Natječaj za prijem u članstvo Hrvatskog dizajnerskog društva

Hrvatsko dizajnersko društvo objavljuje natječaj za primanje novih članova. Rok za prijavu: 20. travanj 2015.

U skladu s Pravilnikom za primanje u članstvo pozivamo zainteresirane kandidate koji udovoljavaju uvjetima propisanim Pravilnikom da se prijave za jednu od sljedećih kategorija:

  • Profesionalci*
  • Pripravnici** i
  • Studenti***

* Članovima HDD-a u profesionalnoj kategoriji mogu postati autori kojima je dizajn osnovno zanimanje, odnosno svi oni autori koji na području dizajna djeluju profesionalno, bilo u dizajnerskoj praksi ili na području kritike, teorije i edukacije, a koji zadovoljavaju propisane kriterije.U kategoriju profesionalaca bit će primljeni kandidati s najmanje 3 godine profesionalnog iskustva, a koji su zadovoljili kriterije za vrednovanje. Kandidati trebaju svojim životopisom i priloženim radovima dokazati profesionalno djelovanje. Uža područja djelovanja članova HDD-a u profesionalnoj kategoriji su: grafički dizajn, industrijski/produkt dizajn, dizajn interijera, izložbeni dizajn, modni dizajn, dizajn u digitalnim medijima, dizajn interakcija, fotografija, ilustracija, tipografija, teorija dizajna, kritika dizajna i edukacija u dizajnu.

** Članstvo u ovoj kategoriji stječe se na dva načina:

  1. Temeljem prvostupanjske odgovarajućeg fakulteta (popis u Pravilniku). Prijave ne podliježu selekciji
  2. Temeljem kriterija za vrednovanje odlukom Komisije za primanje novih članova. Kategorija pripravnika uključuje dizajnere s manje od tri godine profesionalnog iskustva, koji su educirani u srodnom području, ali svojim curriculumom dokazuju da se bave dizajnom profesionalno, bilo u zemlji ili inozemstvu, no trenutačno ne ispunjavaju u potpunosti kriterije koji su potrebni za ulazak u kategoriju profesionalaca. Uža područja djelovanja članova HDD-a u kategoriji pripravnika jesu: grafički dizajn, industrijski/produkt dizajn, dizajn interijera, izložbeni dizajn, modni dizajn, dizajn u digitalnim medijima, dizajn interakcija, fotografija, ilustracija, tipografija, teorija dizajna, kritika dizajna i edukacija.

*** Članovima u ovoj kategoriji mogu postati svi zainteresirani studenti koji ispune Prijavnicu. Studenti trebaju priložiti potvrdu o školovanju na nekom od sveučilišnih studija u zemlji i inozemstvu. Prijave ne podliježu selekciji

 

Članom HDD-a mogu postati svi državljani Republike Hrvatske koji prihvaćaju Statut HDD-a, a koji su svojim dosadašnjim radom dokazali pripadnost praksi, teoriji i promicanju struke dizajna, odnosno svi oni koji su na bilo koji način zainteresirani za napredak dizajna u Hrvatskoj. Članovima mogu postati i osobe koje nisu državljani RH, ali su profesionalno vezani uz RH i svojim radom doprinose razvoju dizajna u Hrvatskoj.

Kandidati i kandidatkinje koji žele postati članovima HDD-a trebaju u navedenom roku dostaviti svu potrebnu dokumentaciju, pripremljenu prema uputama za svaku pojedinu kategoriju. Detaljne upute i kriteriji za primanje u članstvo HDD-a nalaze se u Pravilniku za primanje novih članova koji se zajedno s Prijavnicom nalazi u privitku ove obavijesti.

Prijavnicu zajedno s potrebnom dokumentacijom možete dostaviti elektronskim putem na: tajnistvo@dizajn.hr odnosno na adresu: Hrvatsko dizajnersko društvo, “Natječaj za prijem u HDD”, Boškovićeva 18, 10000 Zagreb

Rok za prijavu: 20. travanj 2015.
(računaju se sve prijave koje stignu do tog datuma)

Sve kandidatkinje i kandidati za primanje u profesionalnu i pripravničku kategoriju moraju dostaviti i potvrdu o uplati kotizacije u iznosu od 150 kn. Kotizacija se uplaćuje na žiro račun HDD-a, IBAN HR0624840081100855084 i ne vraća se. Kandidati za studentsku kategoriju ne plaćaju kotizaciju.

Promjena kategorije
Posebno se pozivaju svi članovi HDD-a čiji se profesionalni status u međuvremenu promijenio da prijave promjenu svoje kategorije i također pripreme dokumentaciju prema uputama u Pravilniku.

Rezultati selekcije

Komisija za primanje novih članova pregledat će sve pristigle prijave i procijeniti udovoljavanje kriterija za učlanjenje u HDD. Svi će kandidati o rezultatima Natječaja biti obaviješteni putem e-maila.

Stupanjem u HDD između ostalog stječe se pravo na:
– smanjenu kotizaciju za sudjelovanje na izložbama hrvatskog dizajna
– porezne olakšice u skladu sa Zakonom (profesionalci i pripravnici)
– besplatnu ocjenu rada prilikom kandidiranja za članstvo u HZSU
– sudjelovanja na natječajima koji zahtijevaju članstvo u strukovnoj udruzi

Pored toga stječu se prava i obaveze spram udruge:
– biti informirani o svim događanjima, natječajima, izložbama, radionicama i sl. vezanim uz aktivnosti HDD-a te na sve ostale obavijesti vezane uz stručna i profesionalna događanja u Hrvatskoj i inozemstvu;
– redovito plaćati godišnju članarinu;
– ravnopravno sudjelovati u svim internim natječajima;
– pravo na umanjenu kotizaciju na izložbama u organizaciji HDD-a, umanjenu cijenu godišnjaka i ostalih publikacija u izdanju HDD-a
– pravo na člansku iskaznicu HDD-a i sve pogodnosti koje ona donosi
– aktivno sudjelovati u ostvarivanju zadaća Društva
– predlagati, birati i biti birani u tijela Društva (profesionalci);

Za sva dodatna pitanja obratite se na:
M 098 311 630; T/F: 01/4846 874; tajnistvo@dizajn.hr

 

Prijavnica
Pravilnik Hrvatskog dizajnerskog društva za primanje u članstvo