Novi način obračuna autorskih honorara od 1.1.2017.

Od 1.1.2017. godine na snagu su stupili novi Zakon o doprinosima i novi Zakon o porezu na dohodak koji uvode novine vezane uz isplatu autorskih honorara. Po novome se i na takve primitke obračunavaju doprinosi i to doprinosi iz osnovice (doprinos za MIO I stup i MIO II stup) te doprinosi na osnovicu (doprinos za zdravstveno osiguranje). Obveznik doprinosa iz osnovice je primatelj honorara, a obveznik doprinosa na osnovicu je isplatitelj honorara. Međutim, obveznik obračunavanja i plaćanja svih doprinosa je isplatitelj primitka.

 

U praksi to znači da se najprije od iznosa dogovorenog bruto honorara odbije priznati neoporezivi izdatak (30% za sve autorske naknade + 25% za umjetnička djela uz potvrdu strukovne udruge) te se dobije osnovica za obračun doprinosa (MIO I i II stup, ZO). Iz te osnovice obračuna se ukupno 10% doprinosa za mirovinsko osiguranje.

Taj doprinos odbije se od osnovice te se dobije dohodak tj. osnovica za obračun poreza. Od 1.1.2017. iznos poreza na dohodak je umanjen sa 25% na 24%. Na porez obračunava se i plaća prirez porezu na dohodak čija visina ovisi od općine prebivališta primatelja honorara.

Neto naknada koja se isplaćuje primatelju honorara dobije se kada se od bruto honorara oduzme ukupan iznos doprinosa iz osnovice (MIO I i II stup) te ukupan iznos poreza i prireza.

U slučaju da primatelj honorara ostvari taj primitak neposredno iz inozemstva ili u inozemstvu ili od fizičke osobe koja nije poslovni subjekt, obveznik obračunavanja i plaćanja svih doprinosa je primatelj primitka. Inozemni platitelj honorara ili fizička osoba koja nije poslovni subjekt uplaćuju ugovoreni bruto honorar na žiro račun primatelj. Primatelj obračunava i plaća doprinose iz dohotka (doprinosi za MIO I i II stup) te pripadajući porez i prirez. Doprinos za zdravstveno osiguranje se ne plaća.

Nakon zaprimanja autorske naknade iz inozemstva potrebno je u roku od 8 dana upisati se u Registar poreznih obveznika (RPO) te utvrditi imamo li s državom u kojoj je ostvaren dohodak potpisan Međunarodni sporazum o dvostrukom oporezivanju. Ako takav ugovor nije potpisan primjenjuju se odredbe tuzemnih zakonskih propisa. Ako porezni obvenik (primatelj honorara) prema odredbama takvog  ugovora treba podmiriti predujam poreza na dohodak u RH to mora učiniti u roku od 30 dana od primitka novca na račun. Obzirom da je honorar ispaćen u stranoj valuti primljenu svotu treba obračunati u kunsku protuvrijednost primjenom srednjeg tečaja HNB na dan kad je dohodak ostvaren.

Primatelj je također obvezan podnijeti nadležnoj poreznoj ispostavi JOPPD obrazac tj. izvješće o primicima, porezu na dohodak i prirezu te doprinosima za obvezna osiguranja. Izvješće se podnosi do 15-og u mjesecu za primitke iz prethodnog mjeseca. JOPPD obrazac može se dostaviti ispisan putem računala, uz uvjet da sadržajem i oblikom u cijelosti odgovara obrascu koji je propisan Pravilnikom o porezu na dohodak.

Izmjene i dopune citiranog Zakona ne odnose se na samostalne umjetnike članove Hrvatske zajednice samostalnih umjetnika koji profesionalno obavljaju samostalnu umjetničku djelatnost, kao glavno zanimanje te imaju pravo na uplatu obveznih doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje iz sredstava proračuna Republike Hrvatske. Za isporučeno umjetničko djelo, profesionalni samostalni umjetnici čiji se doprinosi plaćaju iz državnog proračuna, nisu obveznici plaćanja dodatnog doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje.

U excel tablici u prilogu (na kraju teksta) možete izračunati neto honorar temeljem bruto honorara. Potrebno je samo upisati ugovoreni bruto honorar i dobit će se iznos neto honorara te svih potrebnih doprinosa i poreza i prireza koji se na njega plaćaju. Prirez u tablici je izračunat u visini od 18% (Zagreb). Za ostale općine/gradove potrebno je promijeniti formulu za izračun prireza. Izračuni su napravljeni za primatelje umjetničkih autorskih honorara uz potvrdu strukovnog udruženja kao i za primatelje umjetničkih autorskih honorara koji su članovi HZSU).

Za izračun bruto honorara temeljem neto honorara koristite sljedeće koeficijente:

stopa prireza koeficijent za umjetnički autorski honorar uz potvrdu strukovnog udruženja koeficijent za umjetnički autorski honorar članova HZSU-a
0,00 1,165773 1,121076
1,00 1,167095 1,122435
2,00 1,168421 1,123798
3,00 1,169749 1,125163
4,00 1,171081 1,126532
5,00 1,172415 1,127904
6,00 1,173753 1,129280
6,25 1,174088 1,129824
6,50 1,174423 1,129969
7,00 1,175094 1,130659
7,50 1,175765 1,131350
8,00 1,176437 1,132041
9,00 1,177784 1,133427
10,00 1,179134 1,134816
12,00 1,181843 1,137605
13,00 1,183202 1,139004
14,00 1,184565 1,140407
15,00 1,185930 1,141813
18,00 1,190046 1,146053

 

(neto honorar x koeficijent = bruto honorar)

 

Novost je i to da je opet obavezna godišnja prijava poreza. Naime predujam poreza koji se plaća na autorske honorare (u visini od 24%) nije konačan porez. Godišnji porez na dohodak plaća se po stopi od 24% samo na poreznu osnovicu do visine 210.000,00 kuna, a po stopi od 36% na dio porezne osnovice koji prelazi iznos od 210.000,00 kuna.

 

Tabelarni prikaz obveza doprinosa te poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak temeljem isplate autorskih honorara

 

  1. u slučaju da je platitelj honorara iz Republike Hrvatske

 

DOPRINOSI

       

doprinosi iz osnovice

postotak

obveznik doprinosa

obveznik plaćanja

obveznik podnošenja JOPPD izvještaja / rok podnošenja

doprinos za MIO I stup 7,5% od osnovice* za obračun doprinosa primatelj honorara platitelj honorara platitelj /na dan isplate primitka, najkasnije idući dan
doprinos za MIO II stup 2,5% od osnovice* za obračun doprinosa primatelj honorara platitelj honorara platitelj /na dan isplate primitka, najkasnije idući dan

doprinosi na osnovicu

       
doprinos za zdravstveno osiguranje 7,5% od osnovice* za obračun doprinosa platitelj honorara platitelj honorara platitelj /na dan isplate primitka, najkasnije idući dan

POREZI

       
porez na dohodak 24% od porezne osnovice/dohotka platitelj honorara platitelj honorara platitelj /na dan isplate primitka, najkasnije idući dan
prirez porezu na dohodak %-tak ovisi od općine/grada prebivališta platitelj honorara platitelj honorara platitelj /na dan isplate primitka, najkasnije idući dan

 

  1. u slučaju da je platitelj honorara iz inozemstva:

 

DOPRINOSI

doprinosi iz osnovice

postotak

obveznik doprinosa

obveznik plaćanja

obveznik podnošenja JOPPD izvještaja / rok podnošenja

doprinos za MIO I stup 7,5% od osnovice* za obračun doprinosa primatelj honorara primatelj honorara primatelj /do 15-og u mjesecu za uplate iz prethodnog mjeseca**
doprinos za MIO II stup 2,5% od osnovice* za obračun doprinosa primatelj honorara primatelj honorara primatelj /do 15-og u mjesecu za uplate iz prethodnog mjeseca**

doprinosi na osnovicu

       
doprinos za zdravstveno osiguranje ne plaća se

POREZI

porez na dohodak 24% od porezne osnovice/dohotka primatelj honorara primatelj honorara u roku od 30 dana od primitka novca**
prirez porezu na dohodak %-tak ovisi od općine/grada prebivališta primatelj honorara primatelj honorara u roku od 30 dana od primitka novca**

 

*osnovica za obračun doprinosa = ugovoreni bruto honorar – paušalni porezni izdaci (30% za sve autorske honorare + 25% za autorske honorare umjetnika uz potvrdu strukovne udruge)

** u slučaju da u tijeku jednog mjeseca primite više isplata po istoj osnovi (više autorskih honorara) podnosi se zbirno izvješće putem Obrasca JOPPD za sve isplate u tom mjesecu

Način ispunjavanja JOPPD obrasca opisan je u članku 19. Pravilnika o porezu na dohodak.

 

 

Upute za primatelje honorara iz inozemstva ili u inozemstvu ili od fizičke osobe koja nije poslovni subjekt:

Zbroj poreza i prireza uplaćuje se na žiro račun grada/općine prebivališta:

Brojeve žiro računa na koje se plaća porez i prirez za sve gradove i općine možete pogledati ovdje.

Podaci za plaćanje:

model primatelja: HR68

poziv na broj: 1945-vaš OIB-šifra dana

(šifra dana = kombinacija oznake zadnje dvije znamenke godine i rednog broja dana u godini kada vršite plaćanje. Redni broj dana u godini (šifru dana) možete izračunati na linku. Npr. šifra dana za 2.1.2017. je 17002)

Stope prireza za pojedine gradove ili općine potražite ovdje.

 

Doprinos za MIO I stup uplaćuje se na račun Državnog proračuna:

HR1210010051863000160

Model: HR68

Poziv na broj: 8176-vaš oib-šifra dana (joppd)

 

Doprinos za MIO II stup uplaćuje se na račun Državnog proračuna:

HR7610010051700036001

Model: HR68

Poziv na broj: 2291-vaš oib-šifra dana (joppd)

 

Obračun naknade za umjetničko djelo od 1.1.2017

 

Ovaj tekst je samo informativne prirode. Nastojali smo donekle razjasniti novosti koje se odnose na način obračuna autorskih honorara članova HDD-a, a koje proizlaze iz novog Zakona o dohotku i novog Zakona o doprinosima. Za više informacija preporučujemo da pročitate zakone.

Zakon o porezu  na dohodak

Zakon o doprinosima

Pravilnik o porezu na dohodak