Natječaj za dizajn i izradu službene odjeće (uniforme) informatora HTZ-a

Hrvatska turistička zajednica objavila je Natječaj za dizajn i izradu službene odjeće (uniforme) informatora Hrvatske turističke zajednice. Službena odjeća sastoji se od ženskih i muških odjevnih predmeta uz mogućnost prijedloga pratećeg asesoara, a izrada uniformi uključuje nabavu materijala, kojeg finalno treba odobriti naručitelj. Natječaj se provodi po Zakonu o javnoj nabavi, a rok za dostavu ponuda je 29. siječnja 2018. do 11:00 sati.

 

Službeni tekst natječaja koji je raspisala i provodi Hrvatska turistička zajednica pročitajte u nastavku:

 

 1. Podaci o naručitelju:

Hrvatska turistička zajednica, Iblerov trg 10/IV, 10000 Zagreb,
tel: 01 4699 333, fax:01 4557 827
www.hrvatska.hr
info@htz.hr

 

 1. Podaci o odjelu zaduženom za komunikaciju s ponuditeljima:

Odjel za sajmove i prezentacije Glavnog ureda Hrvatske turističke zajednice

 

 1. Rok sklapanja ugovora:

Ugovor se sklapa za razdoblje do izvršenja istog.

 

 1. Opis predmeta nabave:

Nabava dizajna te izrada muških i ženskih uniformi informatora HTZ-a. Izrada uniformi uključuje nabavu materijala, kojeg finalno treba odobriti naručitelj.

Službena odjeća (uniforma) se sastoji od ženskih i muških odjevnih predmeta uz mogućnost prijedloga pratećeg asesoara.

 

Sadržaj ponude dizajna:

 • idejno rješenje/dizajn svih artikala muške i ženske uniforme
 • prijedlog i idejno rješenje pratećeg asesoara (kapa/šešir, ukras za glavu, marama, kravata, ukras za ruku i/ili sl.),
 • dizajn i koncept skice svakog odjevnog predmeta, te cjelokupnu sliku ženskog i muškog službenog odjela i asesoara ako je predložen,
 • ponuđač mora predložiti rješenja za sve odjevne predmete kao i za mogući asesoar,
 • ideju je potrebno obrazložiti u pisanom obliku,
 • prijedlog vrste i boje materijala za uniforme i asesoar (ukoliko je predložen),
 • uzorak materijala, kojeg je moguće nabaviti u većim količinama za cijelu seriju uniforme u zadanom roku (PRILOG 1 – potrebne količine različitih artikala),
 • skice je potrebno prezentirati na isprintu A3 formata i na CD-u.

 

Nagrada za dizajn uniformi:

Nagrada za izabrani dizajn svih odjevnih predmeta i mogućeg asesoara je 35.000 kn (brutto). Nagrada uključuje otkup autorskih prava na dizajn i korištenje idejnog rješenja modela, odabir materijala za uniforme u dogovoru s izvođačem uniformi, ukoliko je riječ o drugom gospodarskom subjektu (vidi točku zajednica ponuditelja), nadzor nad izradom prototipova odjevnih predmeta koji će biti sastavni dio muške i ženske uniforme, te asesoara ukoliko je uključen kao i nadzor te sudjelovanje u izradi krojeva prema potrebnim konfekcijskim brojevima.

Naručitelj se navedenu nagradu obvezuje isplatiti najkasnije 30 dana od datuma potpisa ugovora.

Hrvatska turistička zajednica (HTZ) ima pravo izmjene i dopune odabranog dizajna/modela u dogovoru s autorom dizajna. HTZ zadržava sva prava na odabrano idejno rješenje.

 1. Vrsta, kvaliteta i količina predmeta nabave:

Vrsta i kvaliteta prema prijedlogu dizajna, a sukladno smjernicama za izradu idejnog rješenja.

Smjernice za izradu idejnog rješenja:

 • odjevni predmeti bi trebali obavezno biti u skladu s novim vizualnim izgledom štanda (PRILOG 2 – Vizuali novog štanda i fotografije prijašnjih uniformi) i pratiti prepoznatljive elemente hrvatskog identiteta,
 • informatori su u direktnom kontaktu s publikom i predstavljaju Hrvatsku na inozemnim sajmovima turizma,
 • posao informatora je stajanje za pultom na štandovima, komunikacija s posjetiteljima, posluživanje posjetitelja, slaganje materijala na štandu. U uniformi se treba komotno kretati, ali i izbjegavati neku svjetlu tkaninu zbog često relativno prljavih promotivnih brošura,
 • dob informatora je u prosjeku od 20-30 godina,
 • gotovo svi sajmovi se održavaju u periodu od siječnja do travnja, te od listopada do prosinca, dakle, u hladnije doba godine, ali u relativno toplim halama,
 • osnovne prigode na kojima bi se koristile uniforme su inozemni turistički sajmovi. Sajmovi traju u prosjeku cca. 4-6 dana, a radno vrijeme ima je najčešće od 10-19 sati.
 • svaki informator preuzima jednu ili više artikala uniformi za cijelo vrijeme trajanja sajma za koji je angažiran ovisno o artiklu:
  • jedan artikl (suknja, sako, prsluk ili hlače)
  • više artikala ovisno o dužini trajanja sajma tj. jedan artikl za korištenje 2 dana (majica, košulja ili haljina). Nakon svakog sajma službena odjeća se čisti u kemijskim čistionicama.
 • odabrane uniforme će se koristiti barem 3 godine, stoga materijal i uniforme trebaju biti otporni na veći broj korištenja i čišćenja. Uniforma treba biti izrađena od materijala koji se minimalno gužva ili uopće ne gužva, te da je ugodna za nošenje.

Količina predmeta nabave

Sukladno PRILOG 1. Potrebne količine navedene su za razne opcije pojedinih artikala, budući HTZ želi omogućiti ponuđačima da predlože artikle u idejnom rješenju za koje smatraju da su najbolje opcije za mušku i žensku uniformu.

 

 1. Mjesto isporuke roba i usluga:

Glavni ured Hrvatske turističke zajednice, Iblerov trg 10/IV, Zagreb.

 

 1. Rok isporuke roba i usluga, odnosno rok završetka radova ili duljina trajanja ugovora:

Prvi rok isporuke uniformi je do 26.2.2018. Prilikom prve isporuke potrebno je isporučiti uniforme za 4 ženske i 2 muške osobe (količina ovisi o vrsti artikla koje ponuđač predlaže za uniformu).

Drugi rok isporuke je 9.7.2018. Potrebno je isporučiti sve preostale uniforme.

Molimo da ponuđač ponudi tkanine za uniforme koje će biti raspoložive u potrebnim količinama kako bi se mogli isporučiti u zadanim rokovima.

Detalji potrebnih količina u zadanim rokovima nalazi se u PRILOG 1.

 

 1. Opis i oznaka grupa ili dijelova predmeta nabave, ako je dopušten takav način nuđenja:

Potrebno je nuditi cjelokupan predmet nabave, sukladno dokumentaciji za nadmetanje. Nije dozvoljena ponuda po grupama ili dijelovima predmeta nabave.

 

 1. Uvjeti sposobnosti gospodarskih subjekata, naziv dokaza sposobnosti te vrijednosne pokazatelje dokaza ako se mogu iskazati:

 

 1. Dokaz pravne i poslovne sposobnosti:
  • isprava o upisu u poslovni, sudski (trgovački), strukovni, obrtni ili drugi odgovarajući registar ili odgovarajuća potvrda kojom dokazuje da je registriran za obavljanje poslova, odnosno djelatnosti koja je predmet nabave. Ovaj dokaz sposobnosti ne smije biti stariji od šest mjeseci do dana slanja objave.
  • Naziv izdavatelja dokaza sposobnosti: nadležni Trgovački sud, Obrtni registar, odnosno odgovarajući strukovni ili poslovni registar.
  • Ako se dokazi ne izdaju u zemlji sjedišta gospodarskog subjekta, ponuditelji su dužni dostaviti odgovarajuću izjavu o istom, s ovjerom potpisa kod javnog bilježnika.
  • U slučaju zajedničke ponude, članovi zajednice ponuditelja obvezni su pojedinačno dokazati postojanje sposobnosti iz točke 10.A. ove dokumentacije. Ako je sposobnost iz točke 10.A. potrebna samo za izvršenje dijela predmeta nabave, tada tu sposobnost dokazuje onaj član zajednice ponuditelja koji će izvršavati taj dio predmeta nabave.

 

 1. Dokaz o nekažnjavanju:
 • Izjava s ovjerenim potpisom kod javnog bilježnika ili drugog nadležnog tijela kojom natjecatelj dokazuje (PRILOG 3): da gospodarskom subjektu ili osobi ovlaštenoj za zastupanje gospodarskog subjekta nije izrečena pravomoćna osuđujuća presuda za kaznena djela zbog udruživanja za počinjenje kaznenih djela, primanje mita u gospodarskom poslovanju, davanje mita u gospodarskom poslovanju, zlouporaba položaja i ovlasti, zlouporaba obavljanja dužnosti državne vlasti, protuzakonito posredovanje, primanje mita, davanje mita, prijevara, računalna prijevara, prijevara u gospodarskom poslovanju ili prikrivanje protuzakonito dobivenog novca, odnosno za odgovarajuća kaznena djela prema propisima zemlje sjedišta gospodarskog subjekta, odnosno odgovarajući dokaz o nekažnjavanju zemlje sjedišta ukoliko je ponuditelj registriran izvan Republike Hrvatske. Ovaj dokaz sposobnosti ne smije biti stariji od trideset (30) dana do dana slanja objave.
 • Izjava osobe ovlaštene za zastupanje gospodarskog subjekta za sebe i za gospodarski subjekt daje izjavu s ovjerenim potpisom kod javnog bilježnika ili drugog nadležnog tijela zemlje sjedišta, odnosno nadležno tijelo zemlje sjedišta ukoliko se u istoj odgovarajući dokaz izdaje,
 • Ukoliko je riječ o zajedničkoj ponudi zajednice ponuditelja, ovaj dokument je potrebno priložiti pojedinačno za sve sudionike u zajedničkoj ponudi.

 

 1. Dokaz financijske sposobnosti:

Stanje duga

 • Naziv dokaza sposobnosti: potvrda porezne uprave o stanju duga ili istovrijedne isprave nadležnog tijela zemlje sjedišta ponuditelja.
 • Naziv izdavatelja dokaza sposobnosti: Ministarstvo financija – Porezna uprava, odnosno nadležno tijelo zemlje sjedišta ponuditelja.
 • Vrijednosni pokazatelj dokaza sposobnosti: ponuditelj mora dokazati da je ispunio obvezu plaćanja svih dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje. Ovaj dokaz sposobnosti ne smije biti stariji od 30 dana do dana slanja poziva na dostavu dokaza.
 • Ukoliko je riječ o zajedničkoj ponudi zajednice ponuditelja, ovaj dokument prilaže član zajednice koji je odgovoran za nabavu materijala i izradu uniformi.

 

Jamstvo za ozbiljnost ponude

 • Naziv dokaza financijske sposobnosti: Jamstvo za ozbiljnost ponude. Jamstvo za ozbiljnost ponude mora biti priloženo u pismu ponude u propisanoj zakonskoj formi Bjanko zadužnice (NN 115/12) potpisane od ponuđača (dužnika) i ovjerene od strane javnog bilježnika. Naručitelj utvrđuje visinu jamstva u apsolutnom iznosu od 50.000,00 kn.
 • Jamstvo za ozbiljnost ponude čini sastavni dio ponude uvezane u cjelinu te ne smije biti oštećeno ili probušeno uvezom, već ga je potrebno uložiti u PVC fascikl zbog obveze vraćanja istog.
 • Jamstvo će se aktivirati za slučaj odustajanja ponuditelja od svoje ponude u roku njezine valjanosti, odnosno dostavljanja neistinitih ili neodgovarajućih dokaza o sposobnosti, odnosno nedostavljanja jamstva za uredno ispunjenje ugovora, jamstva za pokriće osiguranja odgovornosti iz djelatnosti ili ako prihvatljivi ponuditelj odbije potpisati ugovor.
 • Ako se ponuditelj suglasi s zahtjevom naručitelja za produženje valjanosti ponude, jamstvo za ozbiljnost ponude mora se produžiti sukladno produženju roka valjanosti ponude.
 • Naručitelj je obvezan vratiti ponuditeljima jamstva za ozbiljnost ponude u roku 30 dana od dana konačnosti odluke o odabiru.
 • Ukoliko je riječ o zajedničkoj ponudi zajednice ponuditelja, ovaj dokument prilaže član zajednice koji je odgovoran za nabavu materijala i izradu uniformi.

 

Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora

 • Naziv dokaza financijske sposobnosti: Izvršitelj mora Naručitelju istovremeno sa potpisom ugovora, dostaviti Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora. Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora mora biti dostavljeno prilikom potpisivanja ugovora u propisanoj zakonskoj formi Bjanko zadužnice (NN 115/12) potpisane od ponuđača (dužnika) i ovjerene od strane javnog bilježnika. Potrebno je dostaviti 5 zadužnica u iznosu od 10.000,00 kn po zadužnici. Naručitelj utvrđuje visinu jamstva u apsolutnom iznosu od 50.000,00 kn.
 • Ukoliko je riječ o zajedničkoj ponudi zajednice ponuditelja, ovaj dokument prilaže član zajednice koji je odgovoran za nabavu materijala i izradu uniformi.

 

Jamstvo će se aktivirati:

 • u slučaju da Izvođač ne isporuči muške i ženske uniforme u ugovorom utvrđenim rokovima, osim u slučaju više sile, Hrvatska turistička zajednica aktivirat će jamstvo za uredno ispunjenje ugovora, te izvršitelj plaća penal za navedeni propust u iznosu do 50.000,00 kn.
 • ukoliko se nadzorom ustanovi da pojedini artikli uniformi ili cijela muška i ženska uniforma nisu u skladu s tehničkom dokumentacijom tj. nisu u skladu s usuglašenim i prihvaćenim prototipom muške i ženske uniforme, te ukoliko se uočeni nedostaci ne otklone u roku od 14 dana od njegove prijave od strane Naručitelja zaduženoj kontakt osobi Izvođača, Hrvatska turistička zajednica aktivirati će jamstvo za uredno ispunjenje ugovora, a izvršitelj plaća penal za navedeni propust u iznosu do 50.000,00 kn.
 • ukoliko se nadzorom ustanovi da pojedini artikli uniformi ili cijela muška i ženska uniforma nisu kvalitetno izvedeni ili u skladu s profesionalnim standardima, te ukoliko se uočeni nedostaci ne otklone u roku od 14 dana od njegove prijave od strane Naručitelja zaduženoj kontakt osobi Izvođača, Hrvatska turistička zajednica aktivirati će jamstvo za uredno ispunjenje ugovora, a izvršitelj plaća penal za navedeni propust u iznosu do 50.000,00 kn.

 

JAMSTVENI ROK TEČE OD DANA ISPORUKE ROBE SERIJE UNIFORMI U TRAJANJU GODINU DANA. Ukoliko Naručitelj uoči pogreške ili nedostatke u izvedbi ili materijalu tijekom jamstvenog roka, artikle s greškom će vratiti, a Izvođač je dužan iste otkloniti ili zamijenili s novim i ispravnim artiklom u roku od 14 dana, iznimno sukladno dogovoru s Naručiteljem.

Rok važenja jamstva za uredno ispunjenje ugovora ne može biti kraći od jamstvenog roka.

 

 1. Drugi dokazi
 • Ponuditelj u ponudi treba dostaviti i uzorke materijala s opisom sastava i uputama održavanja. Budući da Naručitelj odlučuje o finalnim nijansama boja, uz uzorke materijala potrebno je dostaviti i moguće skale boja dostavljenih uzoraka materijala. (PRILOG 6)
 • Kod materijala potrebno je napisati rokove isporuke potrebne količine materijala (prema danim uzorcima) za izradu svih uniformi.
 • Izvođač mora dostaviti potvrdu kojom garantira postojanost boja na način da prilikom propisanog održavanja ne dolazi do neželjenog prelijevanja boja ili izbjeljivanja boja.
 • Dokaz o solidarnoj odgovornosti zajedničkih ponuditelja:
  • Naziv dokaza sposobnosti: Izjava o solidarnoj odgovornosti zajedničkih ponuditelja (PRILOG 5) kojom svi ponuditelji iz zajednice ponuditelja potpisom potvrđuju da su suglasni da je odgovornost ponuditelja iz zajedničke ponude solidarna.

 

 1. Zajednica ponuditelja:
 • Zajednica ponuditelja je udruženje više gospodarskih subjekata s ciljem dostavljanja zajedničke ponude, neovisno o uređenju njihova međusobnog odnosa, koji se obvezuju da će naručitelju u skladu s ugovorom solidarno izvršiti i odgovarati za ugovorne obveze.
 • Ponuditelji mogu biti modni dizajneri i tekstilne tvrtke koje se bave izradom tekstilne odjeće i odjela.
 • Ponuda zajednice ponuditelja mora sadržavati naziv i sjedište svih gospodarskih subjekata iz zajedničke ponude, koji dio predmeta nabave će izvršiti pojedini ponuditelj, naziv i sjedište nositelja ponude i imena osoba odgovornih za izvršenje nabave iz zajedničke ponude. (PRILOG 5)

 

 1. Oblik, način izrade, sadržaj i način dostave ponuda:
 2. Oblik i način izrade ponuda
 • ponuda mora biti uvezana u cjelinu jamstvenikom, s pečatom na poleđini
 • sve stranice ponude označavaju se rednim brojem stranice kroz ukupan broj stranica ponude ili ukupan broj stranica ponude kroz redni broj stranice
 • ponude se pišu neizbrisivom tintom
 • ispravci u ponudi moraju biti izrađeni na način da su vidljivi i dokazivi. Ispravci moraju uz navod datuma biti potvrđeni pravovaljanim potpisom i pečatom ovlaštene osobe gospodarskog subjekta.

 

 1. Sadržaj ponude
 • ispunjeni Ponudbeni obrazac (PRILOG 3),
 • naziv (tvrtku ili skraćenu tvrtku) i poslovno sjedište ponuditelja, a kod zajedničkih ponuditelja podatke o ponuditeljima i o nositelju ponude za sudjelovanje u postupku nabave i sklapanje ugovora, te adresu elektroničke pošte ponuditelja ili službe ovlaštene za zaprimanje pošte,
 • dokazi sposobnosti,
 • sve ostalo što je zatraženo u pozivu za prikupljanje ponuda.

 

 1. Način dostave ponude
 • ponuda se dostavlja u pisanom obliku na hrvatskom jeziku
 • ponuda se dostavlja u zatvorenoj omotnici s naznakom: „PONUDA ZA NABAVU DIZAJNA I IZRADU MUŠKIH I ŽENSKIH UNIFORMI INFORMATORA HRVATSKE TURISTIČKE ZAJEDNICE – NE OTVARATI“ na adresu: Hrvatska turistička zajednica, Iblerov trg 10/IV, 10000 Zagreb, Hrvatska; Odjel za sajmove i prezentacije
 • ponuda se dostavlja s nazivom i adresom ponuditelja

 

 1. Dopustivost dostave ponuda elektroničkim putem:

Ponude nije dopustivo dostaviti elektroničkim putem.

 

 1. Dopustivost alternativnih ponuda:

Nije dopušteno.

 

 1. Način izračuna cijene za predmet nabave, sadržaj cijene i način promjene cijene:

Cijenu je potrebno izračunati sukladno ponudbenom obrascu – PRILOG 3: „Ponudbeni obrazac za nabavu materijala i izradu muških i ženskih uniformi“.

U cijenu ponude mora biti uključeno:

 • idejno rješenje muške i ženske uniforme, sa razradom svakog predloženog artikla uniforme
 • trošak izrade krojeva svih potrebnih konfekcijskih brojeva,
 • nabava materijala, gumbi, konca i svih ostalih elemenata za izradu uniformi,
 • izrada prototipa ženske uniforme br. 38 i muške uniforme br. 50, te asesoara ukoliko je uključen
 • troškovi izrade uniforme, prema standardima kvalitete tekstilne industrije,
 • isporuka uniformi u Hrvatsku turističku zajednicu.

Hrvatska turistička zajednica neće snositi nikakve dodatne troškove nabave materijala i izrade uniformi.

Naručitelj zadržava pravo pregovarati s odabranim ponuđačem o izmjenama dizajna i ponuđenoj cijeni izrade.

Po završetku pregovora utvrđuje se konačna ponuda koja sadrži sve potrebne elemente za dizajn, izradu, isporuku i plaćanje predmeta nabave.

 

 1. Valuta u kojoj cijena ponude treba biti izražena:

Cijena ponude izražava se u kunama.

 

 1. Rok, način i uvjeti plaćanja:

Plaćanje za izvršenu nabavu i usluge će se obaviti u roku od 30 dana po primitku računa uz dokaz za isporučenu ukupnu količinu naručenih uniformi.

Predujam isključen. Plaćanje se obavlja na žiro račun ponuditelja.

 

 1. Rok valjanosti ponude:

Najmanje 60 dana od dana određenog za dostavljanje ponude.

 

 1. Kriterij odabira ponude:

Kriterij za odabir najbolje ponude je prije svega atraktivnost, praktičnost uniforme i kompatibilnost s novim vizualnim identitetom štanda. Osim kvalitativnih kriterija, na odabir najbolje ponude će utjecati cijena izrade uniformi, u što treba biti uključen trošak nabava materijala i ostalih potrebnih elemenata za izradu uniformi.

 

Detalji izračuna najbolje ponude nalaze se u PRILOG 3: Ponudbeni obrazac

 

 1. Jezik na kojem se sastavlja ponuda:

Ponuda se podnosi na hrvatskom jeziku.

 

 1. Datum, vrijeme i mjesto otvaranja ponuda:

Rok za dostavu ponuda je 29.1.2018. u 11:00 sati.

Adresa na koju se dostavljaju ponude je: Hrvatska turistička zajednica – Glavni ured, Iblerov trg 10/IV, 10 000 Zagreb.

Nejavno otvaranje ponuda provest će se u Glavnom ured Hrvatske turističke zajednice uz mogućnost nazočnosti ponuditelja.

 

Napomena:

HTZ nije dužan odabrati ponudu te je ovlašten u bilo kojoj fazi postupka odustati od daljeg provođenja nadmetanja ili prihvata bilo koje ponude, sve do trenutka sklapanja ugovora s odabranim ponuditeljem, bez prava bilo kojeg ponuditelja na naknadu bilo kakve štete koja mu zbog tog razloga nastane ili može nastati.

Ponuditelji čija ponuda nije odabrana, odnosno koji nisu pozvani u drugu fazu postupka, nemaju pravo žalbe niti pravo na naknadu bilo kojih troškova vezanih uz ovaj postupak.

 

PRILOZI:

PRILOG 1: Procjena potrebnih količina različitih artikala uniforme informatora na HTZ štandovima za nastup na turističkim

PRILOG 2: Vizuali novog štanda i fotografije prijašnjih uniformi

PRILOG 3: Ponudbeni obrazac za nabavu dizajna te izradu muških i ženskih uniformi informatora HTZ-a

PRILOG 4: Izjava o nekažnjavanju

PRILOG 5: Izjava o solidarnoj odgovornosti zajedničkih ponuditelja

PRILOG 6: Specifikacije materijala