KVADRA DESIGN 2012

Kvadra d.o.o. raspisuje, a Hrvatsko dizajnersko društvo provodi javni, međunarodno-regionalni Natječaj za dizajn ojastučenog namještaja za sjedenje i spavanje. Rok za predaju natječajnih radova je 4. lipnja 2012.

Ove godina Kvadra Design je dobila prestižnu nagradu Red Dot Award za sofu Revolve (dizajn Numen/ForUse u suradnji s Bratović&Borovnjak) i to u kategoriji produkt dizajna 2012.

Ovime je Kvadra postala prva tvrtka iz hrvatske industrije namještaja koja je osvojila ovu prestižnu nagradu za dizajn. Međutim, značaj ove nagrade još je veći u kontekstu neproizvodne Hrvatske u kojoj tvrtka Kvadra ne samo da ulaže u industrijsku proizvodnju, vlastiti brand i izvoz na inozemna tržišta, već sukladno tome redovito povećava broj svojih zaposlenika.

Ova nagrada je zapravo priznanje dosadašnjim ulaganjima u razvoj proizvodnje, tehnologiju, znanje, a s time i u dizajn. Nakon samo 7 mjeseci proizvodnje Kvadra design je lansirala čitavu kolekciju na međunarodno tržište.

U tom kontekstu, tvrtka Kvadra Design je raspisala i ovaj natječaj, drugi u nizu. Svrha natječaja je dobivanje inovativnog, tehnološki izvedivog, kvalitetnog i stručno projektiranog ojastučenog namještaja za sjedenje i spavanje. Ovaj je Natječaj drugi u nizu koji provodi Kvadra d.o.o. u svrhu daljnjeg razvoja finalnog proizvoda u svrhu postizanja veće konkurentnosti na domaćem i svjetskom tržištu, čime potvrđuje svoj status prepoznatljivog hrvatskog branda ojastučenog namještaja.

Natječaj je javni, međunarodno-regionalni i provodi se prema standardima Hrvatskog dizajnerskog društva.

Na natječaju mogu sudjelovati profesionalni dizajneri, arhitekti, drvni tehnolozi – samostalni autori ili interdisciplinarni kreativni timovi. Članovi tima mogu biti i iz drugih srodnih struka. Preporuča se da predstavnik interdisciplinarnog tima bude iz jedne od gore navedenih struka. (nije uvjet).

Na natječaju ne mogu sudjelovati članovi Ocjenjivačkog suda, njihovi zamjenici, članovi tehničke komisije i sastavljači natječajnog zadatka, kao ni njihovi bliski srodnici i poslovni suradnici iz uže radne grupe. Na natječaju također ne mogu sudjelovati zaposlenici Kvadra d.o.o. niti njihovi bliski srodnici.

Svaki od natjecatelja, autor ili tim, ima pravo sudjelovanja na natječaju s najviše 2 prijave.
Datum početka natječaja je 6.4.2012., kada će na internetskim stranicama HDD-a www.dizajn.hr i Kvadra d.o.o. www.kvadra.hr, biti objavljena kompletna natječajna dokumentacija (Opći uvjeti Natječaja, Projektni zadatak Natječaja i podloge uz Projektni zadatak, prijavnica, poziv zainteresiranima na usmeni brifing). Natječajna dokumentacija je besplatna.

ROKOVI

06.04.2012. Početak Natječaja
24.04.2012. Rok za najavu sudjelovanja u usmenom brifingu
26.04.2012. Održavanje usmenog brifinga
31.05.2012. Rok za postavljanje pitanja o Projektnom zadatku Natječaja
04.06.2012. Rok za predaju natječajnih radova
11.06.2012. usmena prezentacija/obrana odabranih natječajnih radova iz užeg kruga
13.06.2012. Ocjenjivački sud završit će s radom i objaviti rezultate

NAGRADE

Dodjeljuju se tri novčane nagrade. Ukupni fond nagrada iznosi 50.000 kn bruto, a raspodijeljen je na sljedeći način:

1. nagrada 25.000 kuna bruto
2. nagrada 15.000 kuna bruto
3. nagrada 10.000 kuna bruto

Nagrade su navedene u bruto iznosima. Sva porezna davanja snosi sam Natjecatelj.
U slučaju da natječajni radovi pristigli do roka za predaju idejnih rješenja definiranog Općim uvjetima Natječaja svojom kvalitetom ne zadovoljavaju vrijednosne kriterije Ocjenjivačkog suda, Ocjenjivački sud ima pravo donijeti odluku o dodjeli manje od tri nagrade. Ocjenjivački sud ima pravo odlučiti o dodjeli jednakovrijednih nagrada te u skladu s tim predložiti adekvatnu raspodjelu nagradnog fonda.

Dodjela nagrada je otkup isključivog prava na korištenje autorskog djela za područje Republike Hrvatske i inozemstva za cijelo vrijeme trajanja autorskog djela od strane Raspisivača i podrazumijeva realizaciju nagrađenog rada u vremenskom periodu od godinu dana. Ukoliko Raspisivač nije pristupio razvoju i proizvodnji proizvoda iz nagrađenog natječajnog rada, Autor ima pravo ponuditi svoje idejno rješenje iz nagrađenog natječajnog rad drugom proizvođaču.

Autori nagrađenih radova obvezuje se u suradnji s razvojnim timom Kvadre d.o.o. sudjelovati u izradi izvedbene tehničke dokumentacije što će se regulirati posebnim ugovorom između Raspisivača i Autora nagrađenih radova. Raspisivač se obvezuje ugovorom osigurati Autorima tantijeme u iznosu od 2% veleprodajne fakturirane cijene proizvoda. Raspisivač se također obvezuje isticati imena nagrađenih autora u svim objavama i promotivnim materijalima.

NAJAVA SUDJELOVANJA NA USMENOM BRIFINGU

Preporuča se natjecateljima sudjelovati na usmenom brifingu koji ce se održati 26.04.2012. u prostorijama tvorničkog izložbenog salona tvrtke Kvadra Design, Pustodol Začretski19g, Sveti Križ Začretje, u 14.00 sati.Brifing će se prenositi preko live streama, a oni natjecatelji kojima sudjelovanje zbog prostorne udaljenosti nije moguće, mogu svoja pitanja unaprijed uputiti putem adrese natjecaji@dizajn.hr u skladu s uputama u natječajnoj dokumentaciji. Na sva pristigla pitanja odgovorit će se na brifingu
Sudjelovanje je obavezno najaviti elektroničkom poštom na adresu natjecaji@dizajn.hr do 24.04.2012.

OCJENJIVAČKI SUD
1. Nikola Radeljković, (predsjednik) magistar produkt dizajna, Numen/Foruse, HDD, www.numen.eu
2. Filip Despot, magistar produkt dizajna, Grupa, HDD, www.grupa.com.hr
3. Saša Begović, d.i.a., 3LHD, HDD, www.3lhd.com
4. Tomislav Knezović, direktor Kvadra d.o.o., www.kvadra.hr
5. Sanja Knezović, d.i.a., Kvadra d.o.o., www.kvadra.hr

POSTAVLJANJE PITANJA
Natjecatelji imaju pravo postavljati pitanja vezana uz projektni zadatak isključivo putem elektroničke pošte na adresu natjecaji@dizajn.hr do 31.5.2012.

OBJAVA REZULTATA NATJEČAJA
Ocjenjivački sud završit će s radom i objaviti rezultate najkasnije do 13.6.2012.


Kvadra d.o.o. announces and the Croatian Designers Association executes the international/regional public Upholstered sleeping and sitting furniture design competition. Deadline for submission of works is 4 June 2012.

This year, Kvadra Design received the prestigious Red Dot Award for their Revolve sofa (designed by Numen/ForUse in cooperation with Bratović&Borovnjak) in the 2012 product design category.

Thus Kvadra became the first Croatian furniture company to obtain this illustrous design award. However, the importance of this award is even more significant in light of Croatia’s chronic lack of production and Kvadra’s continued investments in industrial production, branding and export to foreign markets as well as its efforts to create new job openings on a regular basis.

This award is a true recognition of the present investments in the development of production, technology, knowledge and design. After only 7 months of production, Kvadra design has launched an entirely new collection for the global market.

In this context, Kvadra design has initiated this competition for the second time. The purpose of the competition is collecting innovative, technologically feasible, quality and professionally designed upholstered sleeping and sitting furniture. This is the second competition in the row organized by Kvadra d.o.o. with the aim to further develop the final product in order to achieve higher level of competitiveness on the Croatian and global market thus confirming its status as a recognizable Croatian upholstered furniture brand.

The international regional public competition shall be conveyed according to the Croatian Designers Association standards.

The competition is opened for professional designers, architects, wood engineers – independent authors or interdisciplinary creative teams. Team members may belong to other related professions. It is recommended that a representative of an interdisciplinary team comes from one of the above-mentioned professions (not a condition).

Members of the Evaluation Jury, their deputies, members of the Technical Commission and drafters of the competition task as well as their close relatives and business associates from the closer working team may not participate in the competition. The competition is also closed for all Kvadra’s employees and their close relatives.

Every competitor, author or team has the right to participate with 2 applications at the most. The competition shall start on 6 April 2012 upon the publication of overall competition documentation (General Terms and Conditions of the Competition, Project Task and Project Task Map, Application Form, public call for interested parties for the verbal briefing) at the Croatian Designers Association’s web pages (www.dizajn.hr) as well as Kvadra d.o.o.’s web pages (www.kvadra.hr). All competition documentation is free of charge.

SCHEDULED DATES

06 April 2012 Beginning of the Competition
24 April 2012 Last deadline for the announcement of the participation in the oral briefing
26 April 2012 Verbal briefing
31 May 2012 Last deadline for questions concerning the Competition Project Task
04 June 2012 Last deadline for submitting project proposals
11 June 2012 Oral presentation of selected project proposals from the final round
13 June 2012 The Evaluation Jury shall finalize its work and announce the results

AWARDS

The competition has 3 money awards. The total fund for the awards amounts to 50.000 HRK gross and shall be distributed in the following manner:

1st award- 25.000 HRK gross
2nd award 15.000 HRK gross
3rd award 10.000 HRK gross

All the awards are stipulated in gross sums. The competitors shall bear the expenses of all tax payments.

In case that project proposals sent until the date scheduled for submitting preliminary designs defined in the General Terms and Conditions shall not comply with the criteria determined by the Evaluation Jury, the Jury has the right to reach a decision on awarding less than 3 awards. The Evaluation Jury has the right to determine awards of equal value and distribute the award fund accordingly.

The award procedure implies the exclusive right to use copyright works in the Republic of Croatia and abroad for the entire duration of the copyright on the behalf of the Contractor as well as the realization of the awarded work within the period of one year. If the Contractor does not start the development and production of the awarded product, the author has the right to offer his or her preliminary design from the awarded work to another producer.

The awarded authors are obliged to participate in the development of the technical documentation in cooperation with the development team of Kvadra d.o.o., which will be regulated by a special agreement between the Contractor and the Authors of awarded works. The Contractor is obliged to ensure royalties for the Authors amounting to 2 % of the wholesale marketed value of the product. The Contractor is also obliged to put the names of the awarded authors in all the announcements and promotional materials.

ANNOUNCEMENT OF PARTICIPATION IN THE VERBAL BRIEFING

It is strongly recommended that the competitors take part in the verbal briefing to be held on 26 April 2012 at Kvadra design factory show room at Pustodol Začretski19g, Sveti Križ Začretje, at 2:00 PM. The briefing shall be streamed live and those participants who are not able to participate due to their unavailability may pose their questions in advance via e-mail: natjecaji@dizajn.hr in accordance with the instructions in competition documentation. All questions shall be answered at the briefing.

The participation in the briefing must be announced via e-mail at the following address: natjecaji@dizajn.hr until 24 April 2012.

EVALUATION JURY

1. Nikola Radeljković, (president) Master of product design, Numen/Foruse, CDA, www.numen.eu
2. Filip Despot, Master of product design, Grupa, HDD, www.grupa.com.hr
3. Saša Begović, Master of architecture, 3LHD, HDD, www.3lhd.com
4. Tomislav Knezović, director of Kvadra d.o.o., www.kvadra.hr
5. Sanja Knezović, Master of architecture, Kvadra d.o.o., www.kvadra.hr

Q&A
Competitors have the right to ask questions concerning the project task exclusively via the following e-mail natjecaji@dizajn.hr until 31 May 2012, at the latest.

ANNOUNCEMENT OF RESULTS
The Evaluation Jury shall complete its evaluation and announce the results by 13 June, at the latest.

Dizajnerica_prototip_Revolve triangle

Projektni_zadatak

Project Task

Opći uvjeti

General Terms and Conditions

Prijavnica