Traži se novi vizualni identitet Pomorskog i povijesnog muzeja Hrvatskog primorja u Rijeci

d7503103-a39f-4879-a45f-4a42a2ab5c91-maritime-museum

Pomorski i povijesni muzej Hrvatskog primorja Rijeka je pokrenuo postupak jednostavne nabave, te svim zainteresiranim gospodarskim subjektima upućuje poziv na dostavu ponude u postupku jednostavne nabave Usluga izrade vizualnog identiteta Pomorskog i povijesnog muzeja Hrvatskog primorja Rijeka u okviru projekta lntegrirani projekt revitalizacije Guvernerove palače i Nugentove kuće u Rijeci. Rok za dostavu ponuda je 22.01.2018. do 14:00 sati. Od ponuditelja se ne traži da prilažu gotovo rješenje vizualnog identiteta muzeja već trebaju prezentirati profesionalni potencijal, vizualni pristup, te kreativni i istraživački aspekt kojim konkuriraju među ostalim ponuditeljima.

 

O Pomorskom i povijesnom muzeju Hrvatskog primorja

 

Povijest

Pomorski i povijesni muzej Hrvatskog primorja Rijeka osnovan je 1961. godine, dok korijeni razvoja muzeja sežu još iz 1893. kada je osnovan Museo Civico – Gradski muzej u Rijeci.  Sjedište Muzeja je u zgradi Guvernerove palače, projektiranoj 1893. sa svrhom da bude rezidencijalno sjedište guvernera Riječkog gubernija pod ugarskom upravom. Danas je zgrada Guvernerove palače registrirano i zaštićeno kulturno dobro, te predstavlja jedan od glavnih eksponata Muzeja.

 

Palača je izgrađena 1896. godine. Nalazi se u samom centru grada Rijeke, na blago povišenom dijelu. Palaču je projektirao i izgradnju nadzirao poznati mađarski arhitekt Alajos Hauszmann. Radi se o historicističkom zdanju građenom po uzoru na talijansku renesansu. Palača je orijentirana prema jugu, koncipirana oko dvoetažnog atrija oko kojeg se nalaze reprezentativne prostorije. Uz palaču, projektiran je i vrt, s dvije fontane. Nakon sloma Austro-Ugarske Monarhije, namjena se palače konstantno mijenja, od vojarne i logora talijanskog pjesnika i avanturiste Gabriela D’Annunzia (kad je bila i bombardirana), do sjedišta talijanske i nacističke uprave pa sve do polivalentnog Doma kulture neposredno nakon 2. svjetskog rata i potom sjedišta Pomorskog i povijesnog muzeja Hrvatskog primorja Rijeka od 1961. godine.

 

Djelatnosti i zbirke Muzeja

Djelatnost Muzeja uključuje: sustavno sakupljanje, čuvanje i istraživanje civilizacijskih i kulturnih dobara značajnih za povijest, pomorstvo, kulturu, etnologiju i arheologiju Primorsko-goranske županije, stručnu obradu i sistematizaciju građe unutar muzejskih zbirki, zaštitu muzejske građe, dokumentacije, lokaliteta i nalazišta, objavu podataka i spoznaja vezanih uz građu i dokumentaciju, educiranje šire i stručne javnosti, organizaciju izložbi, predavanja i seminara, koncerata i tome slične aktivnosti.
Muzejska građa je prezentirana u prostoru Guvernerove palače i kroz nekoliko dislociranih zbirki: Muzejska zbirka Kastavštine, Etnografska zbirka otoka Krka u Dobrinju, Memorijalni centar Lipa pamti u Lipi, Zbirka arheoloških nalaza Cickini u Sv. Vid – Miholjice na Krku i Zbirka maketa brodova u sklopu Brodogradilišta Kraljevica.
Muzej je usredotočen i na radionički segment i kvalitativnu interakciju s korisnicima. Kroz stalni postav, ali i različite tematske izložbe, bogatstvo fundusa Muzeja nastoji se približiti posjetiteljima, ističući važnost i ljepotu baštine Primorsko-goranske županije i grada Rijeke, čiji je kulturno-povijesni razvoj jedna od tematskih okosnica Muzeja.
Potrebno je naglasiti da je Muzej obiluje zbirkama i pohranjuje i valorizira kulturnu baštinu iz cijelog područja Primorsko-goranske županije. U razradi vizualnog identiteta potrebno je uzeti u obzir navedenu činjenicu, ipak ostavljajući prostora da pojedini dislocirani ogranci razviju i vlastiti vizualni identitet.

Guvernerova palača

Glavnina muzejske građe čuva se i prezentira u Guvernerovoj palači (s kojom se Muzej često izjednačava iako je Muzej i djelatno i smisleno puno više od te dominantne građevine).

 

Vizija muzeja

Prikupljati, čuvati i prezentirati građu značajnu za kulturno-povijesni identitet Rijeke i Primorsko-goranske županije, te obavljati djelatnost sukladno najvišim muzeološkim standardima, na način koji je inovativan, društveno relevantan, ekonomski održiv, te inkluzivan i atraktivan za najširi krug korisnika i posjetitelja.
Muzej provodi i uključen je u brojne nacionalne i međunarodne projekte kojima se radi na jačanju kapaciteta djelatnika muzeja, povezivanju s akterima u kulturi i turizmu, te obogaćivanju ponude sadržaja usmjerenih svim dobnim skupinama. Trenutačno su u provedbi projekti sufinancirani sredstvima EU: Mala barka 2 – Očuvanje pomorske baštine Sjevernog Jadrana (INTERREG Slovenija Hrvatska 2014.-2020.); Claustra + Prekogranična destinacija kulturnog i zelenog turizma Claustra Alpium Iuliarum (INTERREG-V-A Slovenija Hrvatska 2014.-2020.) te Integrirani projekt revitalizacije Guvernerove palače i Nugentove kuće u Rijeci (OP Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.)

 

Integrirani projekt revitalizacije Guvernerove palače i Nugentove kuće u Rijeci


Vizualni identitet Pomorskog i povijesnog muzeja Hrvatskog primorja Rijeka razrađuje se u sklopu projekta: Integrirani projekt revitalizacije Guvernerove palače i Nugentove kuće u Rijeci,
KK.06.1.1.01.0037. U okviru projekta izrađuje se projektna i studijska dokumentacija za revitalizaciju muzejskih objekata Guvernerove plače i Nugentove kuće u Rijeci čime će se stvoriti preduvjeti za prezentiranje i jačanje prepoznatljivosti pokretne i nepokretne baštine Muzeja.
Dugoročno, projektom se želi osigurati veća posjećenost i prepoznatljivost Pomorskog i povijesnog muzeja Hrvatskog primorja Rijeka, uspješnija suradnja između kulturnog, turističkog, lokalnog i regionalnog sektora u kreiranju programa valorizacije kulturnih dobara, ostvariti preduvjeti za održivo upravljanje, profesionalni razvoj djelatnika Muzeja te otvaranje novih radnih mjesta. Pripremom studijske i projektne dokumentacije ostvaruje se preduvjet pristupanju drugoj fazi provedbe integriranog programa koja uključuje revitalizaciju objekata Guvernerove palače i Nugentove kuće čime će se pristupiti rješavanju problema vezanih uz nedovoljnu iskoristivost prostornih kapaciteta, nedovoljne prepoznatljivosti te nepostojanja strateškog smjera razvoja Muzeja.

Revitalizacijom i opremanjem objekata, ali i razvojem inovativnih i atraktivnih kulturno-turističkih sadržaja usmjerenih prema posjetiteljima i turistima, povećat će se broj zaposlenih i posjetitelja Muzeja, što će doprinijeti društveno-gospodarskom razvoju Grada Rijeke i Primorsko-goranske županije.

Dodatne informacije o Pomorskom i povijesnom muzeju Hrvatskog primorja Rijeka i projektima koje provodi moguće je pronaći i na mrežnim stranicama Muzeja: http://ppmhp.hr/

 

Projektni zadatak – Vizualni identitet

 

Dizajn brief

Pri izradi vizualnog identiteta Pomorskog i povijesnog muzeja Hrvatskog primorja Rijeka potrebno je voditi računa o specifičnostima koje proizlaze iz njegove uloge unutar županije, o geolokaciji te kontekstu Muzeja i dislociranih zbirki, o značaju i funkciji muzejske građe, te o njegovoj povijesti kao i pomno planiranoj budućnosti u vidu ovog europskog projekta. Muzej čini kolekcija zbirki smještena u glavnom fundusu u Guvernerovoj palači u Gradu Rijeci, kao i nekoliko dislociranih zbirki smještenih unutar Primorsko – goranske županije, u gradovima Lipi, Kastavu, Kraljevici te Dobrinju na Krku.
Vizualnim identitetom potrebno je obuhvatiti te dislocirane zbirke, ali zadržavanjem osnovne hijerarhije unutar koje se primarno komunicira važnost muzeja smještenog u Guvernerovoj palači Pomorskog i povijesnog muzeja Hrvatskog primorja (PPMHP). Novi vizualni identitet treba objediniti sve zbirke pod jednim nazivom muzeja, ali istovremeno poštivati i dopustiti samostalni razvoj pojedine dislocirane zbirke (primjer toga je Memorijalni centar Lipa pamti). Budući da razvoj pojedinih dislociranih zbirki najvećim dijelom ovisi o samoupravljanju te resursima pojedine zbirke, oblikovanje pojedinačnih vizualnih identiteta svih zbirki nije predmet ovog projektnog zadatka.

 

PPHMP također je specifičan po tome što obuhvaća različite tipologije djelatnosti, kao i sadržajno različite zbirke unutar jedne institucije, što konceptualno može biti zanimljiva smjernica u samom vizualnom identitetu. S obzirom na njegovu ulogu kao integralne kulturne institucije u županiji, PPMHP je atipičan primjer Muzeja, s jedne strane jer je smješten u objekt kojemu prvotna namjena nije bila muzejska, ali i zbog povezivanja dvije izuzetno važne teme za razvoj Grada Rijeke i Primorsko – goranske županije, a to su povijest i pomorstvo. Kontinuiranim razvojem djelatnosti i aktivnosti, osim prezentacije građe putem izložbi te suvremeno osmišljenim i interaktivnim stalnim postavom, Muzej publici omogućava niz aktivnosti i programa kojima dodatno približavaju sadržaj, kroz edukaciju, razne manifestacije i radionice.

 

Tema, odnosno cilj je postići prepoznatljiv, originalan, komunikativan i suvremen vizualni identitet koji će biti temelj komunikacije prema korisnicima, partnerima i javnosti općenito. Novi vizualni identitet Pomorskog i povijesnog muzeja Hrvatskog primorja Rijeka od esencijalne je važnosti u komunikaciji Muzeja prema svim relevantnim dionicima u gradu i regiji, ali i u nacionalnim i međunarodnim relacijama. Cilj novog vizualnog identiteta je afirmirati i popularizirati Pomorski i povijesni muzej Hrvatskog primorja Rijeka, te njime, između ostalog potaknuti valorizaciju postojećih kulturnih i turističkih resursa Muzeja, te unaprijediti komunikaciju prema korisnicima Muzeja.

 

Novi vizualni identitet ima za cilj učiniti Muzej još više vidljivom, suvremenom i konkurentnom kulturnom institucijom, ne samo u Rijeci i unutar županije, već prvenstveno na razini države, te na međunarodnoj razini.

 

Upute za izradu vizualnog identiteta

Prilikom izrade vizualnog identiteta potrebno je dizajnirati ravnopravne, alternativne oblike pojavljivanja logotipa:

  1. Nacionalni logotip Muzeja:

puno ime Muzeja — Pomorski i povijesni muzej Hrvatskog primorja Rijeka

skraćenica — PPMHP

  1. Internacionalni logotip:

ime Muzeja na engleskom — Maritime and History Museum of the Croatian Littoral Rijeka
Izradu novog vizualnog identiteta muzeja treba ponuditi te izraditi u slijedećem obliku:

 

Grafički i vizualni elementi (idejno i izvedbeno rješenje)

Dizajn sustava vizualnog identiteta podrazumijeva prijedlog i definiranje, odnosno idejni i izvedbeni projekt osnovnih grafičkih standarda: znaka i/ ili logotipa, karakterističnih boja i tipografije te ostalih elemenata koji čine dio sustava vizualne identifikacije. Dizajner na temelju projektnog zadatka određuje je li sustav jednostavan ili složen. Primjer složenog sustava vizualnog identiteta je arhitektura znaka / logotipa u slučaju kada postoje ekstenzije osnovnog logotipa, jezične mutacije logotipa ili slogana, definiranje slikovnog izraza te neke druge situacije u kojima projektni zadatak zahtijeva detaljniju razradu osnovnih grafičkih standarda.

— znak i logotip

— konstrukcija znaka; znak i logotip u punom koloru, pozitiv i negativ znaka i logotipa u boji i crno-bijeloj varijanti, specifikacija boja, tipografija

 

Izrada knjige standarda

Izvedbeni projekt vizualnog identiteta uključuje izradu osnovnog priručnika za uporabu vizualnog identiteta (digitalni zapis i tiskani zapis) s prikazom vizualnih konstanti (znak/logotip u različitim situacijama, odnosi znaka i logotipa, smanjenja, sustav boja i tipografije) te osnovnim smjernicama za primjenu vizualnog identiteta. Definicija tipografije ne uključuje pravo korištenja pojedinog pisma.

— Izrada grafičkog priručnika korištenja vizualnog identiteta sa jasno definiranim odnosima znak / logotip, načinima korištenja istih, dopuštenim umanjenjima logotipa (te eventualnim korekcijama za umanjenja), dopuštenim aplikacijama logotipa te ostalim stavkama koje osiguravaju ispravno korištenje postavljenog vizualnog identiteta. Knjiga standarda treba uključiti sve aplikacije identiteta koje su navedene u ponudi.

 

Jednostavne aplikacije vizualnog identiteta (idejno i izvedbeno rješenje)

Preduvjet za dizajn aplikacija su prethodno definirani osnovni grafički standardi vizualnog identiteta. Posjetnica izvedena iz osnovne podrazumijeva mutaciju imena i osobnih

podataka. Primjeri navedenih obrazaca su predložak za faks, račun, dostavnicu ili narudžbenicu.

— memorandum (idejni i izvedbeni projekt)

— omotnica (idejni i izvedbeni projekt)

— pečat (idejni i izvebeni projekt)

— posjetnica (idejni projekt i izvedbeni projekt za 5 pojedinačnih)

— obrasci (2 tipa)

— mapa

— pozivnica

— elektronička prezentacija (4 karakteristične stranice)

— natpis na objektu / tabla (ploča subjekta)

 

Informativna i promotivna sredstva

Informativna i promotivna sredstva podrazumijevaju brošure, kataloge i godišnje izvještaje. U cijenu dizajna nije uključen urednički posao, kreativni nadzor, nadzor fotografiranja, istraživanje i dr., kao niti troškovi fotografije, ilustracije te pisanja tekstova.

— serija plakata iste kategorije (idejni projekt)

— jedan plakat unutar serije, do formata B0 (izvedbeni projekt)

— publikacija (idejni projekt)

— Facebook cover page (idejni i izvedbeni projekti)

— elektronički newsletter (idejni projekt)

— smjernice za oblikovanje web stranice, odnosno prijedlog naslovne web stranice (idejno rješenje)

 

Projekt idejnog i izvedbenog rješenja vizualnog identiteta predavat će se prema formatu dogovorenom s dizajnerom (tiskana prezentacija i/ili digitalna prezentacija).

Projekt knjige standarda očekuje se u digitalnom (CD ili USB) i tiskanom obliku (format A3).

U tiskanom obliku dovoljno je izraditi jedan primjerak.

 

Digitalni format knjige standarda pretpostavlja knjigu u pdf. formatu te zasebne mape u kojima se nalaze svi elementi vizualnog identiteta: logotip (crno bijela varijanta, varijanta u boji…), tipografija, otvorene datoteke za sve materijale vizualnog identiteta koje klijent mora moći samostalno koristiti (npr. memorandum, obrasci, ppt. prezentacija itd).

Što se tiče materijala za koje je potrebno pripremiti konkretan sadržaj od strane klijenta (Muzeja), kao što su npr. plakat, publikacija, posjetnica, elektronički newsletter… itd, predaju se u onom formatu koji odgovara upotrebi te datoteke, s tim da je nužno prethodno dizajneru omogućiti dostupnost sadržaju za te materijale (najvjerojatnije faza izrade izvedbenog rješenja).

 

 

Zahtjevi za ponuditelja


Portfolio

Za potrebe ove nabave, od ponuditelja se traži da u obliku digitalne i printane mape (u dimenzijama A3, jedan primjerak) prezentira one radove koje smatra referentnima i relevantnima za ovaj zadatak, a koji su na neki način nastali za subjekte ili projekte koji djeluju u širokom području kulture. Pritom, misli se na oblikovanje idejnih te izvedbenih rješenja vizualnih identiteta te drugih elemenata grafičkog dizajna, kao i na dizajn publikacija, plakata te postava za javne i/ili privatne kulturne institucije, za nezavisni kulturni sektor (udruženja, umjetničke organizacije, zadruge), za lokalna i međunarodna događanja, izložbe, festivale i slično. Ponuditelj odabirom radova potvrđuje profesionalno iskustvo, vrstu angažmana te kompleksnost projekata na kojima je dosada sudjelovao.

 

Vizualne smjernice (mood board)

Za potrebe ove nabave, od ponuditelja se očekuje da, uz gore navedeni portfolio, priloži i vizualne smjernice (mood board) u digitalnom i tiskanom obliku, koje služe prezentiranju senzibiliteta i vizualnog strateškog razmišljanja ponuditelja, a koje određuju okvir u kojemu ponuditelj vidi smjer razvoja novog vizualnog identiteta PPMHP-a. Dokument može sadržavati i tekstualno pojašnjenje, referentne primjere, vizualni materijal, inspiraciju, kao sve ono što ponuditelj smatra da prezentira istraživanje koje može služiti kao ishodište za novi identitet.

Od ponuditelja se ne traži da prilaže gotovo rješenje vizualnog identiteta. Ponuditelj ovim putem prezentira profesionalni potencijal, vizualni pristup, te kreativni i istraživački aspekt kojim konkurira među ostalim ponuditeljima.

 

Biografija

Ponuditelj je dužan u digitalnom i printanom obliku predati biografiju, te popis strukovnih nagrada i dostignuća, kojom dokazuje do sada stečeno iskustvo u domeni vizualnih komunikacija, odnosno grafičkog dizajna, ali i dizajna u cjelini. Ponuditelj ovim putem dokazuje da ima najmanje 3 godine profesionalnog iskustva u području vizualnih komunikacija.

 

Iznos ponude

Od ponuditelja se traži da definira svoju ukupnu cijenu koja bi bila dostatna za posao naveden pod člankom 3. Projektni zadatak – Vizualni identitet, a koja zbog uvjeta nabave ne smiju biti viša od 90.000,00 kn netto iznosa.

 

Dokaz o stručnoj sposobnosti dizajnera

— potvrdu o članstvu u jednoj od strukovnih udruga (HDD, ULUPUH) ili

— kopiju diplome odgovarajućeg fakulteta u Hrvatskoj ili inozemstvu

 

Dokazivanje sposobnosti za obavljanje profesionalne djelatnosti:

– Izvadak iz sudskog, obrtnog, strukovnog ili drugog odgovarajućeg registra države sjedišta kojim ponuditelj dokazuje upis u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar države sjedišta.

Izvod ne smije biti stariji od 90 dana računajući od dana zaprimanja Poziva za dostavu ponude.

 

Dokazivanje ispunjenja obveze plaćanja dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje

Za potrebe dokazivanja ispunjenja obveze plaćanja dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje, gospodarski subjekt dužan je u ponudi dostaviti potvrdu Porezne uprave o stanju duga koja ne smije biti starija od 30 dana računajući od dana zaprimanja Poziva za dostavu ponude.

 

Obavezni prilozi:

— ispunjen Prilog 1_Ponudbeni list

— ponuda za navedene usluge u članku 3. Projektni zadatak – Vizualni identitet

— portfolio radova koji dokazuju angažman ponuditelja u području vizualnih komunikacija i grafičkog dizajna u širem području kulture, koji sadržava minimalno 3 složena ili 5 jednostavnih radova iz tog područja, a koji su izvedeni

— vizualne smjernice (moodboard)

— biografija

— dokaz stručne sposobnosti dizajnera

— izvadak iz odgovarajućeg registra

— potvrda porezne uprave o stanju duga

 

Natječaj za nabavu otvoren je do 22. siječnja 2018. godine do 14 sati, do kada se primaju sve ponude uz tražene dodatne materijale. Ukoliko prijave stignu nakon tog datuma, neće biti prihvaćene.

 

Adresa na koju se dostavljaju ponude je:

Pomorski i povijesni muzej Hrvatskog primorja Rijeka
Muzejski trg 1
51000 Rijeka

 

Kriteriji za odabir pozvanih natjecatelja

Povjerenstvo u sastavu 3 člana predstavnika Pomorskog i povijesnog muzeja, te 2 člana predstavnika struke (profesionalni dizajneri predloženi od strukovnog udruženja Hrvatkog dizajnerskog društva) donijeti će odluku o odabranom ponuditelju. Kriteriji za odabir ponuditelja biti će potpuna prijava, dakle potvrda o svim traženim i dostavljenim podacima za prijavu, kvaliteta radova te cijena ponude.

Prilikom ocjenjivanja autora, vrednovat će se:
— profesionalnost i iskustvo u osmišljavanju i realizaciji projekata s područja vizualnih komunikacija predstavljenih u porftoliju
— originalnost i komunikativnost radova predstavljenih u portfoliju
— razina upotrebne, tehničke i tehnološke promišljenosti predstavljenih radova u porfoliju
— razina razumijevanja zadatka te originalnost promišljanja prezentiranog u vizualnim smjernicama (mood board)

 

Termini i rokovi

Termini za nabavu
02. siječanj — datum početka nabave
22. siječanj — rok za zaprimanje ponuda
24. i 25. siječanj — pregled ponuda i odabir ponuditelja
Predviđen period angažmana dizajnera
idejno rješenje — 6 tjedana
dorade / korekcije — 3 tjedna
izvedbeno rješenje — 3-6 tjedana

 

Natječajna dokumentacija

Poziv na dostavu ponuda
Prilog 1_ponudbeni list
Prilog 2_projektni zadatak
Zivi muzej prezentacija
Živi muzej