udaljenost dviju nasuprotnih stranica od polovice zubaca do polovice zubaca. Marka može biti položena ili okomita (u zadanim dimenzijama).

2.2. Obvezatni tekst na poštanskim markama je sljedeći:

•    skraćeno ime države: Hrvatska
•    naziv marke
•    nominala: planirati prostor za decimalni broj sa tri znamenke, npr. 5,00
•    godina izdanja: 2022.
•    prezime autora: na natječajnim radovima upotrijebiti šifru.

2.3. Obvezatni znakovi:

•    logotip HP-Hrvatske pošte d.d.
U slučaju da se autor prvi put natječe ili nema logotip HP-Hrvatske pošte d.d., može ga zatražiti elektroničkom poštom na adresi navedenoj u stavku 8.1. ovog Natječaja.

2.4. Motivi/teme poštanskih maraka:

 • za izdanje pod rednim brojem 1. (Dječji svijet, kućni ljubimci) treba ponuditi rješenje poštanskih maraka veličine 35,50 mm x 35,50 mm; prilikom dizajna upotrebljavati fotografije ili crteže, atmosferom pratiti dosadašnja izdanja (veseli dječji prizori);
 • za izdanje pod rednim brojem 2. (Hrvatska flora, ruže) treba ponuditi rješenje poštanskih maraka veličine 29,82 mm x 35,50 mm (ili obratno); navedene motive, tj. vrste ruža iz uzgoja Josipa Rogina treba prikazati fotografijom ili crtežom/slikom;
 • za izdanje pod rednim brojem 3. (Uskrs) treba ponuditi likovno/grafičko rješenje poštanske marke dimenzija 29,82 mm x 48,28 mm; motiv je slika Kalvarija (ulje na platnu) nepoznatog majstora, iz franjevačkog samostana sv. Nikole u Čakovcu;
 • za izdanje pod rednim brojem 4. (Hrvatski zaštićeni poljoprivredni i prehrambeni proizvodi) treba ponuditi rješenje poštanskih maraka veličine 35,50 mm x 35,50 mm; uz prikaz pojedinačnog proizvoda treba u podlozi prikazati karakteristični pejzaž za mjesto/područje odakle potječe proizvod;
 • za izdanje pod rednim brojem 5. (Znameniti Hrvati) treba ponuditi rješenje poštanskih maraka veličine 29,82 mm x 35,50 mm (ili obratno); uz portrete osoba u podlozi treba prikazati nešto karakteristično (ili posebno) za osobu na koju se marka odnosi (A. Šenoa – prvo izdanje romana Zlatarevo zlato, P. Hektorović – Ribanje i ribarsko prigovaranje, G. Martić – strofa iz njegove knjige Pjesnička djela);
 • za izdanje pod rednim brojem 6. (100. obljetnica rođenja Franje Tuđmana) treba ponuditi rješenje marke dimenzija 29,82 mm x 35,50 mm (ili obratno) ukomponirane u blok dimenzija 96,50 mm x 79,50 mm (ili obratno). Na marki treba prikazati portret F. Tuđmana fotografijom ili crtežom/slikom;
 • za izdanje pod rednim brojem 7 (Hrvatski turizam, Đakovo) treba ponuditi rješenje poštanskih maraka dimenzija 48,28 mm x 29,82 mm (ili obratno);
 • za izdanje pod rednim brojem 8. (PUMed, antički mediteranski gradovi) treba ponuditi rješenje poštanske marke dimenzija 48,28 mm x 29,82 mm (ili obratno). Motiv treba biti pulska Arena s morem u stražnjem planu. U slučaju da se autor prvi put natječe za ovu temu ili nema logotip PUMeda, može ga zatražiti elektroničkom poštom na adresi navedenoj u stavku 8.1. ovog Natječaja.
 • za izdanje pod rednim brojem 9. (BIRDPEX, zaštićene vrste ptica) treba ponuditi rješenje poštanskih maraka veličine 35,50 mm x 29,82 mm (ili obratno); navedene motive prikazati fotografijom ili crtežom/slikom. VaĹľno!sve marke trebaju biti jednako orijentirane;
 • za izdanje pod rednim brojem 10. (25. obljetnica VaraĹľdinske biskupije) treba ponuditi likovno/grafičko rješenje poštanske marke dimenzija 35,50 mm x 42,60 mm (ili obratno) s motivom pročelja katedrale;
 • za izdanje pod rednim brojem 11. (Lokomotive) treba ponuditi rješenje poštanskih maraka dimenzija 48,28 mm x 29,82 mm; motivi na markama su navedeni tipovi lokomotiva, a formom treba pratiti dosadašnja izdanja;
 • za izdanje pod rednim brojem 12. (Minerali i stijene) treba ponuditi rješenje dviju maraka ukomponiranih u blok dimenzija 112 mm x 73 mm s tim da obje marke budu dimenzija 29,82 mm x 35,50 mm (može obratno ili kombinirano). U podlozi ili dijelu bloka treba prikazati njihovo prirodno okruženje;
 • za izdanje pod rednim brojem 13. (FIFA World Cup, Qatar 2022.) treba ponuditi rješenje poštanske marke dimenzija 35,50 mm x 29,82 mm (ili obratno). Uz slobodan motiv poštanske marke treba ponuditi i likovno/grafičko rješenje 1 (jednog) privjeska/vinjete istih dimenzija, bez ikakvih tekstualnih podataka. Privjesak/vinjeta treba motivom pratiti zadanu temu koja se obilježava tim izdanjem. Treba računati na doradu u skladu s autorskim pravima korištenja logotipa prvenstva.

2.5. Ako natjecatelj u svojem djelu rabi tuđe likovne predloške (fotografije, crteže, slike, ilustracije), mora navesti izvore odnosno autore te regulirati autorska prava u skladu sa Zakonom o autorskom pravu i srodnim pravima. U slučaju da ih ne navede ili ne regulira prava objave, natjecatelj preuzima samostalnu odgovornost za eventualna potraživanja drugih autora s naslova autorskih prava u odnosu na HP-Hrvatsku poštu d.d.

2.6. Natjecatelj smije upotrijebiti one fontove za koje je regulirao prava primjene u skladu sa Zakonom o autorskom pravu i srodnim pravima. U protivnom, natjecatelj preuzima samostalnu odgovornost za eventualna potraživanja drugih autora s naslova autorskih prava u odnosu na HP-Hrvatsku poštu d.d.

2.7. Isplatom nagrade odabranom natjecatelju za njegovo likovno/grafičko rješenje smatra se da je HP-Hrvatska pošta d.d. u cijelosti podmirila sve autorske naknade natjecatelju i da se dalje oslobađa od potraživanja suautora i drugih nositelja autorskih prava s naslova autorskih prava.

Članak 3.

Predaja natječajnih radova

3.1. Natječaj je otvoren od 15. ožujka, a krajnji rok za predaju natječajnih radova je 30. lipnja 2021. (vrijedi poštanski žig s pismovne pošiljke s nadnevkom 30. 6. 2021.).

3.2. Radovi se mogu slati dostavom, odnosno poštom na adresu: HP-Hrvatska pošta d.d., NSC, Poštanska 9, 10410 Velika Gorica, s naznakom: „Natječaj za likovna rješenja poštanskih maraka – ne otvarati!“.

3.3. Radovi se mogu predati i osobno (radnim danom od 8 do 16 sati, od ponedjeljka do četvrtka, te petkom od 8 do 14 sati) u pisarnici, soba br. 201, III. kat, Branimirova 4, ulaz sa sjeverne strane, također s naznakom: „Natječaj za likovna rješenja poštanskih maraka – ne otvarati!“

3.3.1. U slučaju kada se rad predaje osobno, službenik koji zaprima rad dužan je donositelju dati potvrdu o primitku rada.

3.4. Radovi se označavaju šifrom (koju si natjecatelj sam određuje ili dodjeljuje) na omotnici u kojoj se dostavlja rad. U slučaju da natjecatelji sudjeluju u Natječaju slanjem rješenja za više tema, rješenje svake teme dostavlja se zasebno u svojoj omotnici.

3.4.1. Šifra može biti napisana slovima, brojkama ili njihovom kombinacijom. Za šifru treba upotrijebiti latinično pismo i arapske brojke.

3.4.2. U slučaju da se za jednu temu predlaže više rješenja, svako rješenje dostavlja se u svojoj omotnici, a sve zajedno u jednoj omotnici po temi. Svaka omotnica mora sadržavati rad u skladu s tehničkim uvjetima iz ovog Natječaja (ispis na papiru formata A4).

3.5. Uz rad/radove treba dostaviti:

•    podatke o natjecatelju, koji trebaju biti pohranjeni u neprozirnoj i zatvorenoj omotnici na kojoj piše: NATJECATELJ/AUTOR i šifra rada; vanjština omotnice ne smije odavati identitet autora;
•    potpisanu izjavu natjecatelja da bezuvjetno prihvaća predložene uvjete ugovora o prijenosu prava za korištenje autorskog djela (vidi članak 9.).

3.6. Podatci o natjecatelju/autoru moraju sadržavati:

•    ime i prezime
•    adresu
•    telefonski broj
•    adresu e-pošte
•    internetsku adresu
•    osobu za kontakt.

3.7. Rješenje vizualnog identiteta u elektroničkom obliku predaje se na CD-u ili prijenosnoj memoriji (USB stick). Na svakom mediju treba biti šifra. Likovna/grafička rješenja predaju se kao niz papira na formatu A4. Na poleđini svakog papira formata A4 treba biti šifra.

3.8. Natjecatelji koji su se natjecali prošle godine ne smiju upotrijebiti istu šifru. 3.9. Predani mediji moraju biti čitljivi sustavima MS Windows.

3.10. Natjecatelj je dužan primjereno zaštititi diskove ili prijenosnu memoriju (USB stick) te ispise od oštećenja.

3.11. Ispis, sadržaj diska i disk ili prijenosna memorija (USB stick) ne smiju ni na koji način odavati identitet autora.
Članak 4.

Pravo sudjelovanja u Natječaju

4.1. Pravo sudjelovanja u Natječaju imaju sve punoljetne fizičke osobe uz dokaz o potrebnoj stručnoj i tehničkoj sposobnosti, pouzdanosti, iskustvu i poslovnom ugledu:

•    potvrda (diploma) o završenom preddiplomskom, diplomskom ili poslijediplomskom studiju Akademije likovnih umjetnosti, Grafičkoga fakulteta ili Arhitektonskoga fakulteta – studij dizajna, Akademije primijenjenih umjetnosti u Rijeci, Odsjeka za dizajn vizualnih komunikacija Umjetničke akademije u Splitu, Odsjeka za likovnu umjetnost Umjetničke akademije u Osijeku te sličnim učilištima;
•    ili potvrda o članstvu u stručnoj udruzi – HDLU-u, ULUPUH-u, HDD-u, HZSU-u i slično;
•    ili preporuke koje mogu dati osobe s diplomom prethodno spomenutih učilišta i osobe iz spomenutih udruga (natjecatelji svoje diplome ili potvrde o članstvu u stručnoj udruzi ili davatelja preporuke dostavljaju uz preporuku u preslici).

4.2. Natjecatelji čiji je rad dosad bio objavljen na poštanskoj marki Republike Hrvatske ne moraju dostavljati tražene dokaze.
Članak 5.

Izbor pobjednika Natječaja i ocjenjivački sud

5.1. Radovi dostavljeni nakon roka za dostavu (stavak 3.1.), kao i radovi koji ne ispunjavaju ostale natječajne uvjete bit će isključeni iz Natječaja i neće se razmatrati.

5.2. Izbor likovnog/grafičkog rješenja obavit će ocjenjivački sud (Povjerenstvo za izbor motiva te grafičkih i likovnih rješenja poštanskih maraka Republike Hrvatske) sastavljen od eminentnih stručnjaka za dizajn i umjetnost, predstavnika Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture te predstavnika HP-Hrvatske pošte d.d.

5.3. Prilikom ocjenjivanja pristiglih radova Povjerenstvo će posebno uzeti u obzir:
•    povezanost rješenja sa zadanom temom
•    grafičku i komunikacijsku kvalitetu
•    originalnost
•    mogućnosti primjene.

5.4. Radovi će biti prezentirani Povjerenstvu pod šiframa koje su im dodijelili natjecatelji/autori. Podatci o natjecateljima čiji su radovi izabrani bit će objavljeni nakon završetka rada Povjerenstva.

5.5. Povjerenstvo će donijeti odluku o izboru likovnog/grafičkog rješenja najkasnije do 30. listopada 2021.
5.6. Rezultati Natječaja bit će objavljeni na internetskoj stranici HP-Hrvatske pošte d.d. (www.posta.hr) u roku od četrnaest (14) dana od dana donošenja odluke o izboru likovnog/grafičkog rješenja.
Članak 6.

Nagrade

6.1. Nagrada za izabrano likovno/grafičko rješenje poštanske marke (koje je izvorno autorsko likovno djelo) iznosi 5.000,00 kn neto i isplaćuje se na temelju potpisanog autorskopravnog ugovora za trajno iskorištavanje autorskog djela. Autor je obvezatan, a bez posebne naknade, obaviti moguće dorade likovnog rješenja marke u fazi pripreme tiska te dati suimprimatur za tisak u odabranoj tiskari Hrvatske pošte.

6.1.1. Nagrada za likovno/grafičko rješenje (dizajn) u kojem je korišten predložak (reprodukcija/fotografija) za koji se posebno plaća naknada iznosi 2.500,00 kn neto.

6.2. Nagrada za izabrano likovno/grafičko rješenje poštanske marke u bloku (koje je izvorno autorsko likovno djelo) iznosi 6.000,00 kn neto.
6.3. Nagrada za izvorno likovno/grafičko rješenje privjeska/vinjete isplaćuje se na temelju autorskopravnog ugovora za trajno iskorištavanje autorskog djela i iznosi 1.200,00 kn neto.

6.4. Nagrada za likovno/grafičko rješenje maksimum-karte odnosno omota karneta, što se definira poslije, isplaćuje se također na temelju autorskopravnog ugovora za trajno iskorištavanje autorskog djela i iznosi, za svako pojedinačno rješenje, 1.350,00 kn neto.

6.5. Natjecatelj čiji je rad izabran za likovno/grafičko rješenje poštanske marke obvezatan je izraditi prigodnu omotnicu prvog dana (FDC), uz naknadu u iznosu 500,00 kn neto, te prigodni žig prvog dana, uz naknadu u iznosu 300,00 kn neto, prema Odluci o naknadama HP-Hrvatske pošte d.d.

6.6. U slučaju da ni jedan rad – za pojedinačnu temu – pristigao na Natječaj svojom kvalitetom ne zadovolji kriterije Povjerenstva, HP-Hrvatska pošta d.d. ima pravo ne izabrati rješenje (ne dodijeliti ni jednu nagradu) o čemu će svi sudionici Natječaja biti obaviješteni na internetskim stranicama www.posta.hr.

6.7. HP-Hrvatska pošta d.d. obvezuje se isplatiti nagrade u roku od trideset (30) dana od datuma isporuke konačnog rješenja (priprema za tisak) HP-Hrvatskoj pošti d.d. Nagrade se isplaćuju isključivo na autorov žiroračun (osim za stavak 1.3.).

6.8. Natjecatelj čiji je rad izabran dužan je u roku od trideset (30) dana od dana prihvaćanja prvonagrađenog rješenja izraditi i popratne materijale uz poštansku marku – FDC i žig, odnosno maksimum-kartu ili omot karneta – ovisno o zahtjevu.

6.9. Natjecatelj čiji je rad izabran dužan je dostaviti grafičku pripremu za tisak autorskih djela izrađenu u programima Adobe InDesign ili Adobe Illustrator, odnosno u digitalnom obliku i otvorenom formatu, a sve korištene fontove u krivuljama.


Članak 7
.

Razlozi za isključenje iz Natječaja

HP-Hrvatska pošta d.d. isključit će iz Natječaja ove natjecatelje:

•    ako natječajni rad za likovna/grafička rješenja ne bude prilagođen temi ili upućuje na nemogućnost realizacije bilo u tehničkom bilo u pravnom smislu u skladu s pravilima Natječaja;
•    ako natječajni rad za likovna/grafička rješenja ne sadrži rješenja svih maraka u seriji, tj. rješenja navedenog broja maraka u pojedinom izdanju (za izdanje koje ima više od jedne marke);
•    ako ne dostave potrebne podatke u skladu sa stavkom 3.5. ovog Natječaja;
•    ako ne dostave dokaze u skladu sa stavkom 4.1. ovog Natječaja;
•    ako natječajni rad ne sadrži potpisanu izjavu natjecatelja o prihvaćanju uvjeta iz ovog Natječaja;
•    ako natječajni rad ne sadrži potpisanu izjavu natjecatelja o autorskom pravu i prijenosu prava korištenja autorskog prava iz stavka 2.5. ovog Natječaja;
•    ako natječajni rad ne sadrži potpisanu izjavu natjecatelja o izvoru preuzetog predloška ili ime i prezime nositelja autorskog prava, ako je riječ o idejnom rješenju, u skladu sa stavkom 2.5. ovog Natječaja.

Članak 8.

Pitanja

8.1. Natjecatelji imaju pravo postavljati pitanja u vezi s Natječajem samo elektroničkom poštom na adresu: dubravko.druzic@posta.hr, s kopijom na adresu: filatelija@posta.hr.

8.2. Pitanja u vezi s Natječajem mogu se postavljati zaključno s 23. lipnja 2021.

8.3. Podrobnije obavijesti o markama i tehničkim parametrima mogu se dobiti i telefonski na broju: 01/4981-270 radnim danom od 8 do 16 sati ili u Odjelu za filateliju (telefonski broj: 01/4806-026) od dana objaveNatječaja do 30. lipnja 2021.
Članak 9.

Završne odredbe

9.1. Prijavom na Natječaj natjecatelji prihvaćaju Natječaj, uvjete Natječaja (opće i tehničke, odluke Povjerenstva) te pristaju na objavljivanje svojih podataka i javno izlaganje natječajne dokumentacije za potrebe HP-Hrvatske pošte d.d. Natječaj je u skladu sa Zakonom o obveznim odnosima (dio 4., Javno obećanje nagrade).

9.2. Predajom natječajnog rada natjecatelj/autor potvrđuje autorstvo svojeg natječajnog rada i posjedovanje ovlasti za daljnje korištenje, izmjene i razradu natječajnog rada.

9.3. Natjecatelj jamči HP-Hrvatskoj pošti d.d. da je prijenos autorskih prava prijavom na natječaj slobodan i obavljen uz pristanak autora te da na njima ne postoje prava trećih osoba.

9.4. Natjecatelj/autor dužan je dostaviti potpisanu izjavu kojom autor/natjecatelj (nositelj autorskog prava likovnog rješenja) izjavljuje da bez obzira na to je li riječ o izvornom likovnom rješenju ili se autor za cjelovito rješenje koristio fotografskim ili umjetničkim predloškom drugog autora preuzima samostalnu odgovornost za eventualna potraživanja drugih autora s naslova autorskih prava u odnosu na HP-Hrvatsku poštu d.d.

9.5. Isplatom nagrade HP-Hrvatska pošta d.d. postaje vlasnikom materijalnih autorskih prava nagrađenog rada u skladu s autorskopravnim ugovorom koji će se potpisati između HP-Hrvatske pošte d.d. i natjecatelja/autora izabranog likovnog rješenja, a autor zadržava moralna autorska prava.

9.6. Troškove izrade natječajnog rada i slanja snosi natjecatelj.

9.7. Svi eventualni sporovi koji bi mogli nastati iz ovog Natječaja ponajprije će se rješavati dogovorom ili mirenjem. U slučaju da se ne mogu riješiti na taj način, spor će se rješavati pred stvarno i mjesno mjerodavnim sudom prema sjedištu HP-Hrvatske pošte d.d.

9.8. Sudjelovanjem u Natječaju natjecatelj prihvaća da je to rad na poštanskoj vrijednosti te će s natječajnim materijalima postupati tako da ih smatra poslovnom tajnom HP-Hrvatske pošte d.d.

9.9. Međusobna prava i obveze HP-Hrvatske pošte d.d. i autora bit će regulirani autorskopravnim ugovorom koji sastavlja HP-Hrvatska pošta d.d.

9.10. HP-Hrvatska pošta d.d. zadržava pravo neprihvaćanja ponuđenih prijedloga, pravo poništenja Natječaja u bilo koje vrijeme prije sklapanja ugovora o otkupu autorskog prava te ne snosi troškove za sudjelovanje natjecatelja u natječajnom postupku.

9.11. Natjecateljima koji to zatraže pisanim putem u roku od trideset (30) dana od objave rezultata izbora HP-Hrvatska pošta d.d. vratit će radove preporučenom pošiljkom.

9.12. HP-Hrvatska pošta d.d. jamči da se radovima koji nisu ni izabrani ni otkupljeni neće koristiti ni u koju svrhu te će ih uništiti nakon isteka roka od trideset (30) dana od objave rezultata izbora.