Natječaj za dizajn novih hrvatskih registarskih pločica

registarske plocice

Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Hrvatske poziva sve zainteresirane natjecatelje da se prijave na Natječaj za dizajn novih hrvatskih registarskih pločica. Rok za dostavu radova je do 6. veljače 2015.!

Podaci o naručitelju:

Republika Hrvatska, Ministarstvo unutarnjih poslova, Ulica grada Vukovara 33, 10000
Zagreb, OIB: 36162371878, www.mup.hr, (dalje u tekstu: naručitelj).

Uvod:
Motorna i priključna vozila smiju sudjelovati u prometu na cestama ako su registrirana, a za registrirana vozila izdaju se registarske pločice. Registarske pločice moraju biti vizualno uočljive u smislu raspoznatljivosti slovno brojčanih oznaka na registarskoj pločici i čitljive preko odgovarajućih elektroničkih uređaja.
Svrha natječaja je dobivanje kvalitetnog, stručno projektiranog idejnog rješenja dizajna
registarskih pločica. Nagrađena rješenja bit će podloga za realizaciju izvedbenog rješenja, te uvođenje novih registarskih pločica u Republici Hrvatskoj.
Natječajni radovi moraju odgovarati Općim uvjetima natječaja za dizajn novih registarskih pločica Republike Hrvatske koji su objavljeni na web stranicama Ministarstva unutarnjih poslova (www.mup.hr).

Predmet natječaja:

Idejno rješenje za dizajn novih hrvatskih registarskih pločica koje će odabrati Ocjenjivački sud te dodijeliti tri novčane nagrade u ukupnom iznosu od 45.000 kuna neto.

Vrsta natječaja:
Otvoreni

Zadani elementi:
Zadani elementi koje registarska pločica mora sadržavati su:
– europski logo (oznaka Europske unije i međunarodna oznaka države HR) na lijevoj strani registarske pločice u skladu s Uredbom Vijeća (EZ-a) br. 2411/98 od 3. studenoga 1998. o priznavanju razlikovnih oznaka država članica u kojima su registrirana motorna vozila i njihove prikolice u prometu unutar Zajednice,
– kombinacija slovno brojčanih oznaka na registarskoj pločici u karakterističnoj tipografiji. Predložena tipografija mora sadržavati znakove karakteristične za hrvatski jezik, a font treba funkcionirati na različitim platformama (PC, Macintosh …) i operativnim sustavima (Windows, OS…);
– nove registarske pločice neće nužno sadržavati oznaku registracijskog područja koja je vezana uz naziv grada, županije ili nekog drugog područja.
– može sadržavati i znak-simbol koji upućuje na vizualni identitet Republike Hrvatske.

Natječaj se odnosi na registarske pločice iz članka 243. stavka 1. točaka 1., 2., 3. i 4.
Zakona o sigurnosti prometa na cestama („Narodne novine“ broj: 67/08, 48/10, 74/11, 80/13, 158/13 i 92/14), koje su bijele boje s otisnutim brojkama i slovima crne boje. Izabrani dizajn moći će se uz odgovarajuće modifikacije primijeniti i na ostale vrste registarskih pločica navedene u članku 243. stavku 1. Zakona o sigurnosti prometa na cestama.

Retro-reflektivni materijal i ugrađeni elementi zaštite te tehnički parametri registarske pločice moraju biti u skladu s hrvatskom normom HRN ISO 7591:2001 Cestovna vozila – Retroreflektirajuće registarske pločice za motorna vozila i njihove prikolice – Specifikacija za registarske pločice (ISO 7591:1982).

Registarske pločice će u strukturi folije kojom je pločica presvučena sadržavati: tzv. „ vodeni žig“ i VST – virtualne sigurnosne niti. „Vodeni žig“ u gornjem redu predstavljat će hrvatski grb, a u donjem svijetla slova RH na tamnoj podlozi. Ovi elementi će biti vidljivi samo pod određenim kutom gledanja – bit će ugrađeni u samoj strukturi folije.

Registarske pločice će sadržavati dodatnu zaštitu u vidu laserskog graviranja serijskog broja pojedine pločice i bar kod koji će povezivati registarsku oznaku i serijski broj te je potrebno predvidjeti mjesto na registarskoj pločici na kojem će se nalaziti serijski broj i bar kod.

Ocjenjivački sud:
Najprihvatljivije rješenje dizajna registarskih pločica odabrat će ocjenjivački sud kojeg
čini pet članova, a sastavljen je od dva predstavnika Ministarstva unutarnjih poslova,
dva predstavnika Hrvatskog dizajnerskog društva (HDD) i jednog predstavnika pravne osobe ovlaštene za tehničku izradu registarskih pločica. Ocjenjivački sud može pozvati autore da osobno predstave i obrazlože projekt.

Ocjenjivački sud će prilikom ocjenjivanja natječajnih radova prednost dati kreativnim, jasno strukturiranim, te profesionalno i suvremeno artikuliranim rješenjima osmišljenim na temelju razumijevanja zadatka natječaja.

Nagrade:
Za najprihvatljivije rješenje dizajna registarskih pločica koje će odabrati ocjenjivački sud
dodijelit će se nagrade u ukupnom iznosu od 45.000 kuna neto, raspodijeljene na slijedeći način:

1. nagrada u iznosu od 20.000 kuna,
2. nagrada u iznosu od 15.000 kuna,
3. nagrada u iznosu od 10.000 kuna.

Primitkom nagrada nagrađeni sudionici natječaja odriču se prava na daljnje potraživanje naknade za korištenje njihovog idejnog rješenja te prenose isključivo pravo na trajno korištenje Ministarstvu unutarnjih poslova.

Način i mjesto dostave natječajnih radova:
Natječajni radovi se predaju neposredno na urudžbeni zapisnik naručitelja u Glavno
tajništvo ili preporučenom poštanskom pošiljkom na adresu naručitelja, u zatvorenoj omotnici na kojoj mora biti naznačeno ime i prezime/naziv i adresa natjecatelja radi evidencije natječajnih radova ili kako bi se u slučaju da natječajni radovi stignu nakon propisanog roka za primanje radova isti mogli neotvoreni vratiti pošiljatelju te adresa i oznaka slijedećeg sadržaja: MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA, SEKTOR ZA NABAVU, ILICA 335, 10000 ZAGREB, „NATJEČAJ ZA DIZAJN NOVIH REGISTARSKIH PLOČICA“ – „NE OTVARATI“.
Natjecatelji samostalno određuju način dostave i sami snose rizik eventualnog gubitka
odnosno nepravovremene dostave natječajnog rada.

Rok za dostavu natječajnih radova:
06. veljače 2015. do 12,00 sati, bez obzira na način dostave.

Linkovi:

Natječaj za dizajn registarskih pločica

Opći uvjeti – Natječaj za dizajn registarskih pločica

.