Poziv za prijavu projekata Hrvatskog dizajnerskog društva

Hrvatsko dizajnersko društvo poziva interdisciplinarne autorske timove na prijavu projekata u skladu s programskim smjernicama rada HDD-a za razdoblje od 2015 – 2017. godine. Prijave projekata evaluirat će Projektni savjet. Prijave se zaprimaju prema dolje utvrđenim kriterijima tijekom čitave godine. Prijave ocjenjuje Projektni savjet na kvartalnoj osnovi.

Uvod

Iz teksta Programskih smjernica HDD-a 2015 – 2017.

“Uloga Hrvatskog dizajnerskog društva kao krovnog strukovnog udruženja proizlazi ne samo iz unutarnjih potreba struke, nego i iz dinamičnog, širokog i slojevitog okruženja u kojem dizajneri djeluju. Priroda dizajnerske profesije nužno uključuje povezivanje i skladno djelovanje s drugim strukama i specijalizacijama, te čvrstu svijest o tome na koji način participiramo u društvenom, ekonomskom i kulturnom kontekstu u kojem djelujemo. Vrijedi i obratno, dakle: dok sami kao profesionalci s jedne strane često inzistiramo na osvještavanju društva i gospodarskih subjekata o važnosti naše uloge, rjeđe smo skloni biti receptivni prema istom tom društvenom i gospodarskom kontekstu kao prostoru čiji smo neodvojivi dio i iz kojeg i sami svakodnevno učimo. Uloga HDD-a je potencirati tu vrstu uzajamnosti. Drugim riječima, HDD svojim djelovanjem mora kontinuirano stvarati i razvijati kvalitetno društveno, ekonomsko i kulturno okruženje za dizajnersku praksu. Takvo djelovanje detaljno je razrađeno i Statutom Društva (vidi http://dizajn.hr/#/26-statut/): zaštita prava unutar dizajnerske zajednice; sustavno ustrajanje na odgovornosti dizajnerske profesije; edukacija – kako dizajnerske zajednice tako i javnosti; zagovaranje dizajna na svim razinama; dokumentiranje dizajnerskih praksi; umrežavanje; decentralizacija djelovanja Društva i općenito afirmacija dizajna kao profesije u svim dijelovima Hrvatske. Programske smjernice djelovanja, koncipirane su promatrajući HDD kao aktivnog medijatora između različitih sfera, koje uključuju članstvo, institucije, druge organizacije, gospodarstvo, javnost i unutarnju infrastrukturu.”

 

HDD sustavno provodi projekte koji predstavljaju dizajnersku produkciju visoke razine i kulturne vrijednosti. Radi se o projektima različite prirode: samoniciranim, autorskim projektima u organizaciji HDD-a, partnerskim projektima u zemlji ili međunarodnim partnerskim projektima, projektima naručenim od gospodarskih subjekata ili kulturnih institucija, razvojnim platformama, projektima iz domene edukacije.
Širok raspon projekata kreće se od izlagačkih prezentacija recentne dizajnerske produkcije u svrhu edukacije šire javnosti o profesiji (primjerice Bijenalna izložba dizajna), organizacije izložbi i prezentacija dizajnera i dizajnerske prakse u suradnji s institucijama iz područja kulture (Contemporary Croatian Design In a Nutshell, Praški kvadrijenale), projekata za povezivanje dizajnera i proizvodnog sektora (npr. Bor s nama), platformi za uspostavu dijaloga s drugim sektorima, npr. turizmom i proizvodnjom (Dizajn turizam), radioničkih projekata iz područja socijalnog poduzetništva (npr. ExtraOrdinary Design). HDD je inicijator i brojnih edukativnih programa za djecu (Dizajnerska početnica) i mlade profesionalce (Tipografski kolegij, Edukativni program Dana D), stručnog usavršavanja za mlade produkt dizajnere (Young Balkan Designers, Practicing Design), suradničkih festivala (Dan D) i platformi za umrežavanje (Balkan Design Network), izdavačkih projekata (katalozi, mini monografije u pripremi itd.).
Više o dosadašnjim projektima HDD-a: http://dizajn.hr/blog/category/projekti/

Projekti HDD-a podržani su od strane zaklade Kultura nova, Ministarstva kulture RH, Ministarstva turizma, Grada Zagreba, Hrvatske obrtničke komore, Ureda za udruge Vlade RH, EU programa Kreativna Europa i Erasmus +.

Svrha i cilj Poziva

Svrha poziva je uključiti šire članstvo HDD-a u provođenje većeg broja projekata od šireg društvenog i kulturnog značaja. Konačni cilj je istražiti potencijale organizacije na većem broju projekata i osnažiti njezin utjecaj na domaćoj i međunarodnoj sceni.

Tematske cjeline

Program HDD-a, sukladno dokumentu Programskih smjernica podijeljen je u nekoliko osnovnih tematskih cjelina. Interdisciplinarni timovi pozvani su na prijavu projekata u sljedećim područjima:

1. Edukacija u dizajnu

a. Edukacija javnosti
Odnosi se na formiranje platformi za predstavljanje suvremenog dizajna – profilirane prema različitim temama i područjima (dizajn vizualnih komunikacija, dizajn digitalnih i interaktivnih medija, mode itd.) ili interdisciplinarnih dizajnerskih projekata, ali i projekte usmjerene ciljanim skupinama, primjerice učenicima osnovnih i srednjih škola.
b. Edukacija dizajnera
Obuhvaća programe edukacije članova i kadra HDD-a kroz specijalističke radionice, predavanja i javne rasprave nužne za obavljanje dizajnerske prakse (primjerice: dizajn research, dizajn i suvremeni mediji i nove tehnologije, nove prakse i metodologije, dizajn usluga, retorika, kreativno pisanje, teorija dizajna, autorsko pravo, vođenje financija, korištenje EU fondova, pisanje brifa, primjena novih tehnologija itd.).

2. Zagovaranje dizajna

a. Prema javnom i civilnom sektoru
Uključuje aktivnosti koje vode afirmaciji dobrog dizajna u javnom sektoru te posredno, djeluju na kvalitetu fizičke i društvene nfrastructure javnog prostora i opću kvalitetu života kroz pokretanje partnerskih interdisciplinarnih projekata, inicijativa i akcija.

b. Prema gospodarstvu
Podrazumijeva kreiranje dugoročnih programa za povezivanje dizajnera i studenata dizajna s proizvođačima (obrti, industrija) i dizajnerskim tvrtkama i pojedincima kroz rad na projektima, sastanke i radne grupe.

3. Kontinuirani arhiv dizajna
Arhiviranje podataka o dizajnerskim aktivnostima, kontinuirano popunjavanje fonda znanja o važnim ostvarenjima, autorima i fenomenima vezanim uz dizajn od dalekosežne je važnosti kako za praktičare i edukatore u dizajnu, tako i za širu javnost. Segment obuhvaća izdavačku djelatnosti kroz digitalna i tiskana izdanja knjiga, stručnih publikacija i sl.

4. Umrežavanje

Odnosi se na umrežavanje članova Društva (kroz radionice, izložbe, festivale, neformalne i moderirane razgovore), ostvarivanje suradnji s lokalnim i međunarodnim akterima (udruge, institucije, platforme) na interdisciplinarnim i kros-disciplinarnim projektima.5. Decentralizacija
Uključuje mobilizaciju članova Hrvatskog dizajnerskog društva koji nemaju sjedište u Gradu Zagrebu. Cilj je kroz organizaciju predavanja, izložbi, prezentacija, natječaja u lokalnim centrima (osobito Split, Osijek, Rijeka) podići kvalitetu i razinu dizajnerske produkcije izvan Zagreba.

 

Kriteriji za ocjenjivanje projekata

– Izvrsnost i relevantnost
– Interdisciplinarnost i kros-disciplinarnost
– Kritičnost
– Istraživački i eksperimentalni pristup
– Samoodrživost

 

Uvjeti sudjelovanja

Prijaviti se mogu multidisciplinarni autorski timovi, pod uvjetom da je voditelj projekta član HDD-a. Projektni prijedlog treba imati jasno razrađenu organizacijsku strukturu, sastavljenu od stručnjaka različitih profila. HDD se kao organizator projekta obavezuje prihvaćenim projektima osigurati koordinacijsku i logističku podršku pod uvjetom da je angažman djelatnika HDD-a ugrađen u troškovnik projekta. Predlagatelj projekta se obavezuje da će u svim materijalima vezanim za projekt uz autorstvo isticati HDD kao organizatora projekta.
Predlagači su obavezni detaljno proučiti aktivnosti HDD-a. Prijedlozi koji se odnose na već postojeće aktivnosti unutar HDD-ovog aktivnog programa neće se razmatrati.Svaki predlagatelj ima pravo sudjelovanja na ovom natječaju s više prijedloga.
Realizacija projekta ovisi o financijskim sredstvima dobivenim putem nacionalnih i EU natječajnih fondova.

 

Sadržaj natječajnog prijedloga

Prijedlozi se podnose putem prijavnice. Prijavnicu možete preuzeti na linku: HDD_Poziv za prijavu projekata 2016_Prijavnica
Natječajni prijedlog treba sadržavati: naziv projekta, detaljan opis projekta, ciljeve i svrhu projekta, metodologiju, detaljan popis aktivnosti, opis potencijalnih partnera i partnerskih institucija i njihovih uloga u projektu, detaljan troškovnik i prijedlog fondova na koje se želi aplicirati,  podatke o predlagatelju i članovima projektnog tima (životopis). Ukoliko je potrebno prijavnici možete priložiti dodatne materijale koji daju potpuniji uvid u sam projekt. Ispunjene prijavnice šalju se na adresu hdd@dizajn.hr. Nepotpune prijavnice neće se razmatrati.

 

Selekcija radova

Pristigle prijedloge projekata odabrat će Projektni savjet HDD-a na temelju čega će prihvaćeni prijedlozi biti uvršteni u prijedlog programa HDD-a za financiranje javnim sredstvima RH, lokalnih fondova i fondova Europske unije.

Projektni savjet HDD-a za 2016. godinu čine: predstavnici UO HDD-a (2 člana), Marko Golub, Mia Bogovac, Goran Martin Štimac, Koraljka Vlajo, Ivana Fabrio.

Ukoliko aktivnost uključuje i izložbenu prezentaciju, ona se ne može odnositi na HDD galeriju, za čiji je program nadležan Savjet galerije.

 

Rokovi


Prijave projekata se zaprimaju tijekom čitave godine putem e-mail adrese hdd@dizajn.hr. Rezultati Prijava bit će javno objavljivani na kvartalnoj osnovi: 1. rujna 2015., 20. prosinca 2015., 20. travnja 2016. godine itd.

 

Postavljanje pitanja


Za sve dodatne informacije možete se obratiti Tajništvu HDD-a na email: tajnistvo@dizajn.hr ili telefonski broj 098 311 630.